עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגבלים עסקיים (עבודה אקדמית מס. 96)

‏290.00 ₪

45 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 96
סמינריון הגבלים עסקיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי הגבלים עסקיים?

 

תוכן עניינים

מבוא

פרק ראשון – השינויים בחקיקה ביחס למונופולין

פרק שני – הגדרת המונופולין

חלק ראשון-חלופה ראשונה-שליטה ביותר מ- % 50 מהשוק

חלק שני-חלופה שנייה-שליטה מעל אחוז מסוים שמגדיר שר התעשייה והמסחר

חלק שלישי- חלופה שלישית- קבוצת ריכוז

פרק שלישי – הכרזת מונופולין

פרק רביעי – אמצעי הפיקוח על בעל המונופולין

פרק חמישי סמכויות הממונה בתחום המונופולין

פרק שישי –התנהגות פסולה של מונופולים

חלק ראשון – סירוב מונופולין לסחור, לספק סחורות או לתת שירותים

חלק שני- ניצול הכוח המונופוליסטי לרעה 

חלק שלישי– התניית אספקתו של מוצר באי מכירת מוצר מתחרה  

חלק רביעי- ניצול לרעה בעזרת טקטיקות שיווקיות שונות  

פרק שביעי – הדרכים לאכוף תחרות הוגנת  

חלק ראשון-אכיפה ציבורית-מנהלית

חלק שני-אכיפה פלילית

חלק שלישי-אכיפה פרטית

פרק שמיני – סיכום העבודה

ביבליוגרפיה

נספח

 

מטרתו העיקרית של חוק ההגבלים העסקיים היא הבטחת מירב ההתחרות האפשרית והגנה עליה. תחרות חופשית במשק המודרני משיגה מכלול מטרות וביניהן: הקצאת משאבים אופטימלית, מזעור עלויות והוצאות, ייעול הייצור והשיווק, עידוד חדשנות טכנולוגית ומניעת ניצול לרעה של כוח כלכלי לשם פגיעה בצרכן או בעסק מתחרה.

על מנת להגשים את המטרות הללו יש צורך, בין היתר, לפקח על מבנים כלכליים בעלי עוצמה מונופוליסטית. מונופולין הוא 1 מארבעת הסוגים של ההגבלים העסקיים שבכוחם לצמצם או למנוע את התחרות. ריכוז עוצמה מונופוליסטית עלול לגרור עיוות בהקצאת המקורות והעברת חלקים מהעושר החברתי אל המונופולים.

השימוש לרעה בעוצמה המונופוליסטית גורם הפסד חברתי-כלכלי. באם לא יתקיים פיקוח נאות על פעילות המונופולים והללו ינצלו את כוחם לרעה החברה תהיה עניה יותר, תהיה ירידה ברמת העושר הכלכלי והאינטרס החברתי יפגע פגיעה אנושה.

חשיבות הסדרת הפיקוח על המונופולים בעזרת חקיקה נובעת מכך שהפגיעה הנגרמת מניצול עוצמה מונופוליסטית נעשית בכלכלת המדינה ובחברה בכללותה.

בחיבור זה בחרתי לסקור במה יכולה לבוא לידי ביטוי התנהגות פסולה של מונופולים ואילו תרופות קיימות בדין הישראלי, אשר יש בכוחן למנוע תוצאות שליליות הנובעות מהתנהגות פסולה כאמור.

ההתמקדות בעבודה זו תהיה במספר נושאים עיקריים:

מי נחשב מונופולין וכיצד יודעים על קיומו.

כיצד באה לידי ביטוי התנהגות פסולה של מונופולים.

אמצעי הפיקוח הקיימים על בעל מונופולין והדרכים לאכוף תחרות הוגנת.

 

הפיקוח על הגבלים עסקיים מחולק לשני תחומים עיקריים:

  1. פיקוח על המבנה הענפי- שמטרתו למנוע היווצרותם של גופים בעלי עוצמה מונופוליסטית או לפרק את אלה שכבר צברו עוצמה כזו.
  2. פיקוח על התנהגות מונופוליסטית-שמטרתו הגדרת ההתנהגות שמותרת או אסורה לגוף בעל עוצמה מונופוליסטית.

 

בחיבור זה אתמקד בתחום השני, דהיינו, פיקוח על התנהגות מונופוליסטית.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק ההגבלים העסקיים
  • חוק ההגבלים העסקיים
  • הצעת חוק ההגבלים העסקיים
  • חוק התובענות הייצוגיות (תיקוני חקיקה) 
  • המלצת הממונה על ההגבלים העסקיים להכרזת מונופולין על פי ס' 26 (ג) לחוק ההגבלים העסקיים בעניין: מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ (מפ"ם) קובץ החלטות בענייני הגבלים עסקיים, כרך א', 275.
  • ערר "בזק"-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים תק-על 97(2), 5  החלטה

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות