עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגבלים עסקיים הסדר כובל (עבודה אקדמית מס. 4776)

‏290.00 ₪

27 עמ'.

סמינריון הגבלים עסקיים הסדר כובל

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי הגבלים עסקיים הסדר כובל?


א. מבוא. ב. הכבילה. 1. תחום הכבילה-תחום העסקים. 2. הצעת החוק-אי בהירות. 3. מהות ההגבלה. 4. הגבלת זכות. 5. בחינת הלכת שמעוני. 6. הגבלת כל זכות - או זכות במקרקעין. 7. הגבלה על בעל זכות במקרקעין. ג. מבחן – השפעה על צדדים שליליים. ד. כלל ההיגיון. 1. יסוד כללי. 2. מתוכו של החוק. ה. ביקורת ההצעה והצעת עקרונות לתיקונה. 1. אי התאמת מבנה ההגדרה. 2. עקרונות לשיפור.

ו. יישום המבחן התוצאתי בהצעת החוק. 1. הפגיעה בתחרות. 2. תחום העסקים.

3. בין צדדים מוגדרים. ז. המבחן ההתנהגותי בהצעת החוק. ח. סיכום.

 


א. מבוא

 

תכליתה של חקיקה העוסקת בהגבלים עסקיים לפקח על יצירתם ופעולתם של גופים כלכליים בעלי עוצמה מונופוליסטית1. בעיקרון, בידי בעל העוצמה המונופוליסטית יש שליטה על המחיר או הכמות של מוצרים או שירותים בענף. ניצול השליטה תוצאתו, בדרך כלל, רווח מעל הנורמלי לבעל הכוח המונופוליסטי, ועלות גבוהה יותר לשירותים או למוצרים שהוא מספק. בנוסף לרעה זו, שעיקרה בשינוי חלוקת העושר בחברה, נלווית בדרך כלל להפעלת העוצמה המונופוליסטית גם התוצאה של עיוות בהקצאת המקורות-שהשלכותיה, השליליות, חורגות מעבר לגדרו של הענף שבו פועל בעל העוצמה המונופוליסטית[1]. מכאן הצורך שחקיקה בתחום דיני ההגבלים העסקיים תחול על פעולתם ויצירתם של גופים בעלי עוצמה מונופוליסטית-ותנאי מוקדם לכך, תאימות ההגדרות שבחוק לתופעות הכלכליות האמורות.

חוק ההגבלים העסקיים, - [2] (להלן-החוק), מגדיר ומתייחס לשני מצבים: האחד, ההסדר הכובל, והאחר, המונופולין. סביר להניח, שבמושג מונופולין התכוון המחוקק להתייחס לגוף כלכלי, השולט בחלק ניכר ביותר של ענף (בין כספק ובין כצרכן) וכתוצאה מכך נצברת בידו עוצמה מונופוליסטית. המושג מונופולין משמש אף בתורת הכלכלה באותו מובן, כך שניתן היה לצפות לחפיפה רבה בין המשמעות הכלכלית ובין ההגדרה המשפטית של המושג. עיון בסעיף 30 לחוק מלמד, שלא כך הם פני הדברים. המונופולין מוגדר כהספקה של מוצר או של שירות בשיעור העולה על השיעור שתקבע הרשות. לשון ההגדרה, כפשוטה, אינה מחייבת קשר בין מה שתקבע הרשות ובין התוצאות הכלכליות של הקביעה. גם תחת ההנחה שהרשות, בדרך כלל, תכוון את קביעת השיעור כך שלדעתה יחול על מונופולין במהותו הכלכלית, עדיין יתקיים מרווח שבו לא תהיה חפיפה בין מה שיוגדר (ואולי חמור מכך-מה שלא יוגדר!) כמונופולין ובין קיומה של עוצמה מונופוליסטית, על התוצאות המשפטיות הנובעות מכך.

בדומה, סביר להניח, שבהגדרת הסדר כובל התכוון המחוקק לתופעה הידועה כקרטל. מבחינה כלכלית, קרטל הוא התארגנות של מספר גופים המגבילה תחרות בענף, במטרה להקנות למתארגנים יתרונות הנובעים מעוצמה מונופוליסטית שיצר הקרטל.

סעיף 2 [3] לחוק מגדיר הסדר כובל כדלקמן :

 

הסדר כובל מהו.

"2. הסדר כובל הוא הסדר בין בני-אדם המנהלים עסקים הבא למנוע או להגביל במפורש או מכללא את אחד הצדדים להסדר באחד העניינים המנויים להלן לגבי מצרך או לגבי שירות (להלן - כבילה), ולמעט הסדרים לפי סעיפים 10-5א. ואלה הענינים :

(1) התמורה או כל גמול אחר (להלן-מחיר) שיידרש, שיקובל, שיוצע או שיינתן, בין שהוא מחיר קבוע ובין שהוא מחיר מינימום או מקסימום ; (2) הריווח שיופק ; (3) העיסוק, תנאיו, דרכיו, כמותו, איכותו או סוגו ; (4) האנשים או סוג האנשים אשר אתם או בשבילם יעסקו ; (5) המקום שבו יעסקו ; (6) ההשקעה לשם העסק, כמותה, איכותה, תנאיה ודרכיה".

 

עיון ראשוני בהגדרה מלמד, שיסודותיה הם : (א) ההסדר-שעניינו קשר בין מי שמנהלים עסקים ; (ב) הכבילה - שמשמעה מגבלה המוטלת על צדדים להסדר ; (ג) תוכן הכבילה-רשימה סגורה של נושאים שלגביהם חל איסור על קביעת מגבלה.

היסוד הראשון הוא צורני גרידא - ומתייחס לסוג הקשרים בין בני אדם, שעשויים להיכלל בהגדרת ההסדר הכובל, היסוד השני מתייחס למהות המגבלה מן הבחינה המשפטית, כלומר לתוקפה ולסיווגה המשפטי. היסוד השלישי מתייחס לתוכנן של המגבלות, ומפרט סדרה סגורה של נושאים (כבילות) כפי הנראה מתוך הנחה שכל הסדר, בתחום נושאים אלה, מלווה בתוצאות שליליות.

עיון שטחי בהגדרת ההסדר הכובל מבליט, שבהגדרה, כשלעצמה, חסר יסוד נוסף ומהותי והוא - ייחוס ההסדר לתופעה הכלכלית - שאותה החוק אמור להסדיר. מכאן נובע, שייתכן שהחוק יחול גם על התארגנויות (הסדרים) שאינם יוצרים עוצמה כלכלית ממשית. משמע, שעל-פי הנוסח הקיים של החוק, בפשוטו, אין כל קשר, הכרחי, בין הגדרת התארגנות כהסדר כובל ובין היות ההסדר קרטל במובן הכלכלי[4].

השיטתיות, התמוהה, בחוק, לפיה אין קשר הכרחי בין התופעה הכלכלית. הנתונה להסדר ולפיקוח ובין הגדרתה, מצריכה שינוי, בין בדרך של תיקון החוק ובין בדרך פרשנות, במיוחד לגבי הסדר כובל. בעוד שהגדרת המונופולין היא פונקציה של צו שמוציאה הרשות-ומותר לצפות שבדרך כלל לא יוצא צו כזה אלא לגבי מונופולין במשמעות הכלכלית, לא כך הדבר באשר להגדרת התארגנות כהסדר כובל. התלויה רק בהתקיים דרישות סעיף 2 לחוק, על אי-החוקיות הפלילית והאזרחית הנובעת מכך. במגמה לתקן פגמים אלה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ד-1983[5], (להלן-הצעת החוק), אשר סעיף 2 שבה מגדיר הסדר כובל כדלקמן:

 

"2. (א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו מסכים אחד הצדדים לפחות להגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור יראו הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד הענינים הבאים כהסדר כובל:

(1) המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם ; (2) הריווח שיופק ; (3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו ; (4) כמות הטובין, השירותים או מקרקעין שבעסק, איכותם או סוגם".

 

ההגדרה המוצעת בנויה על יסודות ההגדרה הקיימת, תוך הכנסת מספר שינויים, שהעיקרי והבולט שבהם הוא : קביעת הפגיעה בתחרות כמבחן למהות המגבלה ותוכנה.

תכלית חיבור זה לבחון כמה יסודות בהגדרת הסדר כובל שבסעיף 2 בחוק ואת השינויים המוצעים בהם על-פי הצעת החוק. החיבור יתמקד ביסודות הנוגעים במהות ההסדר הכובל ולא ביסודות הצורניים שעניינם דרכי יצירתו, והצדדים לו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 להגדרה ולדיון: ,Paul .(St Law Antitrust Federal and Economics ,Hovenkamp .H

.ff 55 וכן: .Harv 94."Cases Antitrust in Power Market" ,Posner .R ,Landes

937  .Rev .L.

 

 .: .Econ .POI .J 83 "Regulation and Monopoly of cost Social The" ,Posner .R

807 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות