עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון הדרת נשים, אפלייה של נשים, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, הזדמנויות שוות בתעסוקה, הפליה נשים בהריון, נשים בפנסיה, תק (עבודה אקדמית מס. 9232)

‏290.00 ₪

40 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9232

עבודת סמינריון הדרת נשים, אפלייה של נשים, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, הזדמנויות שוות בתעסוקה, הפליה נשים בהריון, נשים בפנסיה, תק

שאלת המחקר:

האם העצמת נשים כפי שמתבטאת בפסיקה ובחקיקה אכן מטפלת בשורש בעיית הדרת הנשים ?

תוכן עניינים:

מבוא    

שאלת המחקר   

הנורמה בישראל

כיצד אפשר להסביר את התנהלותה של המנהיגות הדתית?           

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד    

הזדמנויות שוות בתעסוקה         

הריון כטעם להפליה מותרת       

נשים בפנסיה    

נשים בעבודה - תקרת הזכוכית   

דרך הטיפול – העדפה מתקנת    

אכיפת הזכויות למניעת אפליית נשים בעבודה       

פערי השכר של הנשים   

נשים בדירקטוריון          

קצת סטטיסטיקה          

התפלגות מספר הנשים בדירקטוריונים לפי השתייכות למדדי הבורסה        

ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות           

נתונים על נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות בישראל          

משפט משווה    

הדרת נשים בעבודה בישראל לעומת אירופה        

הדרת נשים מחמת גיל בשלב הקבלה לעבודה      

הטיפול הקיים באפליה מחמת גיל

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

הכרה בערך השוויון שבין המינים כערך יסוד במדינת ישראל ניתן למצוא במגילת העצמאות.

ואולם, היות הצהרת העצמאות חסרת מעמד משפטי פורמאלי מבין חוקי המדינה אלא בעלת מעמד דקלרטיבי גרידא, עלה צורך בקיומה של חקיקה ראשית מפורשת על מנת להביא את עקרון השוויון בין המינים מן הדקלרציה אל הפועל. כך נחקק חוק שיווי זכויות האישה, אשר קובע כי "דין אחד חל על גבר ועל אישה לגבי כל פעולה משפטית" (למעט תחום דיני אישות) וכי אין לנהוג לפי הוראות חוק המפלות נשים באשר הן נשים.

במרוצת השנים נחקקו מספר חוקים נוספים העוסקים במישרין ובעקיפין באפליית נשים, בעיקר בתחום דיני עבודה, הבאים להסדיר לבסס את עקרון השוויון למען נשים בישראל.

שוויון הזדמנויות בקבלה לעבודה - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, - קובע כי על המעביד חל איסור לסרב לקבל לעבודה אישה רק בשל עובדת היותה אישה, בשל מעמדה האישי, בשל נטייתה המינית או בשל היותה הורה (אם), זולת אם אופיו המיוחד של התפקיד מחייב זאת. כן מוסיף וקובע כי אין להפלות לרעה בתנאי העבודה, בקידום, בהכשרה, בפיטורין ובתשלומי פרישה. החוק קבע סנקציה נזיקית לפיצויים כנגד מעביד המפלה וכן סנקציה פלילית (על ידי משרד העבודה והרווחה) כנגדו.

שכר שווה - חוק שכר שווה לעובד ולעובדת,- מטיל חובה על מעביד לשלם לעובדת ולעובד שכר שווה בעד עבודה זהה, דומה או שוות ערך באותו מקום עבודה.

ייצוג הולם –  חל מפנה בנורמה ונחקקו מספר חוקים המחייבים מתן ייצוג הולם לבני שני המינים בתחומים שונים: בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, בשרות המדינה, בשלטון המקומי, דירקטורים מטעם הציבור בחברות ציבוריות. בג"צ קבע במספר הזדמנויות כי העדפה מתקנת המבטיחה ייצוג הולם של נשים הכרחית כדי להגיע לשוויון בין המינים בחברה בכלל.

תנאי עבודה לנשים - חוק עבודת נשים  - טומן בחובו מרבית הכללים בדבר תעסוקת נשים בהריון ולאחר לידה, הודעה על הריון, איסור פיטורי אישה בהריון ומיד לאחר חופשת לידה, מתן חופשת לידה, היעדרות במהלך ההיריון וכולי.

פרישה לפנסיה - חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, - קובע כי עובדת, במקום עבודה בו יש הסכם קיבוצי, רשאית לעבוד עד גיל הפרישה של העובד או לפרוש בגיל שנקבע לה לפי בחירתה. על פי החוק אי אפשר לחייב אישה לצאת לפנסיה עד לגיל הקבוע לעובד.

הטרדה מינית – החוק למניעת הטרדה מינית, - אוסר על הטרדה מינית בכל תחומי החיים, ובכלל זה גם בתחום העבודה. החוק מגדיר סוגים שונים של תופעות אשר תחשבנה להטרדה מינית ומחייב ביצוע הליכים מסודרים לטיפול בכל תלונה על הטרדה מינית בכל מקום עבודה. החוק קובע כי הטרדה מינית הינה בבחינת עבירה פלילית וכן עוולה נזיקית ואף מאפשר לזכות בפיצויים גם אם לא הוכח כל נזק.

נראה אפוא כי החקיקה הקיימת מבקשת להחיל שוויון מוחלט בין נשים ובין גברים, אלא שנמצא פער בלתי מבוטל בין החקיקה לבין המציאות החברתית בישראל, לפיה החברה עדין ברמה פטריאכלית מסוימת ונשים נתפסות, הן על-ידי גברים והן על-ידי נשים, כנושאות ברוב המוחלט של נטל ההורות ואחזקת הבית ונחשבות ליצרניות יעילות במידה פחותה.

נמצא בענייננו, כי בעוד החקיקה מפורטת למדי וחולשת על מגוון רחב מתחומי החיים, נותרה הבעיה נעוצה באי ביצוע אכיפה ברמה ובכמות מספקת של אותם חוקים. השקעה באכיפה פוזיטיבית ונמרצת בצרוף עם ענישה הרתעתית, יביאו יחד לשינוי בדפוסי ההתנהגות התנהגות מצד מעסיקים ומכאן הדרך נסללת לשינוי חברתי אמיתי.

מצגת על הדרת נשים, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הרצוג, ח', חזן, נ', קרצ'ק, ה' .(2017)."מדד המגדר- אי שוויון מגדרי בישראל". מכון ון ליר בירושלים.

יואל, ד' .(2017). "מין, מוח ומגדר: בעיה של המשגה" בתוך הרצוג, ח', ונווה, ח' (עורכות), תודעה בין משבר להתעצמות (פרק ד). הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

טריגר צבי "כסף, חוזים ומגדר" משפט ועסקים כרך יח' 

בן ישראל,ר. דיני עבודה בישראל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת