עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הבנת הנקרא ערבית עברית, מוטיבציה בהתמודדות עם טקסט בהבנת הנקרא בערבית ובעברית אצל דוברי ערבית, שאלונים, כמותני (עבודה אקדמית מס. 5049)

‏290.00 ₪

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5049

סמינריון הבנת הנקרא ערבית עברית, מוטיבציה בהתמודדות עם טקסט בהבנת הנקרא בערבית ובעברית אצל דוברי ערבית, שאלונים, כמותני

שאלת המחקר המרכזית

כיצד בא לידי ביטוי משתנה המוטיבציה אצל דוברי ערבית בהתמודדות עם טקסט והבנתו בערבית לעומת בעברית?

תוכן עניינים

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר המרכזית

שאלות המחקר

מטרת המחקר

הרציונל

השערות המחקר:

 

סקירת ספרות

תהליך רכישת הקריאה

ליקויי קריאה

קשיים חברתיים והשלכותיהם

ההשלכות הרגשיות של לקויות למידה

התמודדות עם לקות הלמידה

רכישת הקריאה והבנת הנקרא

ההשפעות ההתפתחותיות של ביצוע מניפולציה בהצגה התפיסתית של הטקסט

מאפיינים טיפוגרפיים והשפעתם על הבנת הנקרא אצל מבוגרים

תהליך הקריאה באורתוגרפיה הערבית, מאפיינים לינגווסיטיים ואורתוגרפיים

שיטה

אוכלוסיית המחקר

כלי המחקר

ההליך

ממצאים

דיון

ביבליוגרפיה

 

מבוא

העבודה תעסוק במשתנה המוטיבציה אצל דוברי ערבית בהתמודדות עם טקסט והבנתו בערבית לעומת בעברית.

מחקר כמותני: אוכלוסיית היעד 30 תלמידים רגילים ו 30 מתקשים בתיכון.

קריאה וזיהוי מילים הם שלב הכרחי בתהליך הבנת הנקרא. המטרה הסופית של התפתחות הקריאה היא להבין היטב את הכתוב. התפתחות זו מוגדרת כתהליך של הפקה ובניית משמעות באמצעות אינטראקציה ומעורבות עם השפה הכתובה בשנים האחרונות מדגישה ספרות המחקר כי נוסף על תהליכי העיבוד הפונולוגי ומשתנים לינגוויסטיים שונים, גם מודעות מורפולוגית והתפתחות לקסיקון מורפולוגי בקרב קוראים מסייעות לרכישה תקינה של מיומנויות קריאה ואיות.

במחקר זה נבדקה מהי השפעת המניפולציה על תוצרי הבנת הנקרא של תלמידים צעירים, דוברי השפה הערבית באזור הצפון. שאלת המחקר בדקה מהי מידת השינוי בתוצרי הבנת הנקרא בקרב תלמידים כפונקציה של השינוי בגודל הכתב, אורך השורה ומרווח בין השורות של הטקסט?

נבדקו שלושים תלמידים להם הועברו ארבעה מבחנים של הבנת הקריאה ולאחריהן שאלות רבות ברירה בזמן קצוב של שלושים דקות. השערת המחקר הראשונה גרסה כי קיים הבדל בין המשתתפים עצמם ובין שתי הקבוצות, כלומר תלמידים מתקשים ותלמידים "רגילים", ולכן קיימים הבדלים ביניהם בתוצרי הבנת הנקרא.השערה זאת לא אוששה, ניתוח השונות הצביע על אפקט מובהק של השינוי בטקסט לצד אפקט מובהק של משתנה הכיתה. אולם, לא נמצאה אינטראקציה מובהקת של משתנה הכיתה והשינוי בטקסט העדר אינטראקציה מבוהקת מעידה על אפקט דומה של רמת השינוי בטקסט בשתי קבוצות הגיל.

השערת המחקר השנייה שלנו סברה כי שינויים טיפוגרפיים במאפייני הטקסט יובילו להבדלים בתוצרי הבנת הנקרא בקרב שתי קבוצות הקוראים. ההשערה אוששה ההשערה השלישית שלנו סברה כי קיים הבדל בין סוג המניפולציה על הטקסט והשפעתו על תוצרי הבנת הנקרא בין התלמידים בשכבת הגיל עצמה ובין שתי שכבות הגיל. ההשערה אוששה

שאלות המחקר

-כיצד בא לידי ביטוי משתנה המוטיבציה אצל דוברי ערבית בהתמודדות עם טקסט והבנתו בערבית לעומת בעברית?

 

-האם שינויים טיפוגרפיים של הטקסט הכתוב בשפה הערבית הכוללים שינויים בגודל הגופן, אורך השורה והמרווח בין השורות משפיעים על תוצרי הבנת הנקרא של תלמידים צעירים? האם תרומת ההבדלים היא התפתחותית? כלומר, האם יתקבל הבדל בביצועים של תלמידים ביחס לאותם שינויים טיפוגרפיים?

מטרת המחקר

מטרתו של מחקר זה היא לבדוק את ההבדלים בתרומה של משתנים טיפוגרפיים של הטקסט על תהליך הבנת הנקרא של התלמידים מבחינה התפתחותית.

הרציונל

במהלך עבודתי בבית הספר הרגשתי כי קיים פער בין יכולות התלמידים בהבנת הנקרא. המורים אמנם חושבים כי הקשיים בהבנת הנקרא תלויים רק ביכולות התלמידים, אבל מתברר כי קיימים גם סיבות חיצוניות לקשיים אלו, כמו מאפיינים טיפוגרפיים של הטקסט. מחקר זה נועד לבדוק אם מאפיינים אלו משפיעים על הבנת הנקרא של התלמידים דוברי השפה הערבית מתקשים ו"רגילים" ומהו ההבדל בין תוצאותיהם של התלמידים בשתי הקבוצות.גנאים ואבראהים 2013) Ganayim; Ibrahim) אמנם בדקו את השפעת הגורמים הטיפוגרפיים של קריאת טקסט וביצועי הבנת הנקרא בערבית אצל מבוגרים, אבל לא התייחסו לנושא זהביחס לתלמידים צעירים. ((Khatib et al., 2014

 המשתנים שברצוני לבדוק:

  • השפעת גודל גופן על ביצועים בהבנת הנקרא אצל תלמידים.
  • השפעת אורך השורה על הביצועים בהבנת הנקרא אצל תלמידים.
  • השפעת המרווח בין השורות על הביצועים במשימות הבנת הנקרא אצל תלמידים.

השערות המחקר:

  • קיים הבדל בין המשתתפים עצמם ובין שתי קבוצות הגיל, כלומר תלמידים מתקשים ותלמידים "רגילים", ולכן קיימים הבדלים ביניהם בתוצרי הבנת הנקרא.
  • שינויים טיפוגרפיים במאפייני הטקסט יובילו להבדלים בתוצרי הבנת הנקרא בקרב שתי קבוצות הקוראים.
  • קיים הבדל בין סוג המניפולציה על הטקסט והשפעתו על תוצרי הבנת הנקרא בין התלמידים בשכבת הגיל עצמה ובין שתי שכבות הגיל.
  • תוצרי הבנת הנקרא אצל תלמידי מתקשים מושפעים מהמניפולציות במאפייני הטקסטים יותר מתלמידי "רגילים" משום שהקריאה שלהם עדיין אינה מבוססת דיה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

Court D. Qualitive research and intercultural understanding. Routledge (2018

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות