עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סמים ותרמילאים, שימוש בסמים בקרב מטיילים, שיטת מחקר איכותנית, ראיונות משוקמים בכפר איזון (עבודה אקדמית מס. 5597)

‏290.00 ₪

מעל 50 עמ'.

סמינריון סמים ותרמילאים, שימוש בסמים בקרב מטיילים, שיטת מחקר איכותנית, ראיונות משוקמים בכפר איזון

שאלת המחקר:
כיצד בא לידי ביטוי שימוש בסמים בקרב תרמילאים? 

 

ראשי פרקים

 תקציר

מבוא-

סקירת ספרות-

טיול תרמילאים ושימוש בסמים הזיוניים-

התיאוריה האקסיסטנציאליסטית-

תיאורית הלוגותרפיה-

סמים הזיוניים ופסיכוזה-

״כפר איזון׳׳-

רציונאל ושאלות המחקר 

 

שיטת המחקר-

אופי המחקר והמשגתו-

משתתפי המחקר-

הליך המחקר 

עקרונות הניתוח האיכותני-

סטנדרטים לאיכות המחקר-

 

ממצאים-

חווית השימוש בסמים-

חווית הפסיכוזה/המשבר-

שלבי ההחלמה-

 

ךיע.-

השלכות המחקר 

מגבלות המחקר-

מחקר עתידי 

מקורות-

נספחים-

נספח  : מדריך ראיון-

נספח  : טופס הסכמה מדעת

נספח  : עץ קטגוריות

נספח : קטגוריזציה

 

לצורך מחקר זה רואיינו     10     אנשים מ״כפר איזון״, הנמצאים בשלבים שונים של הטיפול בכפר. המשתתפים הם    7 גברים ו- 3 נשים בגילאים 20-29, שהגיעו לכפר לאחר שסבלו ממצבים פסיכוטיים קשים עקב שימוש בסמים הזיוניים במהלך טיולם בחו״ל, למעט שניים שהשתמשו בסמים אלו בארץ וחוו משבר דומה. שני המשתתפים הללו נבחרו למרות שאינם תרמילאים על מנת לראות כיצד הם תורמים להבנת התופעה הנחקרת. כמו כן, רואיינו גם שני בוגרי הכפר, ובבחירת המדגם נלקחו בחשבון משתנים כמו זמן שהות בכפר, מין וגיל. הראיונות נערכו בכפר באישור מנהל הכפר, והמשתתפים הופנו אליי על ידי המטפלים שלהם, שקיבלו הסבר על מטרות המחקר, ובחרו בהם לפי מידת התאמתם למחקר ורצונם להשתתף בו.

 

בשנים האחרונות יוצאים הרבה צעירים ישראלים לטיול תרמילאים לאחר השרות הצבאי. השימוש בסמים בכלל ובסמים הזיוניים בפרט במהלך הטיול נתפס בעיני רבים מהם כחלק בלתי נפרד מחוויות הטיול. כתוצאה משימוש בסמים הזיוניים ניתן לראות צעירים רבים החוזרים לארץ במצבים פסיכוטיים קשים. תופעה זו זכתה לחשיפה תקשורתית רחבה, אך מספר המחקרים שעסקו בה היה מזערי.

מטרת מחקר זה היא לתאר את החוויה הסובייקטיבית של תרמילאים ביחסם לשימוש בסמים הזיוניים במהלך הטיול שלהם, חוויית המשבר הפסיכוטי שחוו בעקבות השימוש ותהליך ההחלמה והטיפול אותו עברו. המחקר מתמקד בסיפוריהם האישיים של עשרה תרמילאים שעברו התקף פסיכוטי לאחר שהשתמשו בסמים הזיוניים וטופלו ב״כפר איזון״. ייחודיות המחקר היא בעצם הצגת תופעה שמתרחבת בשנים האחרונות, אך הידע המחקרי אודותיה עדיין מצומצם. זהו ניסיון להאיר תחום זה מזווית ראייתם של התרמילאים שחוו משבר, במטרה להבין יותר את התופעה ולעזור באפשרויות הטיפול המוצעות לאוכלוסייה זו.

בחלקו הראשון של המחקר, בסקירת הספרות, מוצגות התיאוריות הבאות: א. התיאוריה האקסיסטנציאליסטית, המסבירה את התהוותו של האדם ואת בחירותיו בחיים ומנסה לתאר את המציאות כפי שהאדם חווה אותה. ב. תיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל, המסבירה את שאיפתו של האדם בחיפוש משמעות ופשר לחיים.

כמו כן, בסקירת הספרות מוצג נושא השימוש בסמים הזיוניים בקרב תרמילאים, קבוצת הסמים ההזיוניים והקשרם לפסיכוזה ולטיול תרמילאים, ו״כפר איזון״ הכפר הטיפולי בו שהו משתתפי המחקר לאחר האפיזודה הפסיכוטית, שהוא יחיד מסוגו בארץ.

בחלקו השני של המחקר מוצגת שיטת המחקר. בחרתי בשיטת המחקר האיכותנית ובגישת המחקר הפנומנולוגית בכדי ללמוד על אוכלוסיית המחקר באמצעות חוויתם הסובייקטיבית. אוכלוסיית המחקר כללה עשרה מרואיינים השוהים בכפר הטיפולי- ״כפר איזון״ אשר הגיעו לכפר בעקבות התפתחות של מצבים פסיכוטיים קשים לאחר שימוש בסמים הזיוניים במהלך טיול התרמילאים. שניים מבין המרואיינים לא נסעו לטיול תרמילאים אך השתמשו בסמים הזיוניים בארץ ומצבם הפסיכוטי היה זהה לזה של האחרים. בחרתי להוסיפם למחקר על מנת לבחון כיצד הם תורמים להצגת התופעה על מגוון פניה.

במחקר זה נעשו 10 ראיונות עומק עם מטופלי הכפר שנבחרו למחקר, ביניהם שני בוגרי

הכפר. הממצאים נותחו לפי מתודולוגיית המחקר האיכותנית ומופיעים בחלוקה לשלוש תמות

3


עיקריות ובתוכן גם ניתוח שלבי, התמה הראשונה - חווית השימוש בסמים, השנייה - חווית הפסיכוזה והשלישית - תהליך ההחלמה. כל תמה מחולקת לתתי-תמות ולשלבים.

הממצאים העיקריים מציגים את קיומה של ״תרבות הסמים״ בקרב תרמילאים, תרבות בעלת מאפיינים ברורים וייחודיים. הכניסה לתרבות הסמים במהלך הטיול גוררת בעקבותיה שינוי תרבותי, שינוי שמתבטא באימוץ ערכים ונורמות חדשים, שינוי בשפה ושינוי התנהגותי. ממצאי מחקר זה מבהירים ומרחיבים את המאפיינים ואת הדינאמיקה הפנימית שבתרבות זו. כמו כן, במחקר זה נמצא כי הפסיכוזה שמופיעה לאחר השימוש בסמים הזיוניים במהלך הטיול או לאחריו, מספקת פשר ומשמעות לחייהם של המשתמשים ומעניקה למשתתפי המחקר חוויה של משמעות קיומית.

במחקר זה מוצע מודל הריקנות, המניע לחיפוש, שמטרתו להסביר את התהליך של: טיול - שימוש בסמים - פסיכוזה - החלמה, בעזרת עקרונות מתיאורית הלוגותרפיה והתיאוריה האקסיסטנציאליסטית. ייתכן וניתן להשליך ממודל זה גם על אוכלוסיות אחרות ולעשות בו שימוש בפרקטיקה.

ממצאי המחקר מתמקדים בחוויית השימוש בסמים הזיוניים במהלך טיול תרמילאים, חוויית הפסיכוזה ותהליך ההחלמה מנקודת מבטם האישית של התרמילאים והתפתחות של מצבים פסיכוטיים קשים בעקבות השימוש.

ממצאי המחקר מצביעים על מספר נושאים אשר עשויים לתרום מבחינה יישומית ולסייע לאנשי הטיפול, ביניהם פיתוח תוכניות טיפוליות שבבסיסן הבנת התהליך של טיול - שימוש בסמים - חווית פסיכוזה כחוויה של משמעות קיומית - החלמה, וכתוצאה מהבנת תהליך זה, תוכל להינתן עזרה במציאת פשר ומשמעות לחיים בדרכים לגיטימיות ולא על ידי סמים.

 ממצאי מחקר זה יכולים להוות בסיס למחקרי המשך בתחום.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בלחסן, י׳. תיירות סמים: היבטים התנהגותיים וניהוליים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן-גוריון. בר-המבורגר, ר׳, אזרחי, י׳, שבתאי, מ׳, רוזינר, א׳, יבלברג, י׳, עובדיה, נ׳, כהן, ד׳.

מחקר הערכה לכפר איזון - דו״ח מחקר מסכם. ירושלים: הרשות למלחמה בסמים. בר-המבורגר, ר׳.סקר עמדות ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב סטודנטים

 

Cohen, E. Backpacking: Diversity and change. The Faculty of Social

Sciences, The Hebrew university of Jerusalem. Creswell, J. W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among

Five Traditions. London: Sage Publications

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה