עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תוצרת הארץ,העדפת תוצרת הארץ,מגבלות אמנות בינלאומיות,אפליה לטובת תוצרת כחול לבן,מכרזים,העדפה מתקנת במכרזים (עבודה אקדמית מס. 6888)

‏290.00 ₪

29 עמ' 

סמינריון תוצרת הארץ,העדפת תוצרת הארץ,מגבלות אמנות בינלאומיות,אפליה לטובת תוצרת כחול לבן,מכרזים,העדפה מתקנת במכרזים


ראשי פרקים

מבוא

מהות המכרז

תקופת המכרז

הוראות אמנת ה GPA

הגבלות על העדפת תוצרת הארץ –אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן

עקרונות ההסכם

תחומי פעילות

הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לארצות ־ הברית

תחולה

הסכמי הרחבת התחייבויות בנושא הרכישות הממשלתיות בין ישראל והקהילה האירופית

סכומי סף

מכרזים לאספקת שירותי בינוי - SDR.

הסכם לכינון אזור סחר חופשי בין מדינת ישראל והרפובליקה של הונגריה

הסכם סחר חופשי בין מדינת ישראל למדינות המקסיקניות המאוחדות

דיני מכרזים ואפליה מתקנת בכלל

מהי אפליה מתקנת?

מטרתה של האפליה המתקנת

למי נועדה האפליה המתקנת

האם בכלל המילים "אפליה" ו "מתקנת" יכולות להתקיים אחת ליד השנייה?

האם תנאי של אפליה מתקנת הוא תנאי מפלה או תנאי הולם במכרזים?

האם ומהו ההבדל בין אפליה מתקנת במכרז פרטי ובמכרז ציבורי ומה דינו של תנאי זה?

הפליה מתקנת מול חובת השוויון, האם ישנה פגיעה בערך השוויון כערך יסוד?

הצעת חוק מנובמבר 2015 : העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים

סיכום

ביבליוגרפיה

 

חוק חובת המכרזים  קובע כי : ״המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית וקופת חולים לא יתקשרו בחוזה לבצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על- פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שוה להשתתף בו״. סעיף 3א (א) לחוק קובע כי הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הוראות בדבר העדפה של תוצרת הארץ.

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) קובעות בסעיפים 3(א-ב)פרק ב׳ כי: ״(א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי - גם במודעה בעיתונות, תנאי שלפיו תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה (ד) - (ח) - במסגרת אמת המידה של המחיר להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% ( להלן - הצעה של טובין מתוצרת הארץ): לא כלל המכרז אמות מידה אחרות זולת המחיר יחולו תקנות משנה (ד) - (ח) בשינויים המחויבים. (ב) בהתקשרויות ממשלתיות או יחידות סמך ממשלתיות, אשר מייצאות 30% מתוצרתן יהיה שיעור העדפה כאמור בשיעור 10%.

תחולת תקנות אלו על פי פרק ד׳ לתקנות היא: ״ 13. הממשלה רשאית לפתור מתחולת תקנות אלו, כולן או חלקן, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. ועדת השרים להפרטה, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, רשאית לפטור חברה כאמור מתחולת תקנות אלו, כולן או חלקן, מטעמים שבהפרטה.

14. תקנות אלו לא יחולו על יבוא של מערכת הביטחון המימון מכספי הסיוע של מדינת חוץ.

15. המנהל הכללי של משרד הביטחון רשאי לפטור עסקאות שאינן ממומנות מכספי סיוע מתחולת פרק ג׳, מטעמים הקשורים בביטחון המדינה.

16. הוראות פרק ב׳ לתקנות אלה לא יחולו על יבוא של תזקיקי דלק.

17. תקנות אלא לא יחולו על התקשרויות של בנק ישראל שעניינן הנפקת מטבע.

18. תקנות אלא יחולו בעניין מכרז שפורסם ... ״ סעיף 5א (ב) לחוק חובת המכרזים התשנ״ב וסעיף 44 בפרק ז, לתקנות חובת המכרזים קובעים כי: ״תקנות אלו יחולו ככל שאינן סותרות התחייבויות של המדינה באמנה בינלאומית״.

החוק קובע כי מחויבויות של מדינת ישראל, הנובעות מאמנות בין לאומיות, גוברות על תקנות של חוק חובת המכרזים.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

תקנות חובת המכרזים (תיקון)

 

הסכם אירופי ים תיכוני לכינון התאגדות בין מדינת ישראל מצד אחד, לבין הקהילה האירופית והמדינות החברות בהן מהצד האחר. (מדינת ישראל משרד החוץ, ירושלים).

 

דפנה ברק ארז משפט מינהלי , כרך 3 פרק על דיני מכרזים (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין)

עומר דקל "שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז" משפט ועסקים ה'



העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה