עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון מיסוי התא המשפחתי, מיסוי מאוחד,מיסוי נפרד, מיסוי מעורב, מיסים של המשפחה (עבודה אקדמית מס. 9782)

‏390.00 ₪

27 עמודים

עבודה אקדמית מספר 9782
עבודת סמינריון מיסים- מיסוי בני זוג,  מיסוי יחיד


א. מבוא ........................................................................................................................... 3
ב. אקספוזיציה – מושגי יסוד ............................................................................................. 4
)א( מיסוי נפרד – "מודל ההפרדה" .............................................................................. 4
)ב( מסוי מאוחד – "מודל האיחוד" .............................................................................. 6
)ג( מיסוי מעורב – "איחוד והפרדה" ............................................................................ 6
ג. מה עניין שמיטה להר סיני? ............................................................................................. 9
1( שיקולים תוך מיסויים ............................................................................................. 11 (
2( שיקולים חוץ מיסויים ............................................................................................. 11 (
)א( יעילות כלכלית ונייטרליות של מערכת המס .......................................................... 16
)ב( השפעות חלוקתיות בתוך אותו מישור התייחסות ................................................... 19
)ג( השפעות פוליטיות וחברתיות ................................................................................ 21
ד. מודלים – איך זה קורה? ............................................................................................... 21
)א( ישראל .............................................................................................................. 21
)ב( משפט משווה ..................................................................................................... 31
ה. ניתוח נורמטיבי – הדין הראוי ...................................................................................... 31
1( שיקולים תוך-מיסויים ............................................................................................ 36 (
2( שיקולים חוץ-מיסויים ............................................................................................ 39 (
3( תרומתה של התאוריה הקווירית .............................................................................. 42 (
4( מסקנות ................................................................................................................. 49 (
ו. סיכום ......................................................................................................................... 11
ז. בבליוגרפיה ................................................................................................................. 12
3
א. מבוא
מערכת המס ניצבת על כל צעד ושעל בהתלבטויות אודות המס הנורמטיבי. אנו רוצים
למסות במידה שווה את כולם, אולם גם רוצים להתחשב בפרמטרים הייחודיים של כל אחד מן
הנישומים המשפיעים על יכולתו לשלם מס, ובהתאם, את המשמעות של המס שניקח ממנו.
במסגרת רשימה קצרה זו נשאל אם ראוי להתייחס למצבו הזוגי של אדם במסגרת השיקולים
בקביעת מסגרת המס הנורמטיבי.
מבחינה עיונית היה עליי לפתוח בהסבר אודות הקריטריונים למס טוב, אולם לשם
הנהרת הדברים ופישוט הדיון נפתח קודם כל בהסבר קצר אודות מושגי היסוד של שיח מיסוי בני
זוג. לאחר מכן נסקור את השיקולים השונים העשויים להיות רלוונטיים בעת בחינת מודל המס
הנורמטיבי הראוי למיסוי בני זוג. משם נעבור לראות כיצד מיושמים מודלים תיאורטיים אלו
בשיטות משפט קיימות בעולם )תוך התמקדות ביישומים עכשיוויים והימנעות ככל הניתן
ובמגבלות יכולות המחקר שלי מניתוח מצבים היסטוריים( מתוך נסיון הן לראות אם ישנה מדינה
המצליחה להחיל בה מודל מס טוב במיוחד בהקשר מיסוי בני זוג, והן על מנת לראות מה אומרת
"חכמת ההמון" על המיסוי הראוי של בני זוג. משם נסיים בחלק שהינו הקצר ברשימה זו, אולם
מבחינתי הינו העיקרי, והוא הניתוח הנורמטיבי של מודל המס הראוי.
לפני שאתחיל, אפתח במספר הסתייגויות:
)א( במסגרת רשימה קצרה זו התמקדתי במיסוי בני זוג, באופן מובחן ממיסוי משפחות,
וזאת בשל קוצר היריעה, והרצון לתחום שאלה תיאורטית מובחנת. על כן השתדלתי ככל הניתן
להבחין בין השאלות העולות רק כלפי בני זוג ובין כאלה הרלוונטיות רק כאשר בני זוג אלו הרחיבו
את משפחתם ויש להם ילדים.
)ב( לשאלה אם ראוי שתהיה נפקות בין מיסוי יחיד למיסוי בני זוג משמעות רק במערכת
מס פרוגרסיבית, שאם לא כן מה לי בני זוג ומה לי שאינם בני זוג, הרי גם כך נמסה את הכנסתם
באותה המידה. מכיוון שמערכת המס הפרוגרסיבית נראית לי ראוייה, ומכיוון שגם קצרה היריעה
מלאתגר אותה, נצא מתוך נקודת הנחה זו במסגרת הרשימה.
4
)ג( במסגרת הרשימה אני בוחרת להישאר במישור התיאורטי. אמירה זו מתייחסת
לשניים. ראשית, אינני מתכוונת להתייחס לדין הנוהג אלא על מנת לבקרו ולהצביע על נקודות
החולשה שלו. אין בכוונתי להציע הצעות לשיפור בתוך הדין הנוהג, אלא לנסות ולמצוא דין
אידיאלי, אשר מידת אפשרות יישומו בתוך מערכת המס הנוהגת איננה נושא בו ארצה לדון
במסגרת רשימה זו. שנית, גם בסופו של יום אין בכוונתי להגיע למסקנה חותכת. אצביע על
השיקולים השונים ועל השלכותיהם במודלים שונים, אך לא ארד לרזולוציות הפתרון הקונקרטי
הנראה ראוי בעיניי, אלא יותר קריאת כיוון. זאת בשל חוסר רצון ואף חוסר ביכולת, בהיעדר
הבנה כלכלית יסודית, ליצור מערכת המקיימת את כלל מערכת התמריצים וההשלכות הכלכליות
הראויים במדינת ישראל.

העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל פרופ' מנשה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 


תוכן העניינים

א. מבוא 

ב. מושגי יסוד 

(א)         מיסוי נפרד - ״מודל ההפרדה״ 

(ב)         מסוי מאוחד - ״מודל האיחוד״ 

(ג)          מיסוי מעורב - ״איחוד והפרדה״

פס"ד ורד פרי, קלס

נקודת זיכוי לאישה תיקון 2014 

ג.  מה עניין שמיטה להר סיני? 

(1)      שיקולים תוך מיסויים 

(2)      שיקולים חוץ מיסויים 

(א)         יעילות כלכלית ונייטרליות של מערכת המס 

(ב)         השפעות חלוקתיות בתוך אותו מישור התייחסות 

(ג)          השפעות פוליטיות וחברתיות 

ד. מודלים - איך זה קורה? 

(א)          ישראל 

(ב)          משפט משווה 

ה. ניתוח נורמטיבי - הדין הראוי

(1)      שיקולים תוך-מיסויים

(2)      שיקולים חוץ-מיסויים

(3)      תרומתה של התאוריה הקווירית

(4)      מסקנות

ו.  סיכום

 

ז.  בבליוגרפיה


במסגרת  עבודה זו ניסיתי להתמקד בשאלת מס הכנסה לבני זוג. שאלתי מהו מס טוב, והגעתי למסקנה כי מדובר במס המקיים התאמה בין המס לבין היכולת לשלם של הנישום, וצדק אנכי ואופקי בין נישומים שונים. מיפיתי כי בהפיכה לבן זוג, ככל הנראה משתנה יכולתו לשלם של הנישום, וכי מעבר לכך מתעוררת גם בעייה קונספטואלית למי עלינו להשוותו בבחינת


הצדק האנכי והאופקי - אם ליחידים אחרים או שמא לזוגות אחרים. ראינו גם את ההשלכות החוץ-מיסוייות של הכרעה בשאלת אופן המיסוי של בני הזוג. לאחר שסקרתי את המצב בארץ ובמדינות נבחרות בעולם וראיתי שאף מדינה לא הצליחה למצוא את נוסחת הקסם לפתרון הבעיות שעולות בעקבות כניסת הנישום לזוגיות. בשל כך, ובשל העובדה שלא נוכל למנוע אנשים מלהיכנס לזוגיות על מנת לפתור את הבעייה, נדרשתי לשיקולים הנורמטיביים בשנית, על מנת לראות אם ניתן להפיק מתוכם קווים כלליים לקביעת המס הנורמטיבי. ראיתי כי השיקולים התוך מיסויים אינם מובילים אותנו לכל מסקנה חותכת, ובהיעדר כזו ובהתקיים צורך להכריע, נדרשתי גם לשיקולים החוץ מיסויים שהובילו אותי, גם אם לא באופן גורף, לתמיכה במודל מיסוי נפרד לבני זוג.

 

 

מכאן פניתי לבחינה מחודשת של עצם השאלה - האם ראוי כלל לשאול את שאלת מיסוי בני הזוג? הצבעתי על כך שלמרות שקיימים שיקולים משיקולים שונים למסות את בני הזוג אחרת מאשר את היחידים (כפי שפורטו בהרחבה במסגרת החלק הנורמטיבי התיאורטי של ה עבודה), ייתכן שאלו אינם משמעותיים מספיק כדי להצדיק את היחס השונה לבני זוג במסגרת דיני מס ההכנסה. העליתי את ההשערה שאנו בוחרים לדבוק בשאלת מיסוי בני הזוג, ולא בשאלות אחרות בעלות השפעה לא פחותה על המס הנורמטיבי ובעלות בעיות קונספטואליות לא קטנות יותר, בשל העובדה שאנו פועלים בתוך שיח חברתי הגמוני, הרואה בזוגיות מוסד חשוב, בשל העובדה שהוא נותן לו חשיבות מסיבותיו הוא, אך לא בהכרח עם קשר אמיץ ואובייקטיבי להשלכות הזוגיות על המציאות. מתוך פקפוק זה התחזקתי במסקנתי כי מודל ההפרדה, היחיד אשר אינו מייחס לעצם ההימצאות בזוגיות חשיבות, עשוי להיות המודל המתאים ביותר. בשולי הדברים גם הצעתי מודל אחר, המתחשב בהטיות הקיימות בחברתנו, בהתחשב בכך שלמרות שהחשיבות של הזוגיות איננה אינהרנטית, כיום בחברתנו ברור כי חשיבות כזו אכן מוקנית לזוגיות. את הבירור אודות פרטי הדין הנורמטיבי הראוי ניתן להותיר למחקר נוסף שייערך בעתיד.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


צילי דגן, "הוצאות טיפול בילדים - בעקבות תיקון מס' 170 לפקודת מס הכנסה", מחקרי משפט כה 

אסף לחובסקי ״קטגוריות של מין ומעמד בדיני מס ההכנסה״ עיוני משפט כד 

Stanley Surrey, Pathways to Tax Reform - The Concept of Tax Expenditures (Cambridge);

Stanley Surrey and Paul McDaniel, Tax Expenditures (Cambridge, 

 Yoseph Edrey and Howard Abrams, "Equitable Implementation of Tax Expenditures", 9 Va.Tax Rev.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות