עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון האזנות סתר – מגמות וחידושים (עבודה אקדמית מס. 329)


‏290.00 ₪

70 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 329
סמינריון האזנות סתר – מגמות וחידושים

תוכן עניינים

מבוא

עקרונות מתנגשים

הזכות לפרטיות והצורך בהאזנות סתר

היסטוריה

תהליך הציתות הלכה למעשה - פנייה לבית המשפט

האזנת סתר דחופה - פנייה למפכ"ל

אכיפה וחינוך

טכנולוגיה מיושנת

חוק האזנת סתר - מבט ביקורתי

כללי המשחק

היבטים אתיים

חומרי חקירה ומודיעין

משפט משווה

המודל האמריקאי

עדכוני חקיקה בארה"ב ואנגליה

המודל ההולנדי

יעילות המודל הישראלי - מבט השוואתי

סיכום

נספח

הצעה לתיקון חוק האזנת סתר, התשל"ט1979-

דברי הסבר

 

עקרונות מתנגשים

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מהווה מרכיב חשוב בהגנה על זכויות אדם בסיסיות: כבוד, חירות, קניין, תנועה ופרטיות.

בדברים שנשא בטקס מינויו למשנה לנשיא בית המשפט העליון (כתוארו דאז), נתן א' ברק ביטוי למגמה זאת:

חוק-היסוד הוא מסמך משפטי, הקובע את אורחות חייה של מדינת-ישראל. ביסוד "כבוד-האדם" מונח איפוא הכבוד שיש ליתן לקיומו של האנוש בתור שכזה, ולכושר הבחירה וההכרעה שלו. האדם אינו אמצעי אלא מטרה. מכאן, שכבוד-האדם הוא שוויון בין בני-האדם; כבוד- האדם הוא שמו הטוב של האדם; כבוד-האדם הוא האוטונומיה של הרצון הפרטי.

...

כבוד-האדם עשוי להתנגש באינטרסים של טובת הכלל. כיצד תוכרע התנגשות זו? הדרכתו של חוק-היסוד היא מועטה. ... כאן בא תפקידו העיקרי של בית-המשפט העליון. זו האחריות המיוחדת המוטלת עליו. יהא עלינו לעצב אמות מידה חוקתיות ועקרוניות לפתרון המתח הפנימי בין מרכיביו של כבוד-האדם בינם לבין עצמם, בין הזכות בדבר כבוד-האדם וזכויות יסוד מוגנות אחרות, ובין העקרון של כבוד-האדם כפרט והאינטרס של הכלל.[1]

בין הערכים החשובים הללו קיים, כאמור, מתח פנימי, ומודגשים עקרונות שלעתים מתנגשים. כך, למשל, האינטרס של הכלל עלול לעתים לפגוע בעיקרון ההגנה על הפרטיות. קיימים מצבים שבהם האינטרס הציבורי מחייב פגיעה בפרטיות.

במאמר זה נתמקד בדוגמה מייצגת אחת למודל פגיעה שכזה בין זכותו של האדם לפרטיותו, זכות יסוד המוצאת עיגונה בסעיף 7 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, לבין האינטרס הציבורי, כפי שנעמוד על משמעותו בהמשך.

תחום רגיש ובעייתי הגורם לפגיעה בזכות זו הוא האזנות הסתר. מספר חוקים מרכזים את הכללים להסדר המפגש הטעון שבין ההגנה על הפרטיות והמאבק בפשיעה:

א.   חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר העלה את הפרטיות למעמד של זכות יסוד. על פי סעיף 7 לחוק זה,

(א)  כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב)   אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג)   אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד)   אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

ב.    חוק האזנת סתר, שלפיו,

"שיחה" - בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי, ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים;

...

"האזנת סתר" - האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבלי השיחה;[2]

לעניין זה "האזנת הסתר" תוגדר כהאזנה ללא הסכמתו של איש מבלי השיחה.

ג.    חוק הגנת הפרטיות, שעל פיו,

לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.[3]

וכמו כן,

פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: 

...

(2)   האזנה האסורה על פי חוק.[4]

ד.    חוק המחשבים, אשר קובע כי

החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" - חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט1979-.[5]

עוד מוסיף החוק ומרחיב:

העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו - מאסר חמש שנים.[6]

ה.   כללי המשטרה המורים:

לצורך מילוי תפקידה רשאית המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים ... לבקש את סיוע המשטרה בפעולות אלה:

...

(7)   ביצוע האזנות סתר והעברת תוצאותיהן למחלקה;[7]

הפרשנות שניתנה לחוקים אלה בספרות המשפטית, גרסה כי חוק האזנת סתר הסדיר את נושא האזנה הסמויה לשיחות הזולת באמצעות מכשיר, וכי החוק קבע תנאים לקבילותן של ראיות שנקלטו בהאזנת סתר, תוך פסילת ראיות שנקלטו שלא על פי החוק[8]. גם חוק הגנת הפרטיות קבע שכל חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, יהיה פסול מלשמש ראיה בבית המשפט ללא הסכמת הנפגע זולת אם בית המשפט התיר זאת מטעמים מיוחדים, או אם היו לפוגע שהוא צד להליך, הגנה או פטור לפי החוק[9].

שאלה מטרידה היא האם נקודת האיזון בין העקרונות הללו נמצאת במקום המאפשר טיפול יעיל והוגן של רשויות אכיפת החוק בפשיעה תוך המשך שמירה קפדנית על זכויות הפרט. בהקשר זה פסק בית המשפט כי ככלל פגיעה בפרטיות תגבר על כל טענה המצדדת בשימוש בראיות שהושגו בדרך של פגיעה בפרטיותו של אדם, וכי החריג לכלל הוא, למעשה, קיום שלטון החוק[10].

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק האזנת סתר (תיקון), ס"ח 180

דו"ח הועדה להגנה בפני פגיעה בצינעת הפרט (תשל"ז) (להלן: דוח הוועדה).

סעיף 6(ד) לחוק האזנת סתר בנוסחו המקורי (ס"ח התשל"ט 118, 119).

א' ברק "בית-המשפט העליון ואמון הציבור" בתוך מבחר כתבים (ח' ה' כהן וי' זמיר עורכים, כרך א) 965, 967, 968.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)