עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודת סמינריון בתים משותפים, הסכם שיתוף בבית המשותף בין הדיירים (עבודה אקדמית מס. 9087)


‏290.00 ₪

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9087
עבודת סמינריון הסכם שיתוף בבית המשותף בין הדיירים

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי הסכם שיתוף?

 

 

תוכן עניינים

 

 מבוא. 4

דיני בתים משותפים.. 6

הגדרות המושגים: רכוש משותף , דירה. 7

דיני הרכוש המשותף. 8

הסכם שיתוף. 12

תחולתם של דיני השיתוף הכלליים - השימוש ברכוש המשותף ופירוק השיתוף. 14

ביצוע שינויים או תיקונים בדירה. 14

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה. 15

העדר הסכם שיתוף: דיני תקנון מוסכם של בית משותף. 17

הרוב הדרוש לקביעת תקנון או לשינויו 17

קנייניותיו של התקנון המוסכם.. 18

תחולת התקנון על שוכרים.. 18

דין רצוי 22

השבחת הרכוש המשותף. 24

משפט משווה. 26

סיכום.. 27

ביבליוגרפיה. 28

נספח. 30

  

הקודקס מציע כמה עידונים חשובים בהגדרה של "בית משותף", שיש בהם כדי להבהיר את הדין הקיים. השאלה הראשונה הנשאלת היא אם הכרחי שלבית משותף יהיה בכלל רכוש משותף כלשהו. נפקותה המעשית של שאלה זו אומנם מוגבלת, אולם היא טעונה ליבון. בספרות הובעה הדעה כי קיומו של רכוש משותף כלשהו הוא הכרחי לשם רישומו של בית משותף, שכן פרק הבתים המשותפים בחוק המקרקעין משעין רבות מהוראותיו על ההנחה כי קיים רכוש משותף בבית. עם זאת, ניתן לגרוס כי אם הבית הוקם על חלקה משותפת, יש לאפשר את רישומו כבית משותף אף אם אין במקרה הנידון צורך במתקנים משותפים כלשהם. באפשרות רישומו של בית משותף גם בנסיבות אלה גלום יתרון, משום שהדבר מאפשר את יצירת הבעלות העצמאית הנפרדת בכל אחת מהדירות, ופותר בכך את הקושי הטמון בהותרת מצב של שיתוף בכל נקודה בדירות כולן בין כל הבעלים המשותפים של החלקה. בהעדר רכוש משותף, ניתן לגרוס, התוצאה תהיה אומנם שקבוצת המצבים שבהם יחולו הוראות החוק הנוגעות ברכוש משותף תהיה קבוצה ריקה, אולם תהיה עדיין נפקות חשובה לרישום הבית המשותף לנוכח הבעלות העצמאית ביחס לכל דירה המתאפשרת בעקבות כך.

בסיומו של דיון הוחלט בוועדת הקודיפיקציה, בנוסח המקורי של ההצעה, כי קיומו של רכוש משותף כלשהו יהיה תנאי לרישום הבית כבית משותף. החלטה זו נשענה על ההנחה כי בהעדר שטחים ציבוריים בבית, וכאשר המימד הקומונלי נעדר מהבית, ניטל העוקץ מ"רוחם" של דיני הבתים המשותפים.

כאמור, נראה כי עמדה זו לא הייתה מוצדקת. אין ספק כי בית משותף ללא רכוש משותף הוא אנומלי במידה רבה, אך כעניין של מדיניות משפטית ראוי לאפשר יצירת בעלויות עצמאיות בדירות, ורישום בית משותף הוא דרך נוחה לכך. בעלות משותפת לכל "בעל" דירה גם בדירתו "של" האחר יוצרת תוצאה לא-רצויה של שיתוף בין צדדים זרים אשר אינם מעוניינים בשיתוף ביניהם. אם תופעת השיתוף בעייתית בדרך-כלל, היא בעייתית שבעתיים כאשר מדובר בדירות, המשמשות לרוב למגורים. אכן, בתזכיר חוק דיני ממונות שפורסם לאחרונה כאמור לעיל - דהיינו, בנוסח המתוקן של הצעת הוועדה - הושמטה הדרישה כי לבית יהיה רכוש משותף.

היבט חשוב אחר המטופל בקודקס עניינו בית משותף המורכב מכמה בתים. הקודקס יקבע במפורש כי בית משותף יכול שיהיה מורכב מכמה בתים, בין שהרישום כבית משותף אחד נובע מכך שלבתים השונים יש מתקנים משותפים ובין שהוא נובע מכך שאי-אפשר להפריד את החלקה לכמה חלקות.

 

ההגדרות של "דירה" ושל "רכוש משותף" בחוק המקרקעין סובלות כיום מאי-דיוק ניסוחי. על "דירה" להיות יחידה "שלמה ונפרדת". להגדרה זו ניתנה פרשנות פסיקתית בעייתית למדי במקרים אחדים. בהגדרה של "דירה" אין המחוקק מתייחס לסוגיית הרישום. "רכוש משותף" כולל כיום את כל חלקי הבית, חוץ מהחלקים הרשומים כ"דירות".

התוצאה הנובעת מהגדרה לשונית זו היא שקיימים לכאורה שלושה סוגים של עצמים בבית משותף: יחידה שלמה ונפרדת הרשומה כדירה (שאז לפנינו "דירה" לצורך החוק); החלקים הציבוריים בבית המשותף, שהם בוודאי בגדר "רכוש משותף"; ויחידה שאינה רשומה כדירה אך מבחינה עניינית נועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת. במקרה אחרון זה היחידה הנידונה "נופלת אל שני הכיסאות" גם-יחד: היא גם בגדר "דירה", לכאורה, לנוכח העובדה שההגדרה של "דירה" אינה מתייחסת לסוגיית הרישום; והיא גם בגדר "רכוש משותף", לנוכח העובדה שההגדרה השיורית של "רכוש משותף" מוציאה רק יחידה הרשומה כדירה. מובן כי כזאת לא ייתכן, ויש בכך סתירה מניה וביה. לא ייתכן שיחידה נתונה תהווה גם "דירה", המצויה בבעלות בלעדית של צד כלשהו, וגם "רכוש משותף", המצוי בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות.

יש לפתור כיום את הקושי הלוגי האמור בדרך פרשנית הולמת. המפתח להגדרה הוא הייעוד התפקודי של החלק הנידון, הנחתך על בסיס מהותו "השלמה והנפרדת". רכוש משותף הוא רכוש המהווה חלק נלווה וטפל לדירה, כמתואר בהמשך. אם היחידה "שלמה ונפרדת", אין היא מיועדת להיות רכוש משותף, ויש לרשום אותה כדירה. אם הרישום העכשווי אינו משקף זאת, יש לתקן את הרישום. קיימים אפוא שני חלקים (בלבד) בבית משותף: "דירה" (יחידה אשר רשומה או מיועדת להירשם כדירה) וכל מה שאינו "דירה" במובן האמור, שאז לפנינו "רכוש משותף".

הקושי הניסוחי הנזכר יסולק בקודקס: ההגדרה של "דירה" לא תתייחס לסוגיית הרישום, בדומה למצב כיום, ואילו ההגדרה של "רכוש משותף" תכלול את "כל חלקי בית משותף למעט דירות". הדבר יאפשר בדיקה עניינית של ייעוד החלק הנידון כגורם מכריע בסיווגו.

בדיוניה של ועדת הקודיפיקציה התעוררה השאלה אם יש מקום לכלול בגדר "רכוש משותף" גם מתקנים שהם מיטלטלין משותפים. כיום, אין מיטלטלין כלולים בגדר "רכוש משותף", שכן ההגדרה כוללת את "כל חלקי הבית המשותף...", וההגדרה של "בית" בחוק עוסקת בחלקים הקבועים של הבית. ההגדרה של רכוש משותף ביחס למתקנים מורחבת רק למתקנים המחוברים חיבור של קבע למקרקעין. הגדרה זו אינה כוללת גם "אחוזי בנייה" של החלקה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק המקרקעין, (פרק ט' סימן ד') ס"ח 259.  

תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף).

תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף).

חוק החוזים (חלק כללי), ס"ח 118.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)