עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון תכנון ערים, המגזר הערבי, תכנון עירוני - דליית אל כרמל , פורדיס (עבודה אקדמית מס. 9624)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9624
עבודת סמינריון בחינם -תכנון עירוני - בחינת תהליכי התכנון בדלית אל כרמל ופרדיס

 

תוכן עניינים

מבוא........................................................... 3

תכנון ביישובי המיעוטים בישראל............................................................ 5

תמורות ביישוב המיעוטים בישראל........................................................................ 5

חסמים בתכנון המיעוטים בישראל........................................................................ 8

רקע תיאורטי................................................................ 11

תכנית מתאר ותכנית אב..................................................................................... 11

סיבות ומשתנים לקבלה או דחייה של תכנית......................................................... 13

השערות המחקר................................................................. 15

היישובים הנחקרים ................................................................................... 16

שיטת המחקר................................................................... 19

ממצאים ודיון............................................................ 21

סיכום ומסקנות.......................................................................... 28

ביבליוגרפיה ................................................................. 30

 

מחקרים רבים נכתבו אודות שיטות מוצעות ותהליכי תכנון נדרשים לשם חיבור וישום מוצלח

ומלא של תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות, ובמסגרתם נבחנו לרוב מדיניות התכנון המקומית,

התנהלות מוסדות התכנון מול התושבים ונציגיהם, והתאמת התוכניות לאופי היישוב ותרבות

בישראל נכתבו .(Peel and Lloyd, ;Tian and Shen, ;Aribigbolaa, ) התושבים

גם כן מחקרים רבים הסוקרים את התנהלות מוסדות התכנון הישראליים ואת התאמת התוכניות

אותן הפיקו אל מול צרכי התושבים והיישוב עצמו, וזאת לשם אבחון המשתנים אשר יכולים

להביא לאישור וישום מוצלח ומלא של התוכניות לפיתוח היישוב. במחקרים אלו מועלות תהיות

רבות אודות תהליכי התכנון הקיימים בישובים וביקורת רבה אודות מוסדות התכנון, בטענה כי

Alterman ,) לרוב הסיבה לאי הצלחת התוכנית נעוצה בריכוזיות וסרבול המערכת התכנונית

.(Alfasi, Almagor and Benenson, ; Alexander and Alterman ,; and Hill

רוב המחקרים העדכניים בנושא אשר חוברו בישראל עסקו בתהליכי התכנון בכפרי המיעוטים,

כאשר כמעט כולם אינם מבדילים בין היישובים הדרוזיים והיישובים הערביים ומתייחסים

אליהם כ"יישוב הערבי" או כ"כפר הערבי". מחקרים אלו הינם בעלי גישה ביקורתית כלפי הליכי

ומדיניות התכנון של מוסדות המדינה כלפי יישובי המיעוטים, ומפרטים לרוב אודות אי ההתאמה

בין מערכת המנהגים וההסדרים של אוכלוסיית המיעוטים לבין תפיסת התכנון המודרנית של

מוסדות התכנון במדינה. במסגרת אותם מחקרים נערכו השוואות רבות בין הליכי התכנון אשר

התבצעו ביישובים ערביים לעומת אלו שהתבצעו ביישובים יהודיים, אך מעולם לא נערכה

השוואה בין יישובים דרוזיים לבין ערביים לשם אבחנה האם קיים שוני בהתייחסות האוכלוסיות

השונות להליכי התכנון ובמדיניות מוסדות המדינה כלפי היישובים.

דלית אל כרמל ופרדיס הינם יישובים במחוז חיפה הממוקמים על הר הכרמל במיקום טופוגרפי

בעייתי הכולל שיפועים חדים ושטחים מיוערים, וחולקים מזהים ותמורות דומים ליישובי

המיעוטים כגון מרקם מגובב של בניה במרכז היישוב ומעבר לכפר מפוזר, קרקעות רבות בבעלות

פרטית, תכנון מתארי ישן שאינו התאים למערכת המנהגים וההסדרים של התושבים, שלטון

מקומי חמולתי ועוד. למרות המאפיינים הדומים הרבים, ישנו שוני רב בהיסטוריה התכנונית של

השנים האחרונות של יישובים אלה, כאשר המצב התכנוני בפרדיס נחשב לסיפור הצלחה

משמעותי בקרב מוסדות התכנון והחוקרים את תחום התכנון, בעוד המצב בדלית אל כרמל נחשב

לכישלון מתמשך רווי קונפליקטים בין מוסדות התכנון לבין התושבים ונציגיהם. מטרת המחקר

4

הינה לבחון את הסיבות לשוני הרב שנוצר בשנים האחרונות בהיסטוריה תכנונית של היישובים

והביאם למצב התכנוני הנוכחי בו הם נמצאים. בחינת שוני זה באמצעות השוואה של תהליכי

התכנון שנעשו ביישובים והיחסים בין תושביהם ונציגיהם לבין מוסדות התכנון, יאפשר בחינה

ראשונית של יישוב ערבי לעומת יישוב דרוזי ויוכל לספק אפיון של תהליך ומדיניות תכנון מוצלח

של יישובי מיעוטים, זיהוי נוסף של החסמים המונעים חיבור וישום תוכניות מתאר ותוכניות

מפורטות ביישובים אלו לשם הימנעות מהם בעתיד.

 

הממצאים שעלו מהמחקר הביאו למסקנות התואמות ברובן להשערות הראשוניות במחקר, והביאו לגילוי מירב הנסיבות אשר גרמו לשוני הגדול בין תהליכי התכנון בפרדיס ודלית אל כרמל. ההשערה כי תהליך התכנון בפרדיס הסתמך ברובו על פיתוח של קרקעות מדינה, לעומת קרקעות פרטיות בדלית אל כרמל הוכחה כתואמת את המסקנות, אך יש לציין כי המועצה המקומית בפרדיס ומוסדות התכנון הצליחו להביא לפתרון תכנוני גם מול התושבים אשר החזיקו בקרקעות פרטיות ביישוב, לעומת כשלון מוחלט של המועצה המקומית ומוסדות התכנון לקדם פתרון מסוג זה בדלית אל כרמל. אישוש השערה זו מעיד בנוסף על ״יתרון יחסי מוקדם״ אשר נזקף לטובת השחקנים הראשים בתהליכי התכנון בפרדיס אל מול אלו בדלית אל כרמל.

חשיבותם המופחתת של המכשולים הפיזיים כחסם בתהליכי התכנון של פרדיס לעומת דלית אל כרמל אומתו אף הם, אך למרות שהצטרכו להתחשב בפחות מכשולים מסוג זה המועצה המקומית ומוסדות התכנון הביאו להחלטה על הסטה של תשתית לאומית, כביש מספר 4, וגריעה של שטח מיוער של היישוב לטובת הקצאות נוספות לקרקעות ליישוב ממערב וממזרח. המכשולים הפיזיים בדלית אל כרמל אכן עלו כחסם קריטי לתהליכי התכנון ביישוב, כאשר תוכנית המתאר לגן הלאומי הר שוקף אושרה בועדות התכנון ויצרה מגבלה עתידית לפיתוח שטחי השיפוט של היישוב, לצד הצתת קונפליקט בין תושבי היישוב ונציגי לבין מוסדות התכנון, אשר השפיע רבות על דחיית יישום תוכנית המתאר החדשה של דלית אל כרמל.

אישוש ההשערה אודות תפקידה הקריטי של המנהיגות המקומית של פרדיס בקידום תהליכי התכנון ויישום תוכנית האב והתוכניות המפורטות ביישוב הינה לדעתנו גולת הכותרת של מחקר זה, מכיוון שבניגוד למנהיגות המקומית בדלית אל כרמל, מהווים שני ראשי המועצה (הקודם והנוכחי) דוגמא יוצאת דופן למנהיגות מקומית פורצת דרך בקרב הציבור הערבי והדרוזי גם כן. פרדיס אינו נחשב כיישוב מבוסס או בעל היסטוריה מרשימה ואף נרשמו בעבר מספר הפגנות אלימות בעת פרוץ אינתיפאדת אל אקצה וההשתלטות על ספינת המרמרה, כך שאין לחשוד ביחס של העדפה מצד מוסדות המדינה, אך עם זאת הצליחה המועצה המקומית לקדם באמצעות תהליכים ושיטות פעולה יוצאי דופן את הרחבת ופיתוח היישוב לטובת רווחת תושביו וזאת במהלך של כעשר שנים בלבד. דלית אל כרמל הינו יישוב בעל תעשיית תיירות מפותחת, תושביו בעלי אחוזי גיוס גבוהים לצה״ל וחלק גדול מהם אף נשארים בשירות הביטחוני, אך לעומת זאת

 

רוב המבנים שבו אינם חוקיים והמועצה המקומית אינה מצליחה לקדם חיבור ותכנית מתאר המקובלת על תושביו ועל מוסדות התכנון בנוסף.

הממצאים המועלים במחקר הביאו למענה על השאלה שבו ולהגדרת הסיבות לשוני הגדול בין תהליכי התכנון ביישובים, כאשר כשלון יישום תכנית המתאר בדלית אל כרמל נגרם כתוצאה מהסתירה המתמדת בין מערכת המנהגים וההסדרים של האוכלוסייה הדרוזית לבין מנגנון התכנון הממוסד הישראלי וחוק התכנון והבנייה ומהכאוס התכנוני ששרר ביישוב. גורמים אלו מביאים לחסמים רבים תהליך התכנון ביישוב כגון ריבוי קרקעות פרטיות ביישוב ללא קרקעות מדינה, בנייה בלתי חוקית, משבר אמון בין התושבים והמועצה המקומית לבין מוסדות התכנון ולקונפליקט מתמשך ביניהם, המביא לתוכניות אשר אינם מקובלות על התושבים וחוסר יישום שלהן. לעומת זאת, ההצלחה המלאה של יישום תכנית האב והתכנית המפורטת בפרדיס, אשר סבלה מחוליים דומים לדלית אל כרמל עד לא לפני שנים רבות מדגישה כי יישובי מיעוטים נוספים יכולים להביא לחיבור ויישום תוכניות המיטיבות עם תושביהם ובשיתוף פעולה מלא עם מוסדות התכנון.

היקף העבודה המצומצם היווה מגבלה לפרסום כלל המסקנות ותהליכי המחקר, במיוחד לאור מורכבות הנושא הנחקר והתפרשותו על פני רבדים רבים של החברה הערבית והדרוזית בישראל. נדרש מחקר מעמיק יותר אשר יאפשר את בחינה מקיפה של החסמים בתהליכי התכנון ביישוב הדרוזי, מכיוון שאלו מהווים איום משמעותי על הזדהות הדרוזים עם מדינת ישראל ומוסדותיה. כמו כן נדרש מחקר מעמיק יותר אודות תהליכי התכנון המוצלחים אשר התבצעו ומתבצעים בימים אלו בפרדיס, וזאת על מנת לנסות ולתרגם את ההצלחה לצעדי מדיניות אפשריים ליישמם בישובים ערביים ואף דרוזיים נוספים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


אביבי, ש.  צוואה המפיצה אור על התיישבות הדרוזים בכרמל, אופקים בגיאוגרפיה ( 73

. חיפה, אוניברסיטת חיפה: 181-190

אלתרמן, ר. וכרמון ד.  התשמע קולי?! :הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק

ובפועל. חיפה, המרכז לחקר העיר והאזור.

בנא, ע. סוויד, ר. ויהודקין, ס.  התכנון המתארי ביישובים הערביים בישראל - תמונת מצב.

עמותת במקום, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות