עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

הנחה רבע מחיר על כל מאגר העבודות האקדמיות !!! בעת מלחמת "חרבות ברזל" : קוד קופון: Z2V

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה (עבודה אקדמית מס. 1358)

‏250.00 ₪

43 עמ'.

צור קשר ישיר עם אבי, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד

 052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מהעבודה האקדמית:  avi.barak.1234@gmail.com

עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA.

עבודה סמינריונית שמעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

 סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי דיווח מיסים?

 

תוכן עניינים

 

עמוד

 

 

 

 

הודעות לרשויות המס 

 

 

641

27.1.. הודעה על בחירת תחולת התקנות הדולריות..................................................

 

 

641

27.2.. הודעות בעניין חברה משפחתית וחברה שקופה.............................................. .................................................................................................................

 

 

642

27.3.. הודעה על תחילת התעסקות או שינוייה.........................................................

 

 

642

27.4.. הודעה על פי סעיף 101 לפקודה - רישום מניות למסחר בבורסה......................

 

 

643

27.5.. הודעה על תחולת חוק התיאומים..................................................................

 

 

643

27.6.. הודעות לפי סעיף 102 לפקודה (החדש)..........................................................

 

 

644

27.7.. הודעה על ביצוע "הקצאה", כמשמעותה בהגדרת "פעולה באיגוד" בחוק מיסוי מקרקעין....................................................................................................

 

 

644

27.8.. מסירת הודעות בנוגע לנאמנות...................................................................... .................................................................................................................

 

 

644

27.9.. מסירת הודעות בנוגע לחברת החזקות ישראלית.............................................

 

 

645

27.10 מסירת הודעה בנוגע לקרן השקעות במקרקעין...............................................

 

 

645

27.11. מסירת הודעה בנוגע לבחירת "שנת הבחירה" לעניין "מפעל מוטב" על פי החוק לעידוד השקעות הון....................................................................................

 

 

645

27.12. חישוב נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד....................................................

 

 

 

דיווח וגביה 

 

 

647

27.13. לוח מועדי דיווחים ותשלומים......................................................................

 

 

648

27.14. תשלום יתרת המס לשנת מס שהסתיימה.......................................................

 

 

648

27.15. דיווח ומקדמות מס על רווח הון - סעיף 91(ד) לפקודה....................................

 

 

649

27.16. אופן הדיווח והעברת הניכוי בגין תשלומי דיבידנד.........................................

 

 

650

27.17. חובת הגשת דוח שנתי .................................................................................

 

 

655

27.18 טופס 6111 - דיווח אחיד של הדוחות הכספיים ודוח ההתאמה למס לרשויות המס...........................................................................................................

 

 


 

 

 

 

שומה והשגה 

 

 

656

27.19. התיישנות שומת מס הכנסה ושומת ניכויים...................................................

 

 

657

27.20. השגה על שומת מס הכנסה ושומת ניכויים.....................................................

 

 

658

27.21. עריכת שומה חלקית לגבי פעולה שהינה תכנון מס החייב בדיווח.....................

 

 

660

27.22. העלאת טענת מניעות כנגד רשות המסים - עמ"ש 230/98 חברה לבניין מריו לזניק בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין - אזור ת"א........................................

 

 

660

27.23. התיישנות התביעה לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי.........................................

 

 

 

בהקשר זה ראה גם: 

 

 

227

12.8.. מניות שהוחזקו לפני רישומן למסחר בבורסה בישראל ומחוץ לישראל -
סעיף 101....................................................................................................

 

 

436

22.10.2.. תנאים מצטברים להכרה באופציה כאופציה ייחודית..................................

 

 

438

22.11.2.. יום המכירה בעסקאות קומבינציה בתקופה הקובעת - הוראת שעה .............

 

 

448

22.15.2.. דחיית יום המכירה..................................................................................

 

 

הודעות לרשויות המס

 

27.1 הודעה על בחירת תחולת התקנות הדולריות

 

בהתאם לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), באפשרות חברות בהשקעת חוץ ושותפויות מסויימות להודיע כי הן אינן מחילות על עצמן את הוראות החוק האמור. ההודעה הינה לפקיד השומה, ויש לעשותה תוך 30 ימים מתחילת שנת המס הרלוונטית. במאמר מוסגר, יצויין כי הגדרת המונח "השקעת חוץ" בחוק לעידוד השקעות הון, המשליכה על הגדרת "חברה בהשקעת חוץ", תוקנה במסגרת תיקון 60 לחוק האמור בתוקף  (ראה סעיף 18.13.4 בחוברת זו).

 

במקרה כזה, יחולו על החברה תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת) - לעיל ולהלן - "התקנות הדולריות". במידה ולא תינתן הודעה במועד האמור, יחולו על החברה באופן אוטומטי הוראות חוק התיאומים.

 

בהתאם לחוזר מס הכנסה 13/02 מקצועית, לפנים משורת הדין, חברה או שותפות שהתאגדו בשנת המס והחלו את פעילותן במהלך אותה שנה, יחולו עליהן התקנות הדולריות במידה ותימסר הודעה לפקיד השומה בתוך 90 יום מיום התאגדות.

 

נציין, כי בין יתר השיקולים בבחירת השימוש בתקנות הדולריות, יש להתחשב במבנה ההון של הפירמה ובמגמת השינוי ביחס שבין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר.

 

בהתאם לתקנות הדולריות, הבוחר בהחלתן אינו יכול לחזור בו מתחולת התקנות לפני שהחיל אותן למשך שלוש שנים לפחות. לפיכך, אין צורך להודיע על בחירה בהחלת התקנות הדולריות בשנה השניה והשלישית. כמובהר בחוזר הנ"ל, עם תום שלוש השנים במידה ובוחרים להמשיך להחיל את התקנות הדולריות, יש להודיע על כך בתוך 30 ימים מתחילת כל שנת מס.

 

תאגיד שחזר בו מבחירתו להחיל את התקנות הדולריות או שחדל לעמוד בתנאיהן, חייב להמשיך לנהל פנקסיו על פי התקנות הדולריות עד תום השנה שבה חזר מבחירתו או שחדל כאמור.

 

לעניין זה ראה גם סעיף 15.10 בחוברת זו.

 

27.2הודעות בעניין חברה משפחתית וחברה שקופה

 

ביטול חברה משפחתית וקביעת חברה שקופה

 

ביום התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 132), אשר במסגרתו בוטל מעמדה של חברה משפחתית וקביעת חברה שקופה.

 

כניסתן לתוקף של הוראות בעניין חברה שקופה הינן במועד הכניסה לתוקף של תקנות שיותקנו לעניין חברה שקופה על ידי שר האוצר (להלן - יום הכניסה לתוקף). יש לציין כי עד לתאריך פרסום חוברת זו טרם הותקנו התקנות לעניין החברה השקופה.

 

חברה משפחתית שהייתה כזו לפני יום פרסום הרפורמה במס, וכן חברה משפחתית שהתאגדה לאחר פרסום הרפורמה במס, תיהפך לחברה שקופה החל מיום הכניסה לתוקף, אלא אם ביקשה החברה מפקיד השומה בתוך 60 ימים מהמועד האמור שלא להיות חברה שקופה.

 

 

 

עבודת סמינריון ממצה אקטואלית ומעודכנת, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה האקדמאית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה האקדמית מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

    

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה