עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בחינוך,פערים בין יהודים לערבים במערכת החינוך, מחקר כמותני SPSS, סטודנטים ערבים ויהודים (עבודה אקדמית מס. 497)

‏390.00 ₪

43 עמודים.

סמינריון בחינוך,פערים בין יהודים לערבים במערכת החינוך, מחקר כמותני SPSS, סטודנטים ערבים ויהודים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי פערים בין יהודים לערבים?

תוכן העניינים

 

פרק א'

1.מבוא

1.1 הצגת נושא המחקר

1.2 מטרות המחקר

1.3 מבנה העבודה הסמינריונית

 

פרק ב'

2. סקירת ספרות

2.1 פערים בהישגי בחינות במגזר הערבי והיהודי

2.2 אפלייה ואי שיויון בחינוך בישראל

2.3 פערים בהקצאת משאבים

2.4 גודל הכיתה כמשאב חינוכי

2.5 משאבי כ"א בהוראה בחינוך

2.6 ההוצאה הפרטית לחינוך כהשקעה שתניב תרומה

2.7 פערים בתוצאות בחינות הבגרות באוכלוסיות השונות

2.8 הזהות ויחסי הגומלין בין סטודנטים ערבים ויהודים

 

פרק ג'

3. מתודולוגיית המחקר

3.1 השערות המחקר

3.2 שיטת המחקר

3.2.1 סטטיסטיקה תיאורית

3.2.2 כלי המחקר

3.3 מהלך המחקר

3.4 ממצאי המחקר

3.5 בדיקת השערות המחקר

3.6 דיון בממצאים

 

פרק ד'

4. סיכום והמלצות ליישום

ביבליוגרפיה

נספחים

השאלון

פלטים סטטיסטיים

 

מדינה מודרנית דמוקרטית חייבת להעניק לכלל אזרחיה הזדמנות שווה לחינוך. מערכת החינוך הישראלית בולטת בהצלחתה  לתת כמות שווה של חינוך אך גם באי הצלחתה לספק איכות שווה של חינוך (Adler). דבר זה גורם לאי-מיצוי הפוטנציאל של תלמידים/אקדמאיים במערכת החינוך בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בתופעות כגון: תת הישגיות, נשירה סמויה וגלויה, אי שביעות רצון ממוסד הלימודים, הניעה (מוטיבציה) נמוכה ללימודים, רמת שאיפות לא מציאותית, חרדות מפני מעברים משלב חינוכי אחד לאחר ורלוונטיות מועטה של הנלמד כיום בבית הספר לחיים העתידיים של המשכילים .

למרות העלייה הגדולה בשיעורי הזכאות לבגרות בקרב התלמידים שהוריהם יוצאי אסיה-אפריקה, שיעור זה נמוך עדיין ונותר פער ניכר בינם לבין התלמידים שהוריהם יוצאי אירופה- אמריקה. הפערים בולטים עוד יותר בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים (במיוחד למוסלמים שבהם).

פערים לימודיים בין קבוצות הינם אחד המנבאים החזקים של פערים כלכליים בין קבוצות אלה.

ההון האנושי הוא אחת התשומות החשובות הגלומות בכל עובד. הון אנושי נרכש בד"כ באמצעות חינוך והשכלה וזוכה לתמורה בשוק העבודה. אין ספק לכן, שהבדלים מהותיים ברמת החינוך יביאו להבדלי הכנסה ומעמד חברתי. אם קבוצות  אוכלוסייה הנבדלות בשיוכן האתני או העדתי נבדלות באופן מהותי גם ברמת ההשכלה שלהן, אזי פערי ההכנסה והמעמד החברתי יהיו מזוהים גם הם מבחינה אתנית ועדתית. הבדלים בולטים ברמת ההשכלה של קבוצות אוכלוסייה גדולות עלולים לגרום לניכור חברתי.

 

המושג נגישות להשכלה גבוהה הוא רחב וכללי. הוא מורכב מנתונים של ביקוש להשכלה גבוהה מול היצע של מקומות ומגוון ומסלולי לימוד. בעבודת מחקר זו אתמקד במספר  היבטים שהבולט בהם הוא האי שיווין בפער בחינוך ההולך וגובר במערכת החינוך בישראל, יהודים מול ערבים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדיווחי הסטודנטים על שיקולי הרשמתם למכללות האקדמיות האזוריות.

בשל המבנה המסורתי של המגזר הערבי בישראל ובשל המגבלות הנובעות מהיותו קבוצת מיעוט בחברה הישראלית הייתה, במשך שנים ארוכות, היזדקקותו להשכלה הגבוהה נמוכה ביותר בהשוואה לזו של המגזר היהודי. כך למשל, גדל שיעור ההשתתפות במוסדות ההשכלה הגבוהה באוכלוסייה הכללית.

 

לייצוג החסר הזה של הערבים במערכות ההשכלה הגבוהה מנו חוקרים כמה וכמה סיבות:

1. מערכת הלימוד במוסדות החינוך התיכוניים הערביים, נופלת ברמתה מזו הנהוגה בבתי הספר התיכוניים והיהודים.

2. קשיי ההסתגלות האובייקטיביים בהם מתחבטים הסטודנטים הערבים במוסדות ההשכלה הגבוהה (בעיות לשון, הבדלי תרבות, בעיות כלליות ).

3. העדר מערכות תומכות, שיסייעו לערבים להשתלב במוסדות להשכלה הגבוהה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פלג, ר. עמדות סטודנטים ערבים על תקופת הכשרתם בחטיבה האוניברסיטאית בביה"ס לחינוך-אורנים. הוצאת אורנים,

המכון לחקר החינוך הקיבוצי ומכון מופ"ת, תל אביב.

פרידלנדר, ד., אייזנבך צ . ניתוח תהליכי שינוי בהישגי השכלה מאז שנות החמישים: השפעת הדת, המוצא ומאפייני המשפחה, האוניברסיטה העברית, המחלקה ללימודי אוכלוסייה.

תדמור.י.ערכים דמוקרטיים-הבחנות ומושגיות. הוצאת : משרד החינוך ובית ירושלים. עמ' 96-91.

אל-אתחאד כתב עת בערבית. 

דוח ועד ראשי הרשויות הערביות וועדת המעקב לחינוך.

 Al-Haj, Majid, Education for Democracy in the Arab Schools: The Dilemas of a Changing National Minority, The Institue for Arab Studies, Givat Haviva.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת