עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון מורים בעולם של שינוי,חידושים טכנולוגים מערכת החינוך, תיקשוב, איכותני אמונות מורים כלפי שילוב טכנולוגיה, תקשוב ראי (עבודה אקדמית מס. 9096)

‏390.00 ₪

30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9096

עבודת סמינריון אמונות של מורים כלפי שילוב הטכנולוגיה והתקשוב בהוראה

שאלת המחקר:

כיצד באות לידי ביטוי אמונות של מורים כלפי שילוב הטכנולוגיה והתקשוב בהוראה?

תוכן העניינים

 פרק 1- מבוא

פרק 2- סקירת ספרות

הקדמה

א. אמונות מורים

הגדרת אמונות

תכונות כלליות של אמונות

עיצוב או שינוי אמונות

מקורותיהן של האמונות

ב. הוראה מתוקשבת

הבסיס התיאורטי של תוכנית התקשוב הלאומית

הרציונל לבניית התכנית

גישה מערכתית ליישום התכנית

יישום מדורג לתכנית

ג. אמונות מורים בקשר להוראה מתוקשבת

פרק 3- מתודולוגיה

א. שיטת המחקר

ב. אוכלוסית המחקר

ג. כלי המחקר

ד. שיטת ניתוח הנתונים

ה. הליך המחקר

ו. קשיים שהתעוררו במהלך המחקר

פרק 4- ממצאים ודיון

אמונות המורים ביחס לנושא שילוב התקשוב בבית הספר

אמונות הנחקרים ביחס לתועלת ויישום של המורה

אמונות המורים ביחס לתרומת שילוב התקשוב לתלמיד ולתפקידיו

אמונות המורים לגבי העתיד של התקשוב

פרק 5- סיכום ומסקנות

פרק 6- ביבליוגרפיה

 

מחקר זה מתמקד באמונות ותפיסות של מורים ביחס לשילוב התקשוב בהוראתם בבית הספר, ובודק את הקשר בין אמונות אלו לניסיונם האישי כמורים. על כן סקירת הספרות תתמקד בחלקה ראשון במושג 'אמונות המורים" הכולל הגדרות, תכונות, מקור האמונות ועיצובן. החלק השני של הסקירה מתייחס לאמונות מורים הקשורות לשילוב התקשוב בבית הספר, ובחלק השלישי אסקור מידע על הוראה מתוקשבת והתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

אוכלוסיית המחקר

הנחקרים שלי היו מורים בבתי ספר על יסודיים, רב הנחקרים היו בבתי ספר אשר מאמצים את החדשנות והשימוש בטכנולוגיה ובתקשוב השנה.

שמונה מהנחקרים למדו בבתי ספר במגזר הדרוזי וכל הנחקרים היו שותפים באופק חדש או בעו"ז לתמורה.

השתתפו במחקר 10 מורים ותיקים וחדשים , בין הנחקרים היה רכז התקשוב בביה"ס, רכזת פדגוגית והערכה , מורים למתמטיקה ומדעים וכד'

מורים אלו היו שותפים בתהליך, צפיתי גם בהתנהגותיהם במהלך השנה ודעתם הייתה חשובה לי, למשל, רכזת ההערכה מכירה טוב את השינוי החל בהישגי התלמידים לאחר שילוב התקשוב ונחשפה במהלך השנה לשינויים בדרכי ההערכה לדרכים מתוקשבים, רכז התקשוב מכיר את התהליך והשפעתו על המורים ודרכי ההוראה שלהם ומורי המדעים והמתמטיקה שהיו שותפים באופן משמעותי בשילוב בתקשוב.

רב המורים המשתתפים במחקר היו נשים כאשר חצי מהנחקרים היו בוגרי תואר שני, ורב המשתתפים היו מורים למתמטיקה או למדעים, מורים אלו היו צעירים יחסית. 

ג. כלי המחקר

כלי המחקר שנעשה בו שימוש היה שאלון מובנה. השאלון הועבר באמצעות האינטרנט לנחקרים, התשובות שלהם היו מילוליות ומפורטות, קיבלתי את התשובות שלהם באמצעות הדואר האלקטרוני. השתמשתי ב- Google Docs  כדי להקל על הנחקרים את אופן המענה על השאלון.

הכלי השכיח ביותר לאיסוף נתונים בסקר הוא שאלון, המשמש בדרך כלל כמסייע ומנחה בעריכת ראיונות עם הנבדקים. הראיונות נחלקים לשלושה סוגים- מובנים, מובנים בחלקם ולא מובנים, ובהתאם לכך גם השאלונים המנחים אותם. הראיון המקובל ביותר בסקר הוא זה המובנה, ואילו ראיון לא-מובנה אינו משמש בו אלא בשלב של מחקר חלוץ. בראיון המובנה המראיין נאמן לסדר השאלות ולניסוחן, ואינו רשאי לשנותם בעקבות גירויים שמתקבלים במהלך הריאיון. השאלון המנחה את הראיון המובנה נקרא שאלון מובנה. 

ההוראה בכיתה מורכבת מכמה אלמנטים בלתי צפויים אשר נובעים מאינטראקציות עם התלמידים. אינטראקציות אלו מתנהלות לרוב על בסיס של תהליכים סמויים בהוראה: חשיבה, תיאוריות, אמונות, תפיסות ורגשות של המורה ושל התלמידים. משום שהגבולות אינם תמיד ברורים בין מונחים אלו משתמשים בהם ומחליפים ביניהם כשמדובר על תהליכים סמויים בהוראה. אמונות המורה הן למעשה תיאוריות הוראה סמויות שהם בונים על סמך לקחים מפעילויות הוראה שנעשו בעבר. לעומת זאת, תפיסות של מורים הן יותר כלליים מאשר אמונות וכוללים אותם בנוסף למשמעות, מושגים, חוקים, השערות, דמויות מנטליות, העדפות וכדומה (חטיבה,). 

אמונותיהם הסמויות של מורים אודות שכלם של ילדים, על למידה והוראה, משפיעות על דרכי ההוראה שלהם, דהיינו, אופן ההוראה של מורים, החלטותיהם במהלך שיעור, התייחסותם לתלמידים והלמידה בכיתה מושפעים מהאמונות והתפיסות שלהם. אפשר לחקור את אמונותיהם של מורים כדי להשתמש בידע שייוצר למטרת שיפור ההוראה. לכן, מודעות המורים לתיאוריות הסמויות שלהם תאפשר להם שיפור איכות ההוראה והעמדה שלהם. אם האמונות של מורה על תלמידים או על הוראה יעילה מנוגדת לשיטת הוראה ניסויית או לתכנית לימודים חדשה, אין סיכוי רב שהוא יאמץ את השיטה החדשה בהתלהבות ויישם אותה באופן שישיג את מטרותיה (שטראוס ושילוני () מתוך נירה חטיבה ()).

תפיסות ואמונות של מורים על פי המחקר של קומבס ועמיתים () אצל נירה חטיבה (), עוסקות בתחומים המושגיים הבאים:

1. אמונות לגבי הוראה ולמידה ( מטרות החינוך והוראה )

2. אמונות בדבר טיבם של בני אדם.

3. תפיסת העצמי, הדימוי העצמי של המורה.

4. אמונות לגבי תהליך הלמידה.

5. אמונות לגבי שיטות ההוראה המתאימות להשגת המטרות האישיות של הלומדים.

6. אמונות לגבי תכונות התלמידים והתנהגותם.

מצגת תיקשוב, שילוב טכנולוגיה בהוראה,פאוורפוינט מקצועי כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אלגלי, צביה. מדיניות התקשוב בחינוך: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, למודים בין תחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה. תשע"ז 2017

ויזנגרין, דנאל. אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ז 2017

אברום, ר', מגן-נגר, נ', & דיין, ר'. מיקוד פדגוגי בתוכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה 21- ". האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, 181-188.

אפללו, א'. סתירות בתפיסות של מורים: החסם הסמוי בהטמעת טכנולוגיות המחשב. דפים, כרך 54, 139-166.

בן צדוק, ג', נחמיאס, ר', & מינץ, ר'. חדשנות פדגוגית של מורים למדע וטכנולוגיה בבית הספר המשלבים תקשוב בהוראה. אאוריקה 23.

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות