עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שוק הפנסיה - הסדרי פנסיה, קצבת גמלה, גמלאות - ישראל בהשוואה לעולם (עבודה אקדמית מס. 5509)


‏290.00 ₪

34 עמ'

סמינריון שוק הפנסיה - הסדרי פנסיה ישראל בהשוואה לעולם

שאלת המחקר:

כיצד באים לידי ביטוי הסדרי הפנסיה בישראל בהשוואה לעולם?


תוכן העניינים

 

1. מבוא

 

2. כללי

 

3. מערך הפנסיה בישראל

 

4. מערכות הביטחון הסוציאלי במדינות OECD

 

4.1. הסדרי פנסיה חובה במדינות אירופה

 

4.2. גיל הפרישה ותוחלת החיים

 

4.3. הרובד הראשון כאחוז מהשכר הממוצע

 

4.4. שיעור התחלופה לפרטים בקבוצת גיל 74-65 בכמה מדינות

 

4.5. הפרשות העובד והמעביד לביטוח סוציאלי בכמה מדינות

 

4.6. מערך הפנסיה במדינות המפותחות לפי מדינה

 

5. סוגיות עיקריות ברפורמה במערכות הפנסיה במדינות שונות

 

5.1. מאפייני הרפורמות

 

5.2. קביעת השתתפות חובה

 

5.3. סוגי גמלאות

 

5.4. מבנה ארגוני

 

5.5. הסדרה ופיקוח

 

5.6. הפיקוח על היקף ההוצאות של קרנות הפנסיה

 

5.7. כללי השקעות

 

6. בעד ונגד פנסיה חובה

 

7. מקורות


במרכז העבודה בחינת סוגיות שונות ברפורמות שנערכו במערכות הפנסיה במדינות שונות ובעיקר חובת ההפרשה לפנסיה בחוק (׳פנסיה חובה׳). בתחילה תוצג בקצרה מערכת הפנסיה בישראל כיום, תוך התייחסות לקצבאות הזקנה המהוות את הרובד הראשון, פנסיה תעסוקתית המהווה את הרובד השני ופנסיה פרטית והכנסות אחרות ברובד השלישי. במסגרת הסקירה המשווה נבחנו סוגיות שונות המוצגות בשני חלקים עיקריים. החלק הראשון כולל נתונים השוואתיים לגבי קיומה של פנסיה חובה, גיל פרישה, גובה הפרשות העובד והמעביד ועוד, בכמה מדינות oecd. החלק השני מציג כמה סוגיות מרכזיות הנלמדות מניסיונן של מדינות שונות, כגון: סוגי גמלאות, מבנה ארגוני, כללי השקעה של קרנות הפנסיה, ועוד. מרבית הדוגמאות שיוצגו בחלק זה נוגעות לניסיונן של מדינות שאינן מדינות oecd, בעיקר בשל עובדת יישום רפורמות משמעותיות בתחום, במשקים שאינם מבוססים וחזקים כמשקי מדינות oecd. שני החלקים יוצרים תמונה מורכבת של מערכי הפנסיה במדינות שונות בעולם ומחדדים את ההתאמה הספציפית הנדרשת של מערך הפנסיה לתנאי המשק, מבנה הביטוח הסוציאלי ומאפיינים תרבותיים של אותה חברה. לאחר הצגת מערכי הפנסיה והסוגיות העיקריות, יסוכמו ויוצגו הטיעונים העיקריים שהועלו בעד ונגד יצירת מערך פנסיה חובה בחוק.

 

רשימת מונחים

אג״ח מיועדות - אגרות חוב שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה כדי להבטיח להן ערך ריאלי קבוע ותשואה עבור שיעור מסוים מנכסיהן. לאחר הסדר קרנות הפנסיה, המדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה איגרות חוב מיועדות בהיקף 30% מנכסיהן בתשואה של 4.8%.

מבחן אמצעים (Means-test) - המנגנון באמצעותו בוחנים וקובעים את גמלת הפנסיה או כל קצבה אחרת המשולמת לאנשים אשר  ם או סך   משפחתם ו/או הכנסותיהם מנכסים הם מתחת לרף שנקבע .

מבחן הכנסה (Earnings-test) - המנגנון באמצעותו בוחנים וקובעים את גמלת הפנסיה או כל קצבה אחרת לפי הכנסה ממקורות שונים.

פנסיה אוניברסלית, או בסיסית (Flat-rate) - פנסיה ברמת קצבה קבועה או מבוססת על מספר שנות עבודה או תושבות, אך בלתי תלויה בהכנסות.

ביטוח חובה לפנסיה - הסדרה חוקית או באמצעות הסכמי עבודה או צווי הרחבה, המטילה חובה על העובדים לחסוך לפנסיה לעת זקנה .

פנסיה מוגדרת על-פי גמלה (DB-Defined Benefit) - שיטה זו מבטיחה מראש את זכויותיו של המבוטח בלא קשר מלא להפרשות או לתשואה של השקעותיו. כלומר, גובה הקצבה קובע מראש.

פנסיה מוגדרת על-פי הפרשה (DC-Defined Contribution) - שיטת זו היא סוג של פנסיה צוברת בה ההפרשה של העמית מוגדרת מראש. העמית מקבל את הכספים שהופרשו על ידו ועל ידי מעבידו בתוספת ריבית וניכויים של הוצאות ניהול הקרן המבטחת. גובה הגמלאות תלוי גם בתשואות שמניבות השקעות הקרן.

פנסיה ממלכתית - הסדרה חוקית המטילה חובה על העובדים לחסוך לעת זקנה, ועל המעסיקים לתרום את חלקם לקופות הפנסיה של העובדים, כאשר הממשלה ערבה לזכויות הפנסיוניות של העובדים על-ידי הבטחה של רמה מינימלית של גמלה .

פנסיה פרטית - תוכנית פנסיה בהן גורם שאינו מוסד ממשלתי כלשהו (פדרלי, מדינתי, מקומי או מוסד לביטחון סוציאלי) מנהל את תשלומי הפנסיה. תוכניות פנסיה פרטיות יכולות להיות משלימות או מחליפות למערכת הביטחון הסוציאלי .

פנסיה צוברת - הסדר פנסיה שבמסגרתו העובד והמעביד מפרישים מדי חודש סכומי כסף לטובת קרן הפנסיה. הסדר זה חל על הסקטור הפרטי, ו, בעקבות הרפורמה בפנסיה, החלו חלק מהעובדים בסקטור הציבורי לעבור לסוג זה של פנסיה .

מצגת בנושא פנסיה -מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אולצוור עמוס, גיל הפרישה לפנסיה, שיעורי הילודה והתמותה בישראל ובארצות ה-OECD, מרכז מחקר ומידע של הכנסת,

גרונאו ראובן, מדיניות הפנסיה, הכנס הכלכלי העשירי

דניאלי שמעון, סקר משווה של קרנות הפנסיה בארצות המערב המפותחות, מינהל המחקר והתיכנון, המוסד לביטוח לאומי.

 

Holzman Robert, Mitchell Orenstein and Michal Rutkowski (Editors), Pension Reform in Europe: Process and Progress, Washington D.C., The World Bank, p. viii

International Labor Office, Social Security Pension - Development and Reform

OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)