עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תזה - מוטיבציה התנדבות הנעה של מתנדבים המגזר השלישי (עבודה אקדמית מס. 9631)

‏290.00 ₪

121 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9631
עבודה אקדמית תזה - מוטיבציה התנדבות הנעה של מתנדבים המגזר השלישי

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי דעיכתה של מוטיבציה?

 

תוכן עניינים

עמוד

תקציר......................................................................................................... 3

מבוא...................................................................................................................... 7

פרק ראשון: רקע תיאורטי....................................................................................... 9

1. הגדרת המושג התנדבות............................................................................. 9

2. מניעים לעבודת ההתנדבות......................................................................... 9

3. תגמולים בעבודת התנדבות......................................................................... 11

4. גורמים המנבאים את משך ההתנדבות ......................................................... 12

5. קשיים ותסכולים הכרוכים בעבודת ההתנדבות............................................ 15

6. נשירה מהתנדבות ...................................................................................... 16

7. שאלות המחקר ......................................................................................... 19

8. ארגון מסל״ן (מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית)........................................ 20

פרק שני: שיטה...................................................................................................... 23

1. המשגת המחקר ואופיו .............................................................................. 23

2. שיטת הדגימה ........................................................................................... 24

3. מדגם ....................................................................................................... 26

4. כלי המחקר .............................................................................................. 26

5. תהליך איסוף הנתונים ............................................................................... 27

6. ניתוח הנתונים .......................................................................................... 28

5

פרק שלישי: ממצאים ודיון......................................................................................... 29

1. פרק הפתיחה - ההקשר הארגוני................................................................. 30

א. קורס המתנדבות ............................................................................. 30

ב. תפיסת תפקיד המתנדבת................................................................. 34

ג. אפיוני העבודה על קו החירום.......................................................... 37

ד. סוגי שיחות אופייניות על הקו .......................................................... 39

2. הקשר בין מאפייני התנדבות לבין מוטיבציה.................................................. 42

א. מניעים להתנדבות - מהי המוטיבציה הרגשית להתנדבות................... 42

ב. דעיכתה של מוטיבציה - הגורמים הקשורים בנשירה.......................... 47

1. מניעים עמומים - מטרות לא מוגדרות........................................... 47

2. פערים בין קורס ההכשרה למציאות בפועל..................................... 51

3. קשר לקוי עם הארגון................................................................... 57

4. עמימות בתפקיד.......................................................................... 62

5. שחיקה....................................................................................... 66

6. עבודת ניהול רגשות לקויה............................................................ 72

3. ניתוח מסכם לשאלת המחקר........................................................................ 81

ביבליוגרפיה.............................................................................................................. 90

נספחים.................................................................................................................... 100

נספח א: אסטרטגיות להתמודדות מול קשיי ההתנדבות ................................... 100

נספח ב: סיבות להישאר בהתנדבות חרף הקשיים............................................ 104

נספח ג: מדריך הראיון למתנדבת נושרת ......................................................... 110

נספח ד: מדריך הראיון למתנדבת מתלבטת..................................................... 112

נספח ה: מדריך הראיון למתנדבת וותיקה....................................................... 114

נספח ו: מדריך ראיון למתנדבת מסיימת קורס הכשרה ................................... 115

נספח ז: קטגוריות ראשוניות שהתקבלו בשלב הקידוד הקטגוריאלי בניתוח....... 116

 

המחקר הנוכחי עוסק בחקירת תהליך דעיכת המוטיבציה של מתנדבים. מטרתו היא לנתח ולהסביר מדוע מתנדבת מתחילה את ההתנדבות כאשר היא אומרת ״כשמשהו חשוב לך את תילחמי חזק״ וכעבור מספר חודשים היא עוזבת את הארגון. נשירת מתנדבים מהווה את אחד הנושאים המהותיים עמם מתמודד ארגון הפועל באמצעות מתנדבים. ארגונים רבים מגלים חוסר אמון ומצוקה מבנית לנוכח שרירותיות התופעה כפי שהם חווים אותה. ארגונים אלה משקיעים בהכשרת מתנדבים וחרף זאת, מתנדבים רבים נוטים לעזוב את ההתנדבות כבר בששת החודשים הראשונים להתנדבות. לנוכח נתונים אלה עולה חשיבותו של מחקר העוסק בחקירת הגורמים המחוללים נשירה. מרבית המחקרים בתחום ההתנדבות עסקו בגורמים המניעים את המוטיבציה להתנדב, תגמולים אשר מצפים להם מתנדבים וגורמים המייצרים התמדה. קשיי ההתנדבות נחקרו מעט ובמידה הפחותה ביותר נחקרה נשירה. מרבית המחקרים נחקרו דרך שיטות מחקר כמותיות והצביעו על קשרים בין משתנים. חרף יתרונותיו של סגנון מחקר זה, הוא מתקשה להצביע על מתן הסברים תהליכיים לניתוח קשרים אלה. המחקר הנוכחי נקט בגישה איכותנית מתוך נגזרת של מטרותיו התיאורטיות. המטרה המרכזית היתה להכיר ולנתח את הגורמים, הסיטואציות השונות והמצבים הרגשיים המייצרים נשירה וכן לאפיין את תהליך הנשירה עצמו - כיצד הוא מתרחש בפועל וכיצד הוא נחווה על ידי הנושרת והארגון. מטרה משנית במחקר היתה להתחקות אחר איכות ההתמודדות הרגשית של המתנדבות מול קשיי ההתנדבות בהתבסס על מודל ״ניהול רגשות״ של הוכצייילד.

המחקר בוצע במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית במשך כשנתיים. המרואיינות חולקו לקבוצות הבאות: מתנדבות מסיימות הכשרה, מתנדבות מתלבטות (מתנדבות ששוקלות עזיבה אך עדיין במסל״ן), מתנדבות נושרות (מתנדבות שכבר עזבו את מסל״ן), מתנדבות וותיקות (למעלה משנתיים בארגון) וקטגוריה נוספת של בעלי תפקידים (מתנדבות שהנן בתפקידי מנהיגות בארגון). סך הכל רואיינו ונותחו 20 ראיונות. כל קטגורית מתנדבות סייעה להבין היבטים אחרים בחוויית ההתנדבות. בנוסף, בוצע מחקר אורך על גבי שנה וחצי לארבע מתנדבות שכלל ליווי המתנדבות מרגע יציאתן מהקורס, ביצוע ראיון סיום קורס, ליווי למשמרות (לאלה שהגיעו לקו החירום אחרי הקורס) וביצוע ראיונות המשך במהלך ההתנדבות. ליווי זה סייע לעמוד על תהליכי מוטיבציה אישיים ולבחון אותם בזמן אמת כפי שהם נחווים על ידי המתנדבת. תהליך זה היה מלמד ומעניין בשל תיעודו כתהליך. הרובד האחרון שדרכו בוצע המחקר היה ביצוע תצפיות אתנוגראפיות בקורס המתנדבות, אסיפות המתנדבות ובהדרכות. במהלך התצפיות נוהל יומן ובו תועדו התרחשויות שקרו. תצפיות אלה סייעו להכיר מקרוב את התרבות הארגונית ואת הדינאמיקה הפנים ארגונית. 6 היבטים מרכזיים נמצאו כמחוללים נשירה: מוטיבציה לא ממוקדת בכניסה להתנדבות; פערים בין קורס ההכשרה למציאות בפועל; עמימות בתפקיד; קשר לקוי מול מתנדבים; שחיקה ועבודת ניהול רגשות לקויה. כל גורם מהווה תת פרק מרכזי בעבודה ובו מוצגים בהרחבה ההיבטים השונים הקשורים בנשירה ביחס לגורם זה, בחלק מן הפרקים אופיינה גם צורת הנשירה.

בחקירת תהליך הנשירה עלה, כי מתנדבים יכולים לשאת קשיים לא מעטים וספקות לא מועטות וחרף אלה, לא לעזוב את ההתנדבות. זוהי אחת השאלות המעניינות שעלו בניתוח. מה גורם להן להישאר? (הרי הן אינן מחויבות לכך, מדוע שיסכימו לשאת זאת?) מתוך הממצאים אותרו מספר גורמים ושיקולים אישיים הלוחצים את המתנדבת להישאר בהתנדבות ובמרכזם - רווחי ההתנדבות ומחויבות להתנדבות. פרק זה נכלל כנספח, מכיוון שהנו סוטה משאלת המחקר המרכזית אודות נשירה, אך מהווה פרק משלים לראיית ההתנדבות כמכלול שלם וכן מחזק את הטענה המרכזית בספרות הנוגעת לנשירה כי ההחלטה להמשיך או להפסיק את ההתנדבות, איננה החלטה חד-פעמית של המתנדב, אלא, מלווה את המתנדב ברציפות, חוזרת ועולה מדי פעם ונתונה לשיקולו מחדש.

אחת התרומות המרכזיות של המחקר קשורה בקורס ההכשרה המהווה באופן פרדוכסלי קטליזאטור לנשירה בסתירה למעלותיו הרבות. לראשונה, מוצג הקשר שבין קורס הכשרה עשיר ויסודי לבין נשירה. כאשר הקורס כל כך יסודי, עשיר ומעניין הוא נחווה על ידי המתנדבת כשיאה של ההתנדבות. בסיומו, חלק גדול ממניעי ההתנדבות כבר מגיעים לסיפוקם - הן מבחינת זמן (4 חודשים) והן מבחינה רגשית, חברתית ואינטלקטואלית כך שהלהט והציפייה לצאת לעבודה בשטח דועכים. מתנדבות רבות במחקר הנוכחי נשרו עוד לפני המשמרת הראשונה על קו החירום. מועלית הצעה לבחינה מחודשת של המקום שתופס קורס ההכשרה תוך מסקנה כי מומלץ לשמור על איזון של מצד אחד קורס שמהווה הכנה טובה לעבודת ההתנדבות ומצד שני קורס שלא יספק את המוטיבציה העיקרית של ההתנדבות. תרומה תיאורטית נוספת קשורה לנושא עמימות בתפקיד הידוע בספרות כקושי מרכזי עבור מתנדבים. ארגון מסל״ן לא הצליח להפיג את העמימות גם כאשר חש את מצוקת המתנדבות וביקש למנוע את נשירתן. המחקר מנתח ומסביר את הסיבות לכישלון להפיג את העמימות ואת תוצאותיו. תרומה מרכזית נוספת קשורה בהצגת טעויות ארגוניות ביצירת קשר עם מתנדבים. מדובר בפרדוקס של הנחות יסוד דומות אבל שגויות. כל אחד מהצדדים מחזיק בתפיסה של ההתנדבות כפעולה המבוססת על חופש בחירה וכתוצאה מכך נמנע מלדחוף או להניע את הצד השני. הארגון, שמעניק למתנדבת את החופש ליזום ולקבוע את משמרותיה מעביר לה תחושה של אדישות וחוסר נחיצות. המתנדבת מצפה לדחיפת הארגון, במיוחד בתחילת ההתנדבות. יתר על כן, היא מצפה ממנו להניא אותה מלעזוב כאשר היא נסוגה. הארגון נותר מופתע, אך מניח למתנדבת לעזוב כרצונה. המחקר דן ברעיון לפיו ארגוני התנדבות צריכים לפעול ולדרוש התחייבות ומשמעת כאילו היו ארגונים המעסיקים בשכר. לסיום, המחקר עמד על צורת ההתמודדות הרגשית של המתנדבות המתמידות מול קשיי ההתנדבות. מתוך הראיונות, מופו עשר אסטרטגיות התמודדות, שיוכלו להיות פתח ראשון עבור מתנדבים להיכרות עם דפוסי התמודדות יעילים, שהספרות טרם בחנה בהקשר של ארגוני התנדבות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Bennett, L., Ross, M.W. & Sunderland, R.  The Relationship Between Recognition, Rewards and Brnout in AIDS Caring. AIDS Care, 8:145-153.

Black B. and DiNitto D. "Volunteer Who Work with Survivors of Rape and Battering: Motivation, Acceptance, Satisfaction, Length of Service, and Gender Differences" Journal of Social Service Research, vol. 20 : 73-97.

Blau, P. Exchange and Power in Social Life, New York: John Wiley. Bryman, A. Quantity and quality in social research. London: Unwin Hyman.

Cassell, C. & Symon, G. "Qualitative research in work contexts", In C. Cassell and G. Syman, (eds). Qualitative Methods in Organizational Research, A Practical Guide, (1-33). Beverlly Hills: Sage.

Claxton R.P.R., Catalan J. & Burgess A. P. "Psychological Distress and Burnout Among

Buddies: Demographic, Situation and Motivational Factors", AIDS Care, vol 10: 175­190.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת