עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תרגום התנ"ך – הוולגטה - ביקורת מימי-הביניים ותובנות תרגום 'מודרניות (עבודה אקדמית מס. 9568)

‏390.00 ₪

115 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9568
סמינריון תרגום התנ"ך – הוולגטה - ביקורת מימי-הביניים ותובנות תרגום סמינריון תרגום התנ"ך – הוולגטה - ביקורת מימי-הביניים ותובנות תרגום

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי תרגום התנ"ך?

 

תוכן העניינים 

 

פרק

 

שלמי תודה

עמוד    

 

תוכן העניינים

 

3-5

1

תקציר בעברית

 

6

2

הערות טכניות

 

7

3

מבוא

 

8

4

הרקע לעבודה

10

4.1

תמורות בעולם הנוצרי במאה ה-י"ב ו ה-י"ג

14

4.2

תמורות בעולם היהודי במאה ה-י"ב ו ה-י"ג

17

4.3

הויכוחים בין היהודים לבין הנוצרים בימי הביניים

17

4.3.1

שורשי הויכוח בין היהודים לבין הנוצרים

19

4.3.2

הפולמוס על-פה

19

4.3.3

הפולמוס בכתב

20

4.3.3.1

הפולמוס בכתב אצל הנוצרים

20

4.3.3.2

הפולמוס בכתב אצל היהודים

21

4.3.4

נושאי הויכוח בין היהודים לבין הנוצרים

22

4.3.5

הגישה היהודית לפולמוס

 

23

5

קורפוס העבודה

25

5.1

הירונימוס

27

5.1.1

חייו ופועלו של הירונימוס

27

5.1.2

הוולגטה

29

5.1.3

אורות וצללים בברית הישנה של הירונימוס

31

5.1.4

מטרותיו הדתיות של הירונימוס

33

5.1.5

השפעות תרגום הירונימוס

 

35

5.2

הקמחים

36

5.2.1

רבי יוסף קמחי

36

5.2.2

רבי דוד קמחי

 

37

6

ביקורת התרגום בטקסטים של גוף העבודה

 

39

6.1

ביקורת התרגום ב-'ספר הברית' לריק"ם

39

6.1.1

ביקורת הריק"ם על התרגום הכריסטולוגי של ישעיהו ט ה

42

6.1.1.1

מובן הפסוק על-פי היהודים

44

6.1.1.2

משמעותו הכריסטולוגית של הפסוק המתורגם

44

6.1.1.3

נימוקי הריק"ם לפסילת תרגום הפסוק

45

6.1.1.4

דיון

50

6.1.2

ביקורת הריק"ם על התרגום הכריסטולוגי של ישעיהו ז יד

52

6.1.2.1

מובן הפסוק על-פי היהודים

52

6.1.2.2

הפולמוס על תרגום המילה 'עלמה'

52

6.1.2.3

משמעותו הכריסטולוגית של הפסוק המתורגם

53

6.1.2.4

נימוקי הריק"ם לפסילת תרגום הפסוק

53

6.1.2.5

דיון

60

6.1.3

דיון במשנתו של הריק"ם

 

63

6.2

ביקורת התרגום ב-'פירוש לספר תהילים' לרד"ק

66

6.2.1

ביקורת הרד"ק על התרגום הכריסטולוגי לתהלים כב יז

66

6.2.1.1

הרקע לפסוק

66

6.2.1.2

מובן הפסוק על-פי היהודים

67

6.2.1.3

משמעותו הכריסטולוגית של המזמור המתורגם

67

6.2.1.4

נימוקי הרד"ק לפסילת תרגום הפסוק

67

6.2.1.5

דיון

70

6.2.2

ביקורת הרד"ק על התרגום הכריסטולוגי לתהלים ב

71

6.2.2.1

הרקע לפסוק

71

6.2.2.2

מובן הפסוק על-פי היהודים

71

6.2.2.3

משמעותו הכריסטולוגית של המזמור המתורגם

71

6.2.2.4

נימוקי הרד"ק לפסילת תרגום הפסוק

72

6.2.2.5

דיון

75

6.2.3

ביקורת הרד"ק על התרגום הכריסטולוגי לתהלים פז ה

79

6.2.3.1

משמעותו הכריסטולוגית של המזמור המתורגם

 

79

6.3

דמיון ושוני ביצירת הקמחים על פי ביקורתם לתרגום הכריסטולוגי של תהילים קי

81

6.3.1

הרקע לפסוק

81

6.3.2

מובן הפסוק על-פי היהודים

82

6.3.3

משמעותו הכריסטולוגית של המזמור המתורגם

82

6.3.4

נימוקי הריק"ם לפסילת תרגום הפסוק

83

6.3.5

נימוקי הרד"ק לפסילת תרגום הפסוק

87

6.3.6

דיון

 

89

7

קמחים, תרגום וביולוגיה

93

7.1

דומה ושונה בין התנ"ך לבין הברית הישנה, על-פי הקמחים

93

7.2

מהותו של השוני בין התנ"ך לבין הברית הישנה, על-פי הקמחים

94

7.3

משמעותו של השוני בין התנ"ך לבין הברית הישנה, על-פי הקמחים

94

7.4

הפער שבין הבדלי המשמעות לבין ביטויים כתופעת טבע

95

7.5

הפער שבין הבדלי המשמעות לבין ביטויים גראפי המשתקף מהוולגטה

95

7.6

התרגום שבביולוגיה

96

7.7

הגנום כספר

96

7.8

מושגים בביולוגיה

96

7.9

הביולוגיה שבתרגום

97

7.10

הביולוגיה שבתרגום התנ"ך

98

7.11

המוטציות בתנ"ך

98

7.12

המוטציות הנקודתיות

 

99

8

הסיפור הגנטי של התרגום הנוצרי של התנ"ך

102

8.1

כוחות המוטציה בטבע

102

8.2

כוחות המוטציה בתנ"ך ובתרגומיו

102

8.2.1

הנטייה המוקדמת של התנ"ך למוטציה

102

8.2.2

הסביבה המתמירה

103

8.2.3

הוקטור המתמיר

104

8.2.4

מנגנונים של שימור מידע

104

8.2.5

יסודות השיווי-משקל הגנטי: שימור מול הסתגלות בתה"ש

104

8.2.6

התנ"ך וסביבותיו

105

8.2.6.1

המצב הקמאי

105

8.2.6.2

תהליך ההסתגלות לסביבה

105

8.2.6.3

הסביבה הנוכרית והתנ"ך

108

8.2.6.3.1

השינויים הסביבתיים לפני מותו של ישו

108

8.2.6.3.2

השינויים הסביבתיים אחרי מותו של ישו

109

8.2.6.4

המוטציות בתרגומי התנ"ך

110

8.2.6.4.1

המוטציות לפני הירונימוס

110

8.2.6.4.2

המוטציות של הירונימוס

111

8.2.6.5

המאפיין את התרגום הנוצרי של התנ"ך על-פי משנתו של Nida

 

112

9

ביבליוגרפיה

 

115

10

סיכום

 

122

11

תקציר בצרפתית

 

123

12

נספחים

 

125

 

בין היהודים לנוצרים כבדים הם המשקעים: במאה ה-י"ב, במערב-אירופה, פרחה ספרות פולמוסית עשירה אצל היהודים ואצל נוצרים, אשר משקפת את ה-'ויכוחים' שהתקיימו בין היהודים לבין הנוצרים; אשר נועדו לנגח את הדת היהודית. ספרות זו מאפשרת לתהות על קנקנם של משקעים אלו; ומסתבר כי היא מציגה בעיות מעולם התרגום.

 

הנוצרים, אשר התבססו על תרגום התנ"ך ב-'וולגטה', שחיבר הירונימוס במאה הרביעית לספירה - הביאו כהוכחה לאמיתות הנצרות, פסוקים כריסטולוגיים, המתנבאים, לדבריהם, על ישו. בין שלל טיעוניהם כנגד פסוקים אלו, טענו היהודים כי במקור העברי של התנ"ך, מאותם הפסוקים לא עולה פרשנות כריסטולוגית; וכי הפער בין הפרשנות היהודית לבין הפרשנות הנוצרית נובע מלקויים בתרגום.

 

בני משפחת קמחי חיו במאה ה-י"ב בנרבון, בפרובנס שבצרפת. עיסוקם בפרשנות המקרא, בבלשנות ובתרגום טבע את רישומו על יצירותיהם הפולמוסיות. אגב טעוניהם הפולמוסיים העתיקים, עולות בעיות תרגום אשר לא נס לחן. מתברר כי בכתביהם, רבי יוסף קמחי (ריק"ם) ורבי דוד קמחי (רד"ק) מותחים למעשה בקורת על תרגום התנ"ך ללטינית: להנמקת טענותיהם, עושים הקמחים שימוש בטכניקות ובטעמים המועלים אף היום, בשעה שעורכים בקורת על תרגום.

 

בין שלל אמצעי הביקורת 'המודרניים' שלהם, משחזרים הקמחים את ה-Vorlage של הירונימוס, באמצעות תרגום-חזור. מתברר מדבריהם כי הגם שעמוקים ביותר הם הפערים האידאולוגיים בין הנצרות לבין היהדות הנובעים מהפסוקים הכריסטולוגיים המוצגים בעבודתנו, זעירים ביותר הם הפערים הגראפיים בין ה-Vorlage (ההיפותטי) של הירונימוס לבין התנ"ך המסורתי העברי היהודי ומתבטאים בניקוד ובפיסוק שונים.

 

מתברר כי שנויים אלו, אשר התווספו לשנויים שהכניסו חלוצי תרגום התנ"ך ליוונית ולרומית, היוו הגרעין לעימותים קשים בין היהודים לנוצרים בימי הביניים. כיוון שאפשר להתבונן על ימי הביניים כעל עידן האמונה בה"א הידיעה, אין פלא כי לויכוחים אלו היה הד רב, וכבדות היו השלכותיהם בחיי היום-יום של היהודים בימי הביניים. בהתחשב בעובדה זו, ניתן לקרא את יצירותיהם של הקמחים מנקודת מבט פוסט-קולוניאליסטית. 

 

בעבודה זו נברר מכמה בחינות איפוא, כיצד באמצעות התרגום הפך 'התנ"ך' היהודי, ל-'ברית-הישנה' הנוצרית.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ואן דן ברוק, ר.  "תרגום המטאפורה וגבולות התרגומיות", הספרות (27).

וורמברנד, מ.  ערך: "מיתולוגיה", מנחם סוליאלי ומשה ברכוז (עורכים) לכסיקון מקראי. ישראל: הוצאת דביר.

ליכט, י.  ערך: "אלוהים", מנחם סוליאלי ומשה ברכוז (עורכים) לכסיקון מקראי. ישראל: הוצאת דביר.

ניר, ר.  "הניתוח לרכיבים סמנטיים". מבוא לבלשנות (11).

 סגל מ. צ.  מבוא המקרא. ירושלים: הוצאת דביר.

סוליאלי, מ. & ברכוז, מ.  ערך: "דת המקרא", מנחם סוליאלי ומשה ברכוז (עורכים) לכסיקון מקראי. ישראל: הוצאת דביר.

סולטמן, א.  ערך: "ימי הביניים", האנציקלופדיה העברית, ירושלים/ת-א: חברה להוצאת אנציקלופדיות.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות