עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת הסדר כובל תחרות כלכלית, הגבלים עסקיים (עבודה אקדמית מס. 4969)

‏99.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 4969

 
מצגת הסדר כובל תחרות כלכלית, הגבלים עסקיים

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללץת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה 24 שקפים לרפרנט.

סעיף 2(א)[1] קובע מבחן כללי:

"הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים."[2]

הסדר כובל הינו הסדר בין שני מנהלי עסקים, בו אחד הצדדים מוגבל ישירות או בעקיפין בעניינים הבאים: לגבי מצרך או שירות - המחיר שיידרש, שיקובל, שיוצע או שיינתן, בין שהוא מחיר קבוע ובין הוא מחיר מינימום או מקסימום; הרווח שיופק; העיסוק, תנאיו, דרכיו, כמותו, איכותו או סוגו; האנשים, או סוג האנשים, אשר איתם או בשבילם יעסקו; המקום שבו יעסקו; ההשקעה לשם עסק, כמותה, איכותה, תנאיה ודרכיה; אופני הייצור והרכישה.[3] החוק מוציא מתחולתו הסדרים כובלים בעניין תוצרת חקלאית, תנאי העסקת עובדים ומקרים מיוחדים נוספים. החוק מבדיל בין הסדר כובל לבין מונופול וכולל את שניהם במונח 'הגבל עסקי'. כל צד להסדר כובל חייב לרשמו אצל הממונה על הגבלים עסקיים ולהגיש למועצה בקשה למתן החלטה עליו, תוך חמישה עשר יום מיום שנעשה צד להסדר כזה. כל צד הרואה עצמו נפגע על ידי הסדר כובל רשאי להגיש למועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים את התנגדותו להסדר. המועצה לא תאשר הסדר כובל שהוגשה לגביו בקשת החלטה, אלא אם כן היא סבורה כי ההסדר הוא לטובת הכלל (ראה: תנאים לאישור הסדר כובל). המועצה חייבת לבדוק אם טובת הכלל הכרוכה בהסדר כובל עולה באופן ממשי על הנזק שעלול להיגרם לחלק מהכלל, או ליחידים, שאינם צדדים להסדר.[4] החליטה המועצה לאשר הסדר כובל בתנאי שיקוימו תנאים מסוימים, היא רשאית לקבוע כל הוראה הנראית לה כדרושה כדי להבטיח שההסדר יקוים בהתאם לאותם תנאים; מאידך גיסא, אם אסרה המועצה את קיום ההסדר היא רשאית לקבוע הוראות שיבטיחו כי ההסדר שנאסר לא יקוים בשום דרך שהיא. פרטיו של הסדר שקיבל אישור יפורסמו באחד העיתונים היומיים. (בארה"ב קרטל נקרא גם 'טרסט' trust.) [5]

הסדרי קרטל נפוצים:

  • הסדר בין מתחרים של המחיר או הריווח;
  • קביעת מחיר מינימום לאספקת מוצר או שירות על ידי צד להסדר.
  • תיאום מכסות – הגבלת הכמויות המקסימאליות של טובין שייוצרו, יסופקו, ישווקו או ייובאו על ידי צד להסדר
  • חלוקת השוק בין מתחרים לפי אזורים, לקוחות, או מוצרים.
  • הסדר שהמטרה שלו או התוצאה שלו הינה הטלת חרם מסחרי על אדם.
  • תיאום בין מתחרים לגבי הגשה או אי הגשה של הצעה למכרז, או תיאום של חלק מתוכן ההצעה. [6]

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה