עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אחריות המשטרה בנזיקין, משפט משווה ארה"ב, אנגליה, פסיקה, המשטרה כזרוע אכיפה ודיני נזיקין (עבודה אקדמית מס. 9940)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית אחריות המשטרה בנזיקין, משפט משווה ארה"ב, אנגליה, פסיקה, המשטרה כזרוע אכיפה ודיני נזיקין

 

תוכן עניינים

מבוא                                                                                                                            

            השאלה המחקרית                                                                                             

פרק ראשון:  אחריות עובדי ציבור ומשטרה                                                                    

עוולת הרשלנות של רשות ציבורית – מבט כללי                                                   

רשלנות משטרתית                                                                                            

פרק שני:  אחריות משטרתית מנקודת מבט ציבורית

ציפיות הציבור בדבר אחריותה של המשטרה                                                   

משטרת ישראל – כרוניקה של רשלנות                                                               

שביעות רצון? תלוי את מי שואלים                                                                     

פרק שלישי: אחריות המשטרה בפסיקה והשפעתיה                                                        

פסק דין וייס – מהפכה של ממש או שמא רק עוד פסק דין?                                               

חובת הזהירות החוקתית בפסק דין וייס                                                             

מגמות בפסיקה בעקבות פסק דין וייס                                                                 

   ניתוח נתונים                                                                                                    

   סיכום ממצאים                                                                                                           

סקירת פסיקה כללית                                                                                        

פס"ד עמרם בחלוקה לשלבים                                                                            

השלכות פסק דין עמרם על תפקוד המשטרה                                                       

פרק רביעי: משפט משווה                                                                                             

משפט אנגלי                                                                                                      

משפט צפון אמריקאי                                                                                         

משפט קנדי                                                                                                       

פרק חמישי: סיכום ומסקנות                                                                                         

בביליוגרפיה                                                                                                                 

נספחים                                                                                                                                   

הספקטרום הרחב בו עוסקת הפעילות המשטרתית מאפשרת לנו הצצה רחבה על כל קשת הגוונים של סוגיית אחריות המדינה בנזיקין. בהבדל מהחד גוניות של רשויות אחרות, המשטרה, בהיותה גוף נותן שירותים ובעל סמכויות רחבות היקף, מבצעת מגוון גדול של תפקידים ופעילויות ונוגעות לחיי היום יום של כלל אזרחי המדינה, וזאת במנותק מהשתייכותם לקבוצה או קהילה מסוימת. המשטרה אחראית על אכיפת ושמירת הסדר הציבורי, פעילות שבמקרים רבים תדרוש שיקול דעת רחב במיוחד בנוסף למקצועיות וניסיון. פעילויות המשטרה מוגדרות בחלקן כמעשיות ובחלקן כמוקדמות במטרה למניעת פשיעה, ועם זאת, בין אם מדובר בשוטר זוטר הנמצא בשטח או במוקד משטרתי, ובין אם מדובר במפקדו היושב במשרד ומעביר הנחיות, לעיתים קיים צורך בהפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות במצבי לחץ. החלטות אשר עלולות להביא לנזקים חמורים, ישירים ועקיפים כאחד, הנגרמים בעקבות קבלת החלטות פזיזה או דפוסי פעולה מוטעים הנהוגים במשטרה. לפיכך, המשטרה אינה חסינה מפני תביעות בגין רשלנות בפעולותיה או בגין הפרה של חובות חקוקות על ידיה.

חשוב לזכור כי מחובתה של המשטרה לספק הגנה ראויה לתושבי ואזרחי המדינה, ולפעול באופן נחוש על מנת למנוע פגיעה של עבריינים וגרימת נזקים על ידם. אולם, המשטרה אינה יודעת כל, עיניה אינן פקוחות 24/7 בכל מקום, ולעיתים היא אינה יכולה למנוע התרחשותם של פשעים שהיא אינה יודעת עליהם מראש, ובוודאי שאין יכולת צפייה לכל שוטר בכל אירוע ואירוע.

לכן נשאלת השאלה היכן עובר הגבול שבין התנהלות תקינה ונכונה של המשטרה לבין רשלנות ואי עמידה בכללים אותן הכתיב המחוקק באופן פורמלי? ובציפיות הנובעות אצל האזרח מתוך הסתמכות על הגנת המשטרה בעתות מצוקה?

אחריותה הנזיקית של המשטרה בגין אי מניעת פשע היא שאלה קלאסית של אחריות רשויות ציבור במובן הכי "נע" שיכול להיות, שכן היא משקפת בצורה ברורה את המשקל המיוחד של שיקולי אי-התערבות, הרתעת יתר, שיבוש מערכות, עיוות שיקול הדעת, עומס היתר ומניעת ההצפה של מערכת האכיפה והמערכת המשפטית.

 

השאלה המחקרית

 

סמינריון זה יבדוק האם קיימת מגמה של עליה כלפי חיוב המשטרה בתיקי נזיקין ורשלנות הנידונים בבתי המשפט בכלל ולאחר פס"ד וייס בפרט. בנוסף אנסה לבדוק את השלכות פסקי הדין על פעילות המשטרה וכיצד היא מצטיירת בעיני הציבור בעקבות החיוב הנזיקי בתיקים אלו.

 

תחילה אנסה לצייר את המסגרת המשפטית של אחריות המדינה בנזיקין בכלל ושל המשטרה בפרט. לאחר מכן, אבחן כיצד מצטיירת האחריות המשטרתית מנקודת מבטו של הציבור. כלומר מה הן הציפיות, כיצד המשטרה עומדת בהן, והאם הציבור שבע רצון מעבודתה של המשטרה. בחלק השני של העבודה אבחן מקרוב את היחס של בתי המשפט כלפי האחריות המשטרתית באמצעות פסקי דין בולטים בהם חויבה המשטרה בנזיקין, בדגש על פסדי הדין וייס ועמרם, וכן אבחן את ההשלכות של פסקי דין אלו הן על המערכת המשטרתית הן על היחס של בתי המשפט אל המערכת המשטרתי, וכן אבדוק את המגמות הקיימות בפסיקה בנושא זה.

בחלק השלישי אבצע משפט משווה ואבדוק את המצב במדינות אחרות בבחינת האחריות הנזיקית המשטרתית. ולבסוף, אנסה להגיע למסקנות והמלצות לפתרון בעיית ההתמודדות עם הגבול הדק שבין הרצון לחייב את המשטרה בנזיקין לבין הרצון לשמור על סמכויותיה בתור גוף אכיפתי.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

א׳ רובינשטיין, ד׳ פרידמן, אחריות עובדי ציבור בנזיקין הפרקליט כא 

י' גלעד, על יסודותיה של עוולת הרשלנות במשפט הנזיקין הישראלי, עיוני משפט יד 319 

דפנה ברק-ארז, "עוולות חוקתיות בעידן חוקי היסוד" משפט וממשל ט 114 

 

Jessica Saunders, Steven W. Popper, Andrew R. Morral  Robert C. Davis, Claude Berrebi, Kristin J. Leuschner, Shira Efron, Boaz Segalovitz, K. Jack Riley Effective Policing for 21st-Century Israel, RAND Safety and Justice Program

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות