עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת תזה לובינג פוליטי מגדרי ולסבי (עבודה אקדמית מס. 9788)

‏290.00 ₪

 119 עמודים.

עבודת תזה לובינג פוליטי מגדרי ולסבי

העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטת בר אילן, אצל ד"ר לוי ששון.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 


תוכן עניינים

 

תוכן עניינים
מבוא ............................................................................................................ 1
פרק 1 - סקירת ספרות ..................................................................................... 4
הבניה של זיכרון והיסטוריה ...................................................................................... 4
מגדור ההיסטוריה .................................................................................................... 6
שורשים כפולים ..................................................................................................... 01
שורשים כפולים בישראל ......................................................................................... 01
מחקר ישראלי העוסק בלסביות ............................................................................... 04
תנועות חברתיות .................................................................................................... 06
06 ............................................................... )Resource Mobilization) גיוס משאבים
01 .................................. )Political Opportunity Structure( מבנה ההזדמנויות הפוליטי
01 ............................................... )New Social Movements( תנועות חברתיות חדשות
01 .................................................................................. )Framing( מסגרת משמעות
פרק 2 - מערך המחקר ..................................................................................... 21
איסוף נתונים ......................................................................................................... 00
שיטת ניתוח הנתונים .............................................................................................. 02
מיקום החוקרת בשדה המחקר ................................................................................ 06
פרק 3 – תיאור השדה ...................................................................................... 22
ההתחלה - קבוצת הנשים באגודה ........................................................................... 01
ההתחלה – בתנועה הפמיניסטית .............................................................................. 02
10 .......................................................................................................... 'אל"ף', 0211
10 ...................................................................................... 'קול האישה' – חיפה, 0212
10 ................................................................................. צאנה וראינה - תל-אביב, 0212
קבוצה בירושלים, שנות השמונים ............................................................................. 11
14 .......................................................................................................... 'קל"ף', 0211
11 .......................................................................... 0100 - קבוצת דוברות רוסית, 0222
11 .............................................................................................. 'כביסה שחורה, 0110
12 ....................................................................................................... 'אסאוות, 0111
40 ........................................................................................................ 'בת-קול,' 0112
41 .......................................................................................................... 'בשלה, 0111
44 ............................................................................................................ 'הקן', 0101
פרק 4 - פעילות פוליטית לסבית בישראל ............................................................. 44
לסבופוביה ............................................................................................................. 41
ריבוי זהויות .......................................................................................................... 20
עיצוב גבולות ......................................................................................................... 61
הסתייגות מזהות פוליטית ....................................................................................... 64
פרק 5 - איך )לא( מייצרות היסטוריה לסבית ........................................................ 96
הבניית זיכרון קולקטיבי ......................................................................................... 62
מיקומה של היסטוריה לסבית .................................................................................. 11
IV
פמיניזם ולסביות .................................................................................................... 16
חוויה של שוליים .................................................................................................... 12
היסטוריה לסבית פרפורמטיבית .............................................................................. 11
הפרטיקולאריות של הסיפור ההיסטורי או ההיסטוריה כסיפור אישי ........................... 11
מהיסטוריה פרטית לפרקטיקה של סיפורים אישיים .................................................. 12
פרק 9 -דיון וסיכום ......................................................................................... 22
פירוק לגורמים )ולא בשיטת הרבעים( ....................................................................... 12
גבולות הפוליטיקה ................................................................................................. 20
סיכום ................................................................................................................... 22
ביבליוגרפיה .................................................................................................. 64
נספח ......................................................................................................... 104

מבוא ............................................................................................................ 1

פרק 1 - סקירת ספרות ..................................................................................... 4

הבניה של זיכרון והיסטוריה ...................................................................................... 4

מגדור ההיסטוריה .................................................................................................... 6

שורשים כפולים ..................................................................................................... 01

שורשים כפולים בישראל ......................................................................................... 01

מחקר ישראלי העוסק בלסביות ............................................................................... 04

תנועות חברתיות .................................................................................................... 06

 

פרק 2 - מערך המחקר ..................................................................................... 21

איסוף נתונים ......................................................................................................... 00

שיטת ניתוח הנתונים .............................................................................................. 02

מיקום החוקרת בשדה המחקר ................................................................................ 06

פרק 3 – תיאור השדה ...................................................................................... 22

ההתחלה - קבוצת הנשים באגודה ........................................................................... 01

ההתחלה – בתנועה הפמיניסטית .............................................................................. 02

10 .......................................................................................................... 'אל"ף', 0211

10 ...................................................................................... 'קול האישה' – חיפה, 0212

10 ................................................................................. צאנה וראינה - תל-אביב, 0212

קבוצה בירושלים, שנות השמונים ............................................................................. 11

14 .......................................................................................................... 'קל"ף', 0211

11 .......................................................................... 0100 - קבוצת דוברות רוסית, 0222

11 .............................................................................................. 'כביסה שחורה, 0110

12 ....................................................................................................... 'אסאוות, 0111

40 ........................................................................................................ 'בת-קול,' 0112

41 .......................................................................................................... 'בשלה, 0111

44 ............................................................................................................ 'הקן', 0101

פרק 4 - פעילות פוליטית לסבית בישראל ............................................................. 44

לסבופוביה ............................................................................................................. 41

ריבוי זהויות .......................................................................................................... 20

עיצוב גבולות ......................................................................................................... 61

הסתייגות מזהות פוליטית ....................................................................................... 64

פרק 5 - איך )לא( מייצרות היסטוריה לסבית ........................................................ 96

הבניית זיכרון קולקטיבי ......................................................................................... 62

מיקומה של היסטוריה לסבית .................................................................................. 11

IV

פמיניזם ולסביות .................................................................................................... 16

חוויה של שוליים .................................................................................................... 12

היסטוריה לסבית פרפורמטיבית .............................................................................. 11

הפרטיקולאריות של הסיפור ההיסטורי או ההיסטוריה כסיפור אישי ........................... 11

מהיסטוריה פרטית לפרקטיקה של סיפורים אישיים .................................................. 12

פרק 9 -דיון וסיכום ......................................................................................... 22

פירוק לגורמים )ולא בשיטת הרבעים( ....................................................................... 12

גבולות הפוליטיקה ................................................................................................. 20

סיכום ................................................................................................................... 22

ביבליוגרפיה .................................................................................................. 64

נספח ......................................................................................................... 104

 

קיומה של פעילות פוליטית לסבית בישראל אינו דבר מובן מאליו ולא אחת אף מעוררת

הרמת גבה בקרב הציבור הרחב. פעילות כזו התקיימה בישראל באופן רשמי החל משנות ה 11-

של המאה העשרים ועד היום. לסביות בחברה הישראלית הן קבוצה תרבותית הממוקמת

בשוליים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים הן מתוקף היותן נשים והן מתוקף היותן

לסביות. קבוצות שוליים ולסביות בכלל זה, נתפסות בדרך כלל ככאלו שאין להן מורשת, או

שאם יש להן, היא לא ראויה לשימור או לאזכור כחלק מההיסטוריה הקאנונית. מכאן,

פעילות לסבית פוליטית לא תועדה ולא נשמרה באופן מסודר ולכן מעטים היודעים על קיומה.

מטרתה של עבודה זו היא לנתח את האופן בו התארגנה הפעילות הלסבית בישראל,

תוך התייחסות להיבטים שונים שהשפיעו על אופני היווצרותה, כגון: התרבות הפוליטית בה

פעלו הארגונים; הסביבה ההטרוסקסואלית העוינת; התחומים השונים בהם בחרו הארגונים

לעסוק - מסוגיות פוליטיות ועד לסוגיות תרבותיות וחברתיות שונות.

היבט נוסף העולה מעבודה זו נוגע לאופן השימור והתיעוד של ההיסטוריה הפוליטית

הלסבית. אחת השאלות עימה העבודה מתמודדת היא ניתוח הדינאמיקה הממקמת את

ההיסטוריה הפוליטית הלסבית כא-היסטוריה או כהיסטוריה פרטית שאין לה דריסת רגל

במרחב הציבורי.

טענה מרכזית העולה מתוך עבודה זו היא כי הפעילות הפוליטית הלסבית נוצרה

מתוך בידול מן התנועה הפמיניסטית ומתנועות להט"ב מעורבות, מתוך צורך לתת מענה

לזהות הלסבית שנדחקה לשוליים בשתי זירות אלו. עם זאת, לאחר מספר שנים של פעילות

של הארגונים הלסביים, האקלים החברתי והאידיאולוגי וחוויה של הדרה ושוליות של חלק

מהפעילות, הובילו לדעיכתם של ארגונים לסביים כלליים דוגמת קל"ף )קהילה לסבית

פמיניסטית( ולצמיחתם של ארגונים ממוקדי זהות כמו בת-קול )לסביות דתיות יהודיות(,

רדוגה )לסביות יוצאות רוסיה(, אסאוות )לסביות פלסטיניות(, כביסה שחורה )קבוצת פעולה

קווירית שפעלה כנגד הכיבוש( וכד'. כמו כן, מגמה זו השפיעה על התכנים בארגונים שבעבר

נסבו סביב נושאים רחבים כמו פמיניזם ולסביות או אקטיביזם חברתי ואילו היום מתמקדים

במתן מענה לסוגיות אותן מציפה הזהות הספציפית של המשתתפות ובהתמודדות שזו מציפה

במפגש עם הסביבה ההטרוסקסואלית.

כמו כן, בעבודה זו אני טוענת כי בשל הסביבה ההטרוסקסואלית העוינת והמציאות

הלסבופובית הארגונים מתפקדים בעיקר כמקומות בטוחים לצמיחתה של הזהות הלסבית.

VII

תהליכי ההתפצלות וההתמקדות של הארגונים יחד עם התפיסה של הארגונים כמרחבים

בטוחים מייצרים פרקטיקה של משא ומתן בתוך שדה זה סביב עיצוב גבולות השיח, הפעילות

הארגונית והגדרת הזהות הלסבית.

טענה שלישית נוגעת לאופן בו מובנית ההיסטוריה הלסבית. העבודה מראה כי

ההיסטוריה הלסבית מוצגת כמקבץ של סיפורים אישיים השוזרים יחדיו את ההיסטוריה

הלסבית אך בשל היותם מסופרים בתוך מסגרת אינדיבידואלית הם חסרים נרטיב קולקטיבי,

אתוס וזיכרון קהילתי, ואלו מונעים מהם להיהפך להיסטוריה קולקטיבית ומשותפת.

העדר היסטוריה משותפת, התמקדות בזהויות פרטיקולאריות, היות הנשים

הלסביות קבוצה הממוקמת בשוליים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים והשפעותיה של

החברה הניאו-ליברלית אינם מאפשרים את היווצרותה של קהילה לסבית ולמעשה מעודדים

את פירוקה לקבוצות מבוססות זהות. קבוצות אלו בהיותן קטנות ומנותקות מהקשר

היסטורי קולקטיבי לרוב חותרות להתקבל אל תוך החברה ההטרו-נורמטיבית דבר היוצר

תהליכים של דה-פוליטיזציה של הארגונים ושל הזהות הלסבית כאחד.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ששון-לוי, א.  מודעות של מהפכנים – זהות של קונפורמים: תנועת המחאה מחקרי עיון המרכז ע"ש שיין, ירושלים: האוניברסיטה העברית.

 זהויות במדים – גבריות ונשיות בצבא הישראלי. ירושלים: מאגנס

תמיר, ט.  נשים לגופן - בריאות, גוף, מיניות, יחסים. תל-אביב: מודן.

Bennett, J. M.Feminism and history. Gender & History, 1(3), 251-272.

Bernstein, M. Celebration and suppression: The strategic uses of identity by the

 

lesbian and gay movement. The American Journal of Sociology, 103(3), 531-565.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות