עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת מחקר אחריות חברתית של חברות ציבוריות בישראל (עבודה אקדמית מס. 9770)

‏290.00 ₪

מעל 70 עמודים.

עבודת מחקר אחריות חברתית של חברות ציבוריות בישראל

תוכן עניינים

רשימת איורים

רשימת טבלאות

רשימת נספחים

 למה צריך לחקור אחריות חברתית ואיך עושים את זה?

 הגדרת הבעיה

 איך אפשר לחקור אחריות חברתית?

 המודלים המחקריים

 מסגרת מושגית

 התפתחות היסטורית  התפתחות האחריות החברתית בישראל

 תחומי אחריות חברתית

 דפוסים של אחריות חברתית

 בסיס הפעילות - אחריות חברתית כלכלית וחוקית

 אחריות חברתית כדרישה מוסרית - דפוס פעולה אתי

 אחריות חברתית כדפוס פעולה תגובתי/פילנתרופי

 אחריות חברתית אסטרטגית

 דפוסי האחריות החברתית בישראל

 מעורבות בקהילה

 מיסוד וניהול אחריות חברתית

 הכלת אחריות חברתית בתוך הפירמה

 מושג היהתאמה׳ ( (FIT

 הכלת אחריות חברתית דרך התאמה

 מודלים להכלת אחריות חברתית בפירמה

 חשיבות המחקר

 מערך המחקר

 תיאור מהלך המחקר

 אוכלוסיית המחקר והמדגם

 שיטת המחקר ואיסוף הנתונים

 משתני המחקר

 מערך המשתנים הבלתי תלויים

 המשתנים התלויים

 שלבי המחקר והנסקרים

 תוצאות

 סטטיסטיקה תיאורית למשתני המחקר :

 תמונת השדה - דיווח על תרומה ועל מדיניות מוסדרת בתחום

 אופן קבלת החלטה לגבי גובה התרומה

 תקציב תרומה

 תמונת השדה - היקף התרומה

 

 מספר החברות התורמות

 תרומה חציונית ותרומה ממוצעת

 תרומה כאחוז מההכנסות ומהרווח לפני מס השנתי

 סיכום תמונת השדה

 מודל ליבה היקף: דפוסים של מעורבות בקהילה

 בניית דפוסי המעורבות בקהילה

 תמונת השדה - טיפוסי מעורבות בקהילה

 היקף התרומה המדווחת לפי טיפוסי ניהול תרומה

 הקשר בין משתנים ארגוניים ופיננסיים לטיפוסי מעורבות

 ניבוי היקף התרומה

 סיכום ממצאי המודל

 מודל ההתאמה- הקשר בין ההתאמה פנימית וההתאמה חיצונית לדפוסי אחריות חברתית

 ההתאמה הפנימית של אחריות חברתית - משתנה מיסוד וניהול

 דפוסי האחריות החברתית לפי רמת ההתאמה הפנימית

 התאמה חיצונית - משתנה מעורבות בקהילה

 דפוסי ההתאמה החיצונית של אחריות חברתית לפי מעורבות בקהילה

 בחינת הקשר בין ההתאמה הפנימית להתאמה החיצונית

 סיכום מודל ההתאמה

 דיון בממצאי המחקר

 דיון בממצאי מודל ליבה-היקף

 דיון בממצאי מודל ההתאמה

 השלכות תיאורטיות ומעשיות של המחקר ותרומתו

 מגבלות המחקר

 מחקרים עתידיים

 ביבליוגרפיה

 נספחים

 

השאלה המרכזית אשר עמדה במוקד מחקר זה הינה מהם דפוסי האחריות החברתית של חברות ציבוריות בישראל והאם לרמת ההתאמה בין מרכיבי אחריות חברתית יש השפעה על דפוסים אלו, כפי שהם באים לידי ביטוי בניהול ומיסוד אחריות חברתית ובמעורבותה של הפירמה בקהילה.

ההכרה בחשיבות הסביבה החברתית בניהול עסקים והלחצים החיצוניים להתנהלות חברתית הניעו מנהלים לנקוט בדפוסי פעולה שונים של אחריות חברתית. שלוש סיבות עיקריות מניעות עסקים להכלת אחריות חברתית ומניבות שלושה דפוסים עיקריים של אחריות חברתית. הדפוס

הראשון, הדפוס האלטרואיסטי, מבוסס על ׳אזרחות טובה׳ ותפיסת הפירמה כיישות מוסרית׳ אשר מקיימת פעילות פילנתרופית ללא קשר לאינטרס העצמי שלה ומתוך מניעים אלטרואיסטים ומוסריים (Post, Frederick, Lawrence & Weber). דפוס האחריות החברתית השני ננקט כמחוות של היענות והתרצות לדרישות בעלי העניין השונים תוך התנהלות ריאקטיבית במטרה להניב לגיטימיות ומהימנות ולהקטין סיכונים (Sethi; Freeman) ואילו דפוס האחריות החברתית השלישי, הדפוס האסטרטגי, מתייחס לאחריות חברתית ככלי אסטרטגי ליצירת יתרון תחרותי עמיד דרך הנבת ערך משותף לפירמה ולחברה ומבוסס על התנהלות פרואקטיבית המקשרת בין פעילותה החברתית של הפירמה לפעילות הליבה שלה ולהכלת האחריות החברתית במטרות ויעדי הארגון ובפעילותה השוטפת של הפירמה (Porter , Kramer).

סקירת הספרות מראה כי הספרות הקיימת תורמת רבות להגדרת דפוסי האחריות החברתית ולאפיונם. עם זאת, מהותה ודרכי יישומה, הלכה למעשה, של האחריות החברתית של עסקים אינן ברורות דיין (לימור). מחקר זה מנסה לצמצם את הפער הקיים בידע בנוגע לאופן הכלת אחריות חברתית ודרכי יישומה בפועל, ומציע, לראשונה, מודל אמפירי מבוסס תיאוריה למדידת אחריות חברתית של עסקים לאורך זמן.

המחקר המוצע מתבסס על גישת הליבה-היקף ותיאוריית ההתאמה של  Siggelkow. גישת הליבה-היקף, המתמקדת באינטראקציה בין פרקטיקות ארגוניות, מציעה פרספקטיבה חדשה לניתוח של הכלת אחריות חברתית בעסקים וכלים תיאורטיים לבחינת השפעתה של האינטראקציה בין פרקטיקות אחריות חברתית של עסקים לפרקטיקות עסקיות על האפקטיביות של הביצועים החברתיים של הפירמה. גישה זו מבוססת על תיאוריית ההתאמה בין המרכיבים השונים של הארגון הגורסת כי ההתאמה בין מרכיבים של ארגון מעידה על הרמה שבה האסטרטגיה, המבנה ומערכות הארגון השנייה משלימים אלה את אלה.

מחקר זה כלל את כל החברות הציבוריות בישראל . כאשר במודל ליבה-היקף נחקרה כל אוכלוסיית המחקר אשר הקיפה 637 חברות, ואילו במודל ההתאמה נחקר מדגם של 53 חברות המהוות כ -13.5% מאוכלוסיית המחקר. מערך המחקר הוא מערך מחקר מתאמי.

איסוף הנתונים עבור תמונת השדה ומודל הליבה-היקף נדלה מתוך הדוחות הכספיים של החברות . נוסף על כך, עבור מודל ההתאמה, נאספו נתונים נוספים באמצעות שאלון.

ממצאי המחקר הנוכחי הראו כי בהלימה לספרות המחקרית אכן קיים קשר בין ביטויי אחריות חברתית לבין מאפיינים ארגוניים ופיננסיים, אולם בניגוד לספרות, קשרים אלו נמצאו במרכיבי ההיקף של אחריות חברתית (הבאים לידי ביטוי באופן יישום האחריות החברתית) ולא במרכיבי

הליבה (הבאים לכדי ביטוי במרכיבי המיסוד והמדיניות של אחריות חברתית). כמו כן, בהתאם לתיאוריית ההתאמה ותיאוריית הליבה-היקף, מצא המחקר קשר בין רמת ההתאמה של מרכיבי ליבה והיקף לבין דפוסי המעורבות הקהילתית של עסקים כמו גם קשר חזק בין רמות ההתאמה

של מרכיבי ליבה והיקף פנימיים של הארגון )הבאים לידי ביטוי במבנים ארגוניים ובמסמכים ונהלים פנימיים( לבין רמות ההתאמה בין מרכיבי ליבה והיקף חיצוניים של הארגון )הבאים לידי ביטוי באופן הכלת המעורבות הקהילתית של הארגונים(.

מסקנות המחקר ותרומתו נבחנים על רקע שלושה היבטים מרכזיים: 1) הצגת כלי מדידה ומערכת הסברים מבוססת תיאוריה הבוחנת את אופן הכלת האחריות החברתית על בסיס התאמה בין מרכיבי ליבה והיקף של אחריות חברתית והקשר בין התאמה חיצונית והתאמה פנימית של אחריות חברתית. 2) זיהוי סוגים ודפוסים של הכלת אחריות חברתית בארגונים עסקיים והתפתחותם לאורך זמן. 3) הרחבת ההבנה והידע הקיים בנוגע לקשר שבין גורמים ארגוניים ופיננסיים לדפוסי אחריות חברתית ומעורבות קהילתית של עסקים תוך הבנת תרומתם

למודל.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רייכל, א., גדרון, ב., וגמליאל-שני, נ. אחריות חברתית של עסקים בישראל. באר שבע: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שמיר, ר.  שוק פרטי ולחץ ציבורי: על עיצוב מושג האחריות החברתית של תאגידים. בתוך הרצוג, ח., כוכבי, ט., וצלינקר, ש. (עורכים). דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל (עמ׳ 258-237). ירושלים: מכון ואן-ליר.

 

Ackerman, R. W.  How companies respond to social demands. Harvard University Review, 51(4), 88-98.

Adams, M., & Hardwick, P. An analysis of corporate donations: United kingdom evidence.

Journal of Management Studies, 35(5), 641-654.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת