עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מוסר ועסקים עובדי קבלן, מיקור חוץ , העסקת עובדים חיצוניים, אאוטסורסינג (עבודה אקדמית מס. 9817)

‏290.00 ₪

 33 עמודים.

עבודה אקדמית מוסר ועסקים עובדי קבלן, מיקור חוץ , העסקת עובדים חיצוניים, אאוטסורסינג

שאלת המחקר

מהן השלכותיה המוסריות של שיטת מיקור חוץ ומהם יתרונותיה ואת חסרונותיה הן מזווית הראיה של המעסיק ים והן מזווית הראיה של העובדים?

וכן העניינים
1. מבוא – הצגת הנושא .................................................................................... 3
2. מיקור חוץ – הגדרות .................................................................................. 4
3. שיטת מיקור חוץ – תפיסת תאוצה בתחומים שונים בארץ ובעולם .................. 4
4 . מיקור חוץ בישראל – נתונים כללים .............................................................. 7
5. מסגרת תיאורטית להתפתחות הסדרי ההעסקה גמישים בישראל.............. ...... 8
6. ריסון ממשלתי והיבטים חוקיים של השיטה........................... .................... 10
6.1 מגבלות הריסון הממשלתי.................... ......................................................... .. 10
6.2 התייחסות בית הדין לעבודה לסוגיית העסקת עובדי מיקור חוץ 11..........................
7. שיטת מיקור חוץ - בעד....................................................................... ..... 11
7.1 יתרונות לחברה............... ............................................................................. ... 12
7.2 יתרונות לעובדים............................................................................................. 13
8. שיטת מיקור חוץ - נגד........................................................................ ...... 13
8.1 חסרונות לחברה........................................................................................... ... 13
8.2 חסרונות לעובדים........................................................................................ .... 15
9. שיטת מיקור חוץ - דילמות מוסריות........................................ .................. 15
10 . מעבר הארגון לשיטת מיקור חוץ - הערכה על פי עקרונות המוסר................. 21
10.1 תועלתנות........................... ...................................................................... .... 21
10.2 הערות ביקורת לגישת תועלתנות
10.3 תורת קאנט - חובות וזכויות......................................................................... .. 24
10.4 הערות ביקורת לתורת קאנט................................................................. ............ 25
10.5 הסגולות הטובות........................................................................................ ..... 25
11 . פתרון הבעיה המוסרית........................................................................... 27
12 . האחריות החברתית של המנהל................................................ ................ 28
13 . סיכום ומסקנות........................................... ............................ .............. 29
3
1. מבוא והצגת הנושא
נושא העסקת העובדים באמצעות חברות מיקור חוץ שנוי במחלוקת . מחד לשיטת מיקור חוץ קיימים
מתנגדים רבים, אשר טוענים כי העסקת עובדי מיקור חוץ פוגעות בזכ ויות העובדים, יוצרת בידול לא
רצוי בתוך הארגון ואף גורם לניצול העובדים. מאידך קיימות דעות אחרות , אשר טוענות כי חברות
מיקור חוץ מהוות "קרש קפיצה" עבור עובדים מוכשרים, עוזרות להם להיחשף למשרות אטרקטיביות
ודואגות למקומות עבודה חלופיים במקרה של סיום הפרויקט או קיצוצים בחברה.
עבודה עיונית זו סוקרת תופעת מיקור חוץ בשוק העבודה הישראלי ודנה בהיבטים המוסריים של
התופעה. העבודה מתמקדת בנושא העסקת עובדי מיקור חוץ בשוק העבודה הישראלי , ולפיכך סקירת
הספרות אינה תדונה בסוגיית העברת מקומות היצור מן השוק המקומי לשווקים הבינלאומיים.
חלק הראשון של העבודה מתמקד בהגדרות של שיטת מיקור חוץ , מציג את הנתונים הכללים של
התופעה במשק הישראלי ודן בגורמים שונים, אשר הובילו לשינויים בהסדרי ההעסקה בשוק העבודה
הישראלי ותרמו ליישום של שיטת מיקור חוץ בארץ. העבודה בוחנת היבטים חוקיים של השיטה תוך
התייחסות ליכולותיו ומגבלותיו של הריסון הממשלתי בכל הנוגע להעסקת עובדי מיקור חוץ במשק
הישראלי.
העבודה בוחנת את השלכותיה המוסריות של שיטת מיקור חוץ ובודקת את יתרונותיה ואת חסרונותיה
הן מזווית הראיה של המעסיק ים והן מזווית הראיה של העובדים. יתרונות וחסרונות של השיטה נבחנו
ביחס לתקופת מיתון כלכלי , כאשר מחד העסקת עובדים חיצונים מאפשרת לחברה גמישות ניהולית
והתייעלות כלכלית, ומאידך השיטה מבטיחה לעובדי חברות מיקור חוץ סוג של יציבות תעסוקתית
ופתרון לאבטלה השוררת בשוק העבודה בתקופת המיתון.
חלק השני של העבודה דן בדילמות מוסריות הטמונות בהעסקת עובדי מיקור חוץ , תוך בחינתם
מנקודות מבט שונות על פי עקרונות המוסר בעסקים: גישת תועלתנות, חובות וזכויות וסגולות הטובות.
במסגרת הדיון הוגדרו דילמות מוסריות הטמונות בשיטת מיקור חוץ .
מממצאי העבודה עולה כי למיקור חוץ בארץ פנים רב ות – חלק מפעילותיו נעשות מחוץ לארגון , וחלקן
נעשות בתוך הארגון עצמו , אך ברוב המקרים עובדי מיקור חוץ אינם נהנים מאותם תנאים )כלכלים,
תעסוקתיים ועתידיים( הקיימים בארגון עבורו הם עובדים . שאלת המחקר הינה כיצד ניתן לקשור בין
מטרות רווח לבין דרישות המוסר בעת מעבר הארגון לשיטת מיקור חוץ?
פרק הסיום של העבודה ודן בחובתו של הארגון לשלב בין היעדים הכלכלים לבין חובותיו המוסריות
במטרה לא לוותר על נורמות המוסר למען ההצלחה העסקית של תהליך המעבר לשיטת מיקור חוץ.
השערת העבודה הינה כי הטמעת כללי התנהגות ערכיים והגדרת נורמות מ וסריות פנים ארגוניות לצד
הקפדה על דרישות החוק , מונעת מהארגון , מבחינה מוסרית, להעסיק עובדים חיצוניים בתנאי ניצול
וקיפוח. מכאן הטמעת דרישות המוסר מסיעת לארגון בהגדרת דרכי הפתרון של דילמות מוסריות וזיהוי
תוכן העניינים
1. מבוא – הצגת הנושא .................................................................................... 3
2. מיקור חוץ – הגדרות .................................................................................. 4
3. שיטת מיקור חוץ – תפיסת תאוצה בתחומים שונים בארץ ובעולם .................. 4
4 . מיקור חוץ בישראל – נתונים כללים .............................................................. 7
5. מסגרת תיאורטית להתפתחות הסדרי ההעסקה גמישים בישראל.............. ...... 8
6. ריסון ממשלתי והיבטים חוקיים של השיטה........................... .................... 10
6.1 מגבלות הריסון הממשלתי.................... ............................................ .. 10
6.2 התייחסות בית הדין לעבודה לסוגיית העסקת עובדי מיקור חוץ         11
7. שיטת מיקור חוץ - בעד....................................................................... ..... 11
7.1 יתרונות לחברה............... .............................................................. ... 12
7.2 יתרונות לעובדים............................................................................. 13
8. שיטת מיקור חוץ - נגד........................................................................ ...... 13
8.1 חסרונות לחברה......................................................................... ... 13
8.2 חסרונות לעובדים........................................................................ .... 15
9. שיטת מיקור חוץ - דילמות מוסריות........................................ .................. 15
10 . מעבר הארגון לשיטת מיקור חוץ - הערכה על פי עקרונות המוסר................. 21
10.1 תועלתנות............................................................................ .... 21
10.2 הערות ביקורת לגישת תועלתנות
תורת קאנט - חובות וזכויות......................................................................... .. 24
10.4 הערות ביקורת לתורת קאנט............................................... ............ 25
10.5 הסגולות הטובות.................................................................... ..... 25
11 . פתרון הבעיה המוסרית........................................................................... 27
12 . האחריות החברתית של המנהל................................................ ................ 28
13 . סיכום ומסקנות........................................... ............................ .............. 29
 
נושא העסקת העובדים באמצעות חברות מיקור חוץ שנוי במחלוקת .
נגיף הקורונה הוכרז כמגיפה עולמית והיכה גלים בארץ ובעולם.
משבר נגיף הקורונה הוא משבר כלכלי-תעסוקתי שגרם להתעצמות של תהליכים גלובליים כמו התכנסות לאומית וקסנופוביה.
הוצאה לחל"ת ופיטורין בזמן המשבר ברור שבוצעו קודם כל כלפי העובדים החלשים הלא הם עובדי הקבלן.
מחד לשיטת מיקור חוץ קיימים
מתנגדים רבים, אשר טוענים כי העסקת עובדי מיקור חוץ פוגעות בזכ ויות העובדים, יוצרת בידול לא
רצוי בתוך הארגון ואף גורם לניצול העובדים. מאידך קיימות דעות אחרות , אשר טוענות כי חברות
מיקור חוץ מהוות "קרש קפיצה" עבור עובדים מוכשרים, עוזרות להם להיחשף למשרות אטרקטיביות
ודואגות למקומות עבודה חלופיים במקרה של סיום הפרויקט או קיצוצים בחברה.
עבודה עיונית זו סוקרת תופעת מיקור חוץ בשוק העבודה הישראלי ודנה בהיבטים המוסריים של
התופעה. העבודה מתמקדת בנושא העסקת עובדי מיקור חוץ בשוק העבודה הישראלי , ולפיכך סקירת
הספרות אינה תדונה בסוגיית העברת מקומות היצור מן השוק המקומי לשווקים הבינלאומיים.
חלק הראשון של העבודה מתמקד בהגדרות של שיטת מיקור חוץ , מציג את הנתונים הכללים של
התופעה במשק הישראלי ודן בגורמים שונים, אשר הובילו לשינויים בהסדרי ההעסקה בשוק העבודה
הישראלי ותרמו ליישום של שיטת מיקור חוץ בארץ. העבודה בוחנת היבטים חוקיים של השיטה תוך
התייחסות ליכולותיו ומגבלותיו של הריסון הממשלתי בכל הנוגע להעסקת עובדי מיקור חוץ במשק
הישראלי.
העבודה בוחנת את השלכותיה המוסריות של שיטת מיקור חוץ ובודקת את יתרונותיה ואת חסרונותיה
הן מזווית הראיה של המעסיק ים והן מזווית הראיה של העובדים. יתרונות וחסרונות של השיטה נבחנו
ביחס לתקופת מיתון כלכלי , כאשר מחד העסקת עובדים חיצונים מאפשרת לחברה גמישות ניהולית
והתייעלות כלכלית, ומאידך השיטה מבטיחה לעובדי חברות מיקור חוץ סוג של יציבות תעסוקתית
ופתרון לאבטלה השוררת בשוק העבודה בתקופת המיתון.
חלק השני של העבודה דן בדילמות מוסריות הטמונות בהעסקת עובדי מיקור חוץ , תוך בחינתם
מנקודות מבט שונות על פי עקרונות המוסר בעסקים: גישת תועלתנות, חובות וזכויות וסגולות הטובות.
במסגרת הדיון הוגדרו דילמות מוסריות הטמונות בשיטת מיקור חוץ .
מממצאי העבודה עולה כי למיקור חוץ בארץ פנים רב ות – חלק מפעילותיו נעשות מחוץ לארגון , וחלקן
נעשות בתוך הארגון עצמו , אך ברוב המקרים עובדי מיקור חוץ אינם נהנים מאותם תנאים )כלכלים,
תעסוקתיים ועתידיים( הקיימים בארגון עבורו הם עובדים . שאלת המחקר הינה כיצד ניתן לקשור בין
מטרות רווח לבין דרישות המוסר בעת מעבר הארגון לשיטת מיקור חוץ?
פרק הסיום של העבודה ודן בחובתו של הארגון לשלב בין היעדים הכלכלים לבין חובותיו המוסריות
במטרה לא לוותר על נורמות המוסר למען ההצלחה העסקית של תהליך המעבר לשיטת מיקור חוץ.
השערת העבודה הינה כי הטמעת כללי התנהגות ערכיים והגדרת נורמות מ וסריות פנים ארגוניות לצד
הקפדה על דרישות החוק , מונעת מהארגון , מבחינה מוסרית, להעסיק עובדים חיצוניים בתנאי ניצול
וקיפוח. מכאן הטמעת דרישות המוסר מסיעת לארגון בהגדרת דרכי הפתרון של דילמות מוסריות וזיהוי...

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שיינין, י'. והרצוג, ח'. "התייעלות באמצעות מעבר למיקור חוץ outsourcing ", המכון

הישראלי לתכנון כלכלי.

שטראובר, י'.  "העברה לניהול חיצוני אוטסורסינג של מערך המחשוב בארגון והשלכותיו על

מערכת יחסי העבודה בו", משאבי אנוש: ירחון, 191 : 56-61 .

Beasley, M., Bradford, M. and Pagach, D. “Outsourcing? At your own risk”. Strategic Finance Magazine. 86 (1): 23-30

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות