עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית קרנות השתלמות ופיצויי פיטורין (עבודה אקדמית מס. 1400)

‏290.00 ₪

53 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1400
עבודה סמינריונית קרנות השתלמות ופיצויי פיטורין

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי קרנות השתלמות ופיצויי פיטורין?

 

תוכן עניינים     

 


 

 

 

 

3.1.... תמצית השינויים בהוראות החוק הדנות בקופות גמל......................................

 

 

 

 

 

3.2.... החיסכון המקסימלי ל"עצמאי" (הכנסה שלא מעבודה) בהפקדות לקופת גמל לתגמולים ולקיצבה ..........................................................

 

 

 

 

 

3.3.... קרנות השתלמות לעצמאי.............................................................................

 

 

 

 

 

3.4.... החיסכון המקסימלי ל"שכיר" (הכנסה מעבודה בלבד) בגין הפקדות לקופת גמל לתגמולים ולקיצבה 

 

 

 

 

 

3.5.... הפקדות לקרן השתלמות לשכיר...................................................................

 

 

 

 

 

3.5.1. ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לניצול הטבת המס במלואה 

 

 

 

 

 

3.5.2. מתי ייחשבו ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר כהוצאה בידי המעביד....

 

 

 

 

 

3.6.... תשלומים לקרן השתלמות - הגבלת גובה התשלומים המזכים בהטבת מס לעצמאי שהוא גם שכיר............................................................................... .................................................................................................................

 

 

 

 

 

3.7.... כללים בהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד.................. .................................................................................................................

 

 

 

 

 

3.8.... שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל................... .................................................................................................................

 

 

 

 

 

3.9.... ניכויים המוכרים על בסיס מזומן - הפקדות שוטפות לקופת גמל......................

 

 

 

 

 

3.10.. שינויים בשיעורי ההפקדות בקופות גמל........................................................

 

 

 

 

 

3.10.1 השינויים שחלו בשיעורי הפקדות המעביד והעובד בקופות גמל לתגמולים ולקיצבה............................................................................

 

 

 

 

 

3.10.2 השינויים שחלו בשיעורי הפקדות העמית העצמאי בקופות גמל.............. ........................................................................................................

 

 

 

 

 

3.11.. שינויים בתקרת ההפקדות בקופת גמל לתגמולים ובקופת גמל לקיצבה, אשר לא תיחשב כהכנסת עבודה בעת ההפקדה...........................................................

 

 

 

 

 

3.12.. משיכת כספים מקרן השתלמות וקופת גמל בידי יחיד - ........................ .................................................................................................................

 

 

 

 

 

3.12.1  משיכת כספים מקרן השתלמות בידי יחיד (עצמאי או שכיר) ...............

 

 

 

 

 

3.12.2    משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים בידי יחיד (עצמאי או שכיר) ..... ................................................................................................................. .................................................................................................................

 

 

 

 

 

3.13.. מענק עקב פרישה או מוות............................................................................

 

 

 

 

 

3.13.1 פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה..........................................

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2 פס"ד מורביה אלי - חיוב מענק פרישה של מנהל בעל שליטה שהמשיך לנהל את החברה באמצעות חברה חדשה שהקים.........

 

 

 

 

 

3.13.3 פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב מוות.............................................

 

 

 

 

 

3.13.4 פריסת מענק שנתקבל עקב פרישה או מוות...........................................

 

 

 

 

 

3.13.5 תשלומים נלווים................................................................................

 

 

 

 

 

3.13.6 פס"ד כבלי ציון מפעלים מאוחדים  - פיצויי פיטורין כהכנסה שאינה הכנסת עבודה............................................................

 

 

 

 

 

3.14.. הפקדות לקופה לפיצויים - עודפים ביעודה....................................................

 

 

 

 

 

3.15.. תשלומי השלמה בלתי קבועים ופיגורים........................................................

 

 

 

 

 

3.16.. פיצויי פיטורין בחילופי מעבידים..................................................................

 

 

 

 

 

3.17.. שינוי בהגדרת משכורת לעניין תקנות קופו"ג..................................................

 

 

 

 

 

3.18.. הפקדה בקופת גמל לדמי מחלה....................................................................

 

 

 

 

 

3.19.. ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקיצבה.......................................

 

 

 

 

 

3.20.. ניכוי בשל ביטוח אובדן כושר עבודה............................................................

 

 

  

 

 

 

 

2.6.... פטור יחסי ממס לחלק מהשנה לעיוור ונכה ...................................................

 

 

 

 

 

26.15. פטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים..........................................................

 

 

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף נכסי קופות הגמל, וכן נעשו שינויים משמעותיים ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל ובקופות הגמל בפרט, שעיקרם: שינויים משמעותיים בכללי השקעת הכספים של קופות גמל, באופן ניהול הכספים ובחובות המוטלות על הגופים המנהלים קופות גמל, וכן הגדלת השקיפות לחוסכים בקופות גמל. ככל שהתרחבה פעילות קופות הגמל וככל שתוקנו והורחבו הוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל,  (להלן - "תקנות קופות הגמל"), שהותקנו מכוח סעיף 47 לפקודה, גדל גם הצורך בהסדרת פעילות זו במסגרת חקיקה ראשית.

 

לאור זאת, פורסם  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (להלן - "חוק הפיקוח על קופות גמל"), המסדיר את אישור קופות הגמל ופעילותן (ובכלל זה, הפקדה בהן, משיכת כספים מהן והשקעת הכספים על ידן), נושאים שטופלו עד כה בתקנות קופות הגמל. במסגרת החוק לפיקוח על קופות גמל נכלל תיקון עקיף מס' 148 לפקודה. הוראות התיקון האמור נכנסו לתוקף בחלקן  (בעיקר הגדרת "קופת גמל") וחלקן ייכנסו לתוקף עם התקנת תקנות לפי סעיפים 21 ו- 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, אשר טרם הותקנו נכון למועד כתיבת חיבור זה ואשר אמורות להסדיר את שיעורי ההפקדה בקופות גמל ואת הגדרת המונח "משכורת" שממנה ייגזר סכום ההפקדה. עד למועד הכניסה לתוקף של התקנות האמורות, הנושאים שאמורים להיות מוסדרים על פיהן, ייקבעו בהתאם להוראות תקנות קופות הגמל. במסגרת הסקירה המובאת בפרק זה, צויין אילו הוראות עשויות להשתנות עקב התקנת תקנות כאמור.

 

בנוסף לכך, הוכנה טיוטת חוק לתיקון הפקודה, לפיה מוצע לתקן את הוראות הפקודה שענייננה מתן ניכוי וזיכוי ממס בשל הפקדות בקופות גמל לתגמולים ולקצבה וכן את הוראות הפקודה בנוגע לניכוי הוצאה בשל סכומים ששולמו בעד ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ומסוי קצבה המשתלמת בשל אובדן כושר עבודה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

          תקנות 19(א)(1)(א)(1)-(4) ו- 19(ב)(4) לתקנות קופות הגמל.

          תקנה 19(א)(1) לתקנות קופות הגמל.

          תקנה 19(ב) לתקנות קופות הגמל.

          תקנה 19(ה) לתקנות קופות הגמל.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות