עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון גזע וצבע עור ודימוי חברתי - השפעת גוון העור ותווי הפנים על אמפתיה, ייחוס תכונות לפי מראה חיצוני, מחקר כמותני, שאלונים, (עבודה אקדמית מס. 9493)

‏290.00 ₪

59 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9493
סמינריון גזע וצבע עור ודימוי חברתי - השפעת גוון העור ותווי הפנים על אמפתיה, ייחוס תכונות לפי מראה חיצוני, מחקר כמותני, שאלונים,

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת גוון העור ותווי הפנים על התנהגות מתן סיוע?

 

ABSTRACT ................................................................................................................ A
1. מבוא ............................................................................................................................ 1
1.1 . סקירת מחקרים בתחום ........................................................................................ 1
1.1.1 . השפעת מראה פנים על תפיסת תכונות ...................................................................... 1
1.1.2 . השפעת מראה פנים על התנהגות מתן עזרה .............................................................. 4
1.1.3 . השפעות גוון העור על תפיסת תכונות ........................................................................ 6
1.2 . מטרות המחקר הנוכחי .......................................................................................... 7
1.3 . שאלות המחקר ..................................................................................................... 9
1.4 . השערות המחקר ................................................................................................. 10
2. ניסוי פיילוט ............................................................................................................... 14
2.1 . שיטה ................................................................................................................ 14
2.1.1 . משתתפים ........................................................................................................... 14
2.1.2 . כלים .................................................................................................................. 14
2.1.3 . הליך ................................................................................................................... 16
2.2 . ממצאים ודיון ..................................................................................................... 16
2.2.1 . קידוד .................................................................................................................. 16
2.2.2 . ממצאים .............................................................................................................. 17
2.2.3 . דיון בממצאי מחקר הגישוש .................................................................................... 21
3. ניסוי ראשי ................................................................................................................. 24
3.1 . שיטה ................................................................................................................ 24
3.1.1 . משתתפים ........................................................................................................... 24
3.1.2 . כלים .................................................................................................................. 25
iii
3.1.3 . הליך ................................................................................................................... 28
3.2 . ממצאים ............................................................................................................. 29
3.2.1 . קידוד ................................................................................................................. 29
3.2.2 . ממצאים ............................................................................................................. 32
3.3 . דיון בממצאי הניסוי הראשי ................................................................................... 45
3.3.1 . תפיסת תכונות בייבי-פייס לעומת בוגר ................................................................... 45
3.3.2 . תפיסת תכונות עור כהה לעומת עור בהיר ................................................................ 46
3.3.3 . השפעה משולבת של תווי פנים וגוון עור ................................................................... 47
3.3.4 . הבדלים במתן סיוע ............................................................................................... 48
4. דיון כללי .................................................................................................................... 53
4.1 . השפעת סיפור הרקע על הסיוע ......................................................................................... 55
4.2 . מדוע תכונת האינטליגנציה נמצאה קשורה בצורה המשמעותית ביותר עם מתן הסיוע? ........... 56
4.3 . הסבר תוצאות מתן הסיוע לאור הקשר בין עמדות להתנהגות ............................................. 57
4.4 . מגבלות המחקר הנוכחי ומחקרים עתידיים ...................................................................... 59
5. רשימה ביבליוגרפית ................................................................................................... 62
6. נספחים ..................................................................................................................... 66
נספח א': איורים לרקע התיאורטי ...................................................................................... 66
נספח ב': שאלון מחקר גישוש ............................................................................................. 68
ב. 1. שלבי בניית השאלון והדיוקן שבבסיסו ............................................................ 68
ב. 2. טרום פיילוט: בחירת דמות פרוטוטיפית ראשונית ............................................ 71
ב. 3. שאלון מחקר הגישוש .................................................................................... 73
נספח ג': שאלון מחקר ראשי ............................................................................................... 75
ג. 1. שאלון מחקר ראשי ........................................................................................ 75
ג. 2. יצירת התמונות ששימשו בשאלון המחקר הראשי .............................................. 78
80 ......................................................................................................... Debriefing :' נספח

תוכן עניינים

תקציר

   מבוא 

 סקירת מחקרים בתחום    

 השפעת מראה פנים על תפיסת תכונות 

 השפעת מראה פנים על התנהגות מתן עזרה    

 השפעות גוון העור על תפיסת תכונות   

 מטרות המחקר הנוכחי  

 שאלות המחקר  

 השערות המחקר  

 ניסוי פיילוט 

 שיטה  

 משתתפים  

 כלים  

 הליך

 ממצאים ודיון

 קידוד

 ממצאים

 דיון בממצאי מחקר הגישוש

 ניסוי ראשי

 שיטה

 משתתפים

 כלים

 הליך

 ממצאים

 קידוד

 ממצאים

 דיון בממצאי הניסוי הראשי

 תפיסת תכונות בייבי-פייס לעומת בוגר

 תפיסת תכונות עור כהה לעומת עור בהיר

 השפעה משולבת של תווי פנים וגוון עור  

 הבדלים במתן סיוע

 דיון כללי

 השפעת סיפור הרקע על הסיוע

 מדוע תכונת האינטליגנציה נמצאה קשורה בצורה המשמעותית ביותר עם מתן הסיוע?

 הסבר תוצאות מתן הסיוע לאור הקשר בין עמדות להתנהגות

 מגבלות המחקר הנוכחי ומחקרים עתידיים

 רשימה ביבליוגרפית

 נספחים

נספח א': איורים לרקע התיאורטי

נספח ב': שאלון מחקר גישוש

ב שלבי בניית השאלון והדיוקן שבבסיסו  

ב טרום פיילוט: בחירת דמות פרוטוטיפית ראשונית

ב  שאלון מחקר הגישוש  

נספח ג': שאלון מחקר ראשי

ג  שאלון מחקר ראשי

ג יצירת התמונות ששימשו בשאלון המחקר הראשי


נספח ד': Debriefing


המחקר הנוכחי בוחן כיצד גוון עורו ותווי פניו של אדם משפיעים על תפיסות חברתיות כלפי אותו

האדם, וכיצד תפיסות אלה מכוונות את מידת ההיענות למתן סיוע כשהאדם שרוי במצוקה.

מחקרים רבים הדגימו את השפעתם של תווי פנים אנושיות, אשר מאופיינים במראה בייבי-פייס לעומת

מראה פנים בוגר, על שיפוט תכונותיו של האדם בעיני אחרים. מחקרים אחרים בתפיסת פנים מתמקדים

בהשפעות סטריאוטיפיות הנובעות מגוון העור ותווי פנים האופייניים לקבוצות אתניות שונות באוכלוסייה.

בעוד שמרבית המחקרים בתחום מצאו תפיסות סטריאוטיפיות כלפי אוכלוסיית אפרו-אמריקאים

בארה"ב, המחקר הנוכחי מתמקד באוכלוסייה הרב תרבותית בישראל ובוחן אם הנטייה למתן סיוע

משתנה לפי גוון עור הפנים בשילוב עם תווי הפנים של בייבי-פייס לעומת מראה פנים בוגרות. השאלות

בהקשר זה הן האם גוון העור עשוי להשפיע על מידת ההיענות למתן סיוע; כיצד יבואו לידי ביטוי

ההבדלים במתן סיוע בשיוך תכונות שונות לפי תווי פנים וגווני עור משתנים של האדם המוצג, והאם

הנטייה להציע יותר סיוע לאנשים עם בייבי-פייס תהא מושפעת מגוון עורם. המחקר התמקד במתן סיוע

לגברים בלבד, שכן מחקרים קודמים הצביעו על כך שנשים זוכות בכל מקרה ליותר סיוע, וההשפעות של

תווי הפנים וגוון העור על הסיוע נמוכות יותר בקרב נשים.


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

וימן, ג., רטנר, א., פישמן. . "מי נראה כמו עבריין?" – הקשר בין מוצא עדתי לבין ייחוס עבירות.

מגמות ל"א ( 2). ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

Ajzen, I., Fishbein, M. . Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and

Automatic Processes. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social

Psychology,11, 1-33

Aronson, E., Chase, T., Helmreich, R., & Ruhnke, R. . A two-factor theory of Dissonance

reduction: The effect of feeling stupid or feeling awful on opinion change.

 

International Journal for Research and Communication, 3, 59-74.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות