עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ועדות רפואיות ביטוח לאומי, ועדה רפואית, הוועדות הרפואיות בביטוח לאומי, חוק לרון (עבודה אקדמית מס. 3477)

‏290.00 ₪

30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3477

עבודה אקדמית ועדות רפואיות ביטוח לאומי, ועדה רפואית, הוועדות הרפואיות בביטוח לאומי, חוק לרון

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי הוועדות הרפואיות בביטוח לאומי?

תוכן עניינים

מבוא

ביטוח לאומי

מבנה מערכת הביטחון הסוציאלי (ביטוח סוציאלי או שירות ממשלתי) והאפשרות לביצוע שינויים וקיצוצים בתוכניות הרווחה

קצבת נכות – סקירה ספרותית של התפתחות מערכת קצבת הנכות בארץ.

קצבאות ושירותים

קצבת נכות

שיקום מקצועי

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

הצגת המצב החוקי בישראל של קצבאות הנכות היום.

ועדה רפואית קובעת שאין נכות

סיכום ודיון

ביבליוגרפיה

 

בעבר הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי [1] הכוללת 63 סעיפים, אשר ארבעה מהם - סעיפים 14 עד 17 - נוגעים לוועדות הרפואיות שהוקמו על פי החוק המקורי. הצעות אלה נוגעות לסמכויות הוועדות הרפואיות, להרכב הוועדה הרפואית לעררים ולערעור על החלטתה. כדי להבין ולבדוק את תיקוני החוק המוצעים, מן הראוי לסקור את הפסיקה שקדמה להם. [2]

עד שנת 1962 סרבו בתי הדין לביטוח לאומי להתערב בכל אותם מקרים בהם הובא בפניהם ערעור של מבוטח שנפגע בעבודה החולק על דרגת נכותו כפי שנקבעה על ידי ועדה רפואית. בתי הדין ראו את עצמם כמנועים לא רק מלקבוע דרגת נכות אלא גם מלהרהר אחרי דרגת הנכות שנקבעה על ידי ועדה רפואית, עמדה זו של בתי הדין הסתמכה על הוראות סעיף 11 של התוספת החמישית לחוק המקורי (סעיף 65 של החוק) הקובע כי -

 

"קביעת דרגת הנכות לפי הסעיפים 8 או 9 לתוספת זו היא תנאי מוקדם לכל תביעה בפני בית דין [לביטוח לאומי]... והקביעה תחייב את בית הדין"[3].

 

אף במקרים שבהם נדונו קביעות הוועדות הרפואיות בדבר החמרה של מום, פגם או ליקוי שהיו לנפגע עוד בטרם ארעה הפגיעה בעבודה, לא ראו בתי הדין את עצמם כמוסמכים לבקר את הדרך בה נקבעה דרגת אותו חלק מהנכות הכוללת הנובע מהפגיעה בעבודה[4].

בתי הדין לא דנו איפוא בפירוש סעיף 10 של התוספת החמישית לחוק המקורי (להלן - "התוספת"). ברם, כבר נאמר במספר פסקי דין בתקופה זו, כי ההוראה שבסעיף 11 לתוספת רק מהווה כלל בדבר ראיות; היא מונעת מבית הדין שמיעת ראיות הבאות לסתור קביעת הוועדה הרפואית, אך היא אינה נוגעת לסמכות בית הדין[5].

 

כל נכה שדרגת נכותו נקבעה ל-60% ומעלה זכאי לקצבת נכות. כך גם לנכה שהדרגה הכוללת של אי-יכולתו להשתכר עומדת לפחות על 40% ואחד מהליקויים צבר מינימום 25%. נכות בשיעור של 75% ומעלה מזכה את הנכה בקצבה מלאה, והיא עומדת על 1,937 ש"ח לחודש נכות החל מה-1 בינואר2006. "קצבה חודשית נוספת" תיתכן אם הנכה אינו שוהה במוסד ואחד הליקויים צבר לפחות 50%. נכה אשר נקבעה לו דרגת אי-כושר של 60-74% זכאי לקצבה חלקית בהתאם לאחוז שנקבע.

נכה היוצא לעבודה יכול להמשיך לקבל קצבה רגילה אם משכורתו אינה עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק כ-1,800 ש"ח נכון לשנת 2010-. במתכונת החוק הנוכחית, הכנסה מעבר לסכום זה עלולה לסכן את קצבתו ואת זכויותיו כנכה. הצעת החוק ליישום דו"ח ועדת לרון לעידוד יציאת נכים לעבודה באה לטפל במצב זה ולהפחית את קצבת נכות בצורה הדרגתית יותר, ולמנוע את הסיבוכים הבירוקרטיים הקיימים במתכונת הנוכחית‏.

שיקום מקצועי

נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות רפואית של 20% ומעלה זכאי לסיוע באבחון ושיקום מקצועי. אבחון כישוריו נערך לרוב במרכזי הכשרה מיוחדים ברחבי הארץ, שם הוא מקבל הכוונה כללית. שירות השיקום המקצועי כולל מימון שכר לימוד למסגרת הלימודית הנבחרת, מימון מלא של החומר הלימודי הנדרש, מימון הוצאות הנסיעה למקום הלימודים, ונכה אשר אינו זכאי לקצבת נכות יקבל גם דמי שיקום במשך תקופת האבחון כמו תקופת הלימודים. לאחר סיום מסגרת הלימודים, הנכה זכאי לסיוע במיקומו בשוק העבודה. [1]

שיקום היא פעולה שבה חל ניסיון להחזרת אדם[2] ככל האפשר לתפקוד נורמלי ותקין. השיקום הוא רצף תהליכים המסייעים לאדם בעל מוגבלויות להגיע לרמה מקסימלית של תפקוד. הוא נועד לאפשר לאדם הנכה אוטונומיה ולהכינו לקראת השמה במקומות תעסוקה[3]. מטרתה של מסגרת השיקום היא לסייע לאדם המוגבל בכל דרך אפשרית טיפולים פיזיים, טיפולים נפשיים, טיפולי רווחה, מציאת עבודה, מלגות שונות ללימודים וקצבאות הניתנות לנכים ועוד. סך הכל קיימים שלושה סוגים של שיטות סיוע אמצעים פיזיים תרגילים ותנוחות שונות-, מכשירי עזר מכניים, וטיפול פסיכו חברתי. כל אדם נכה במדינת ישראל, זכאי לזכויות רפואיות על פי חוק, בתנאי שהוא משלם דמי ביטוח לאומי. כספים אלו קבועים על-פי חוק ומטרתם לשפר את איכות ורמת החיים של הנכה בצורה ניכרת. לאחר שמכיר ביטוח לאומי במגבלת הנכה, הוא תחילה בודק אם אכן נכותו פוגמת ביכולתו לפרנס את עצמו ולקיים שגרת חיים יומיומית. ישנם מבחנים שונים הנערכים על ידי ביטוח לאומי כדי לקבוע אחוזי נכות, אשר מקנים זכויות שונות ועל כן יש להבין תחילה את אופי הפציעה או רמת הנכות של הנכה. נכה בזרגת נכות של 20% ומעלה-זכאי לסיוע בשיקום ואבחון מקצועי. מטרתו של חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלות במדינת ישראל היא שילובם של נכים בעבודה והענקת העדפה מתקנת לנכים.חוק נוסף שנחקק למען הנכים בישראל הוא החוק למען נגישות הנכה בישראל- על פיו כל מבנה ציבורי שנבנה בישראל חייב על פי חוק לכלול אמצעי גישה לנכים. אדם נכה בישראל זכאי לזכויות רבות כל אדם הנכה בישראל זכאי לתו חנייה לנכה- לשם הניידות והנוחות, הקלות בתשלומי ארנונה, פטור ממס הכנסה, זכויות מול כל גוף ממשלתי, הנחות שונות בכל משרד ממשלה, אגרות לימוד קבלת סיוע בניידות, חברות סיעוד, מרכזי מגורים לשם עזרה במגורים עצמאיים והטבות וזכויות רבות אחרות. [4]

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

"ועדת לרון " הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. לאור המלצות הוועדה, החל ב-1.8.09 נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד.
התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד.
 
עיקרי התיקון:

  1. אם נקבעה לך דרגת אי-כושר יציבה, לא תיבדק מחדש עם צאתך לעבודה.
  2. הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן ככל שתרוויח יותר מעבודה, כך הכנסותיך הכוללות יגדלו.
  3. תמשיך לקבל הטבות נלוות על-פי הכללים שנקבעו.
  4. רשת ביטחון למשך שלוש שנים - אם הפסקת לקבל את קצבת הנכות בגלל שהתחלת לעבוד או בגלל שהכנסותיך מעבודה עלו, תהיה מוגן ברשת ביטחון. כלומר במשך 3 שנים מיום שהפסקת לקבל את הקצבה, אם תפסיק לעבוד או שהכנסותיך יירדו שוב, תוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות בלי לעבור בדיקה מחדש.
  5. אם בחודש יולי 2009 תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה, תקבל קצבה לפי החוק החדש, רק אם תבחר בכך.
  6. על-פי החוק קיימת קצבה חדשה - "קצבת עידוד". קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. בכך יישמר העיקרון, לפיו הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת נכות בלבד.
  7. על פי התיקון בחוק נקבעו 4 דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% או 100%.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

א' גבאי, הכל אפשרי, הוצאת ספרי חמד, תשע"ט-2019

עדי ניב-יגודה "עקרון ההדדיות במפגש הרפואי-בין חובת הגילוי לאחריות המטופל" עלי משפט כרך יג

גל, ג'וני. ביטחון סוציאלי בישראל. הוצאת מאגנס : ירושלים.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת