עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית פיטורי עובד פסולים - פיטורין שלא כדין ‏, דיני עבודה, הפסקת עבודה, יחסי עובד מעביד, משפט משווה  (עבודה אקדמית מס. 3114)

‏290.00 ₪

41 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3114

עבודה סמינריונית  פיטורי עובד פסולים - פיטורין שלא כדין ‏, דיני עבודה, הפסקת עבודה, יחסי עובד מעביד, משפט משווה 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי פיטורי עובד פסולים?

תוכן העניינים

מבוא    

פיטורין שרירותיים של המעביד   

האם עומדת לעובד שפוטר שלא כדין ברירת קיום החוזה בנוסף על ברירת הביטול ?

האם אקט הפיטורין שם קץ לחוזה העבודה ?        

פיטורים חוקיים 

"פיטורין מסריחים"        

תום לב ופיטורין

נפקות פיטורים שלא כדין : הבעיה העיונית           

פסיקת בית המשפט העליון         

פיטורים שלא כדין - תביעה במישור האישי כשיחסי העבודה מוסדרים בחוזה עבודה אישי.    

פיטורים שלא כדין והסכם קיבוצי 

פיטורים שלא כדין - תביעה במישור האישי, כשהיחסים האישיים נקבעים על ידי הסכם קיבוצי

עמדת המשפט המקובל  

עמדת בית הדין לעבודה 

ההסדר של חוק החוזים תרופות  

סיכום המצב המשפטי האם אקט פיטורים שלא כדין מסיים את חוזה העבודה?         

היקף ברירת הקיום של העובד שפוטר שלא כדין   

עמדת בית המשפט העליון בסוגיה           

ברירת הקיום - במישור הקיבוצי  

משפט משווה    

אירופה

עמדת בית הדין לעבודה 

ההסדר של חוק החוזים תרופות  

סיכום בשאלת היקף ברירת הקיום של העובד       

שלילת ברירת הקיום      

א. העמדות השונות        

סיכום ומסקנות  

ביבליוגרפיה      

יתכן וכיום, לאור סעיף 39 לחוק החוזים הקובע כי בקיום חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בתום לב ובדרך המקובלת - ניתן לקרוא בכל חוזה עבודה הגבלה על עילת הפיטורים היות ופיטורים שרירותיים לא יהוו בצוע החוזה בתום לב ובדרך המקובלת, השופט זוסמן, בעניין צרי, היה מוכן לאפשר לעובד לטעון טענה זו במסגרת תביעתו בבית הדין. אפשרות זו נובעת מהעובדה שנוסח סעיף 39 מחיל למעשה בישראל את סעיף 242 לקוד האזרחי הגרמני אשר על פיו פסלו בתי המשפט בגרמניה פיטורים שנעשו שלא בתום לב ובנסיבות המראות שימוש לרעה בזכות לפטר. במסגרת זו איננו מתיימרים לומר שסעיף 39 מקנה סמכות לבטל פיטורים, אלא רק שמכוחו ניתן לקבוע שהפיטורים יהיו בנסיבות אלה שלא כדין. אם דעה זו תתקבל, הרי שלמעשה יחול שינוי מהותי לגבי כל חוזי העבודה האישיים שלא צויין בהם דבר לעניין דרך סיומם. מכוח סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) הם יהפכו לחוזי עבודה שחלה עליהם הגבלה לענין זכות הפיטורים של המעביד. מכוח הגבלה זו-התנאי מכללא בחוזה העבודה המקנה למעביד את הזכות ל"פטור" כרצונו בכל עת מכל סיבה - יהפך לתנאי מכללא המקנה למעביד זכות ל"פטור" כרצונו בכל עת רק מסיבה מוצדקת.

3. הגבלה לענין הפרוצידורה לפיטורים -- הגבלה מסוג זה קיימת כל אימת שנקבע בחוזה העבודה כי פרוצדורה מסויימת חייבת להתקיים בטרם ניתן לפטר עובד. לדוגמא, בחוק שירות המדינה משמעת - פיטורי עובד, מחמת העבירות המנויות בו, ייתכנו רק על פי פסק של בית הדין המשמעתי32. דוגמא נוספת להגבלה מסוג זה ניתן למצוא בהסכמים המתנים את תקפות הפיטורים בכך שתתקבל מראש הסכמת ועד העובדים לפיטורים, כגון : בהסכם הקיבוצי הכללי בענף הטכסטיל (אריג)33. הסכם זה קובע כי שמות המפוטרים עקב צמצומים בעבודה, ייקבעו בהסכמה הדדית של ההנהלה ונציגות העובדים, או שחילוקי דעות בעניין שמות המפוטרים, יידונו בועדה פריטטית, כנובע מסעיף 27ב 3, להסכם הנ"ל.

פיטורי עובד על ידי מעביד שנעשו בסתירה לאחת משלש ההגבלות שצויינו לעיל, מהווים פיטורים שלא כדין ; כגון : פיטוריו של "סלמאן", שנבעו ממניע פוליטי, שאינו נמנה על עילות הפיטורים המוסכמות בחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, שעל פיה הוסדר חוזה העבודה שלו34.

פיטורים שלא כדין מהווים הפרה של חוזה העבודה על ידי המעביד. למעשה זו הפרה יסודית היות והמעביד מנסה, על ידי אקט הפיטורים שלא כדין, לבטל את חוזה העבודה בניגוד למוסכם בין הצדדים. אולם, כאשר על יחסי העבודה האישיים חל גם הסכם קיבוצי35, ובתנאי שהגבלת זכות הפיטורים קבועה בהסכם הקיבוצי, כי אז למעשה יש לנו חוזה נוסף שמופר והוא החוזה שחל ומסדיר היחסים במישור הקיבוצי. הוראות ההסכם הקיבוצי בעניין הגבלת הפיטורים מהוות התחייבות אובליגטורית של המעביד כלפי ארגון העובדים שהוא יפטר את העובדים כקבוע בו. נוסף על כך, יש לאותן הוראות גם תוקף נורמטיבי בכך שהן הופכות להיות חלק מחוזה העבודה האישי36. על כן, הפרת ההוראות המוסכמות לעניין הגבלת זכות הפיטורים בנסיבות אלה מהוות הפרה, הן של ההסכם הקיבוצי, והן של חוזה העבודה האישי.

לינק למצגת בנושא דיני עבודה, פיטורין

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק פיצויי פיטורין

יצחק לובוצקי סיום יחסי עבודה, הוצאת לשכת עורכי הדין. 

רות בן ישראל , דיני עבודה , האוניברסיטה הפתוחה

נחמיה גוטמן משפט העבודה האישי והקיבוצי ,הוצאת הלכה למעשה 

 Employment Modern of Aspects Termination Three in Study "A Carby-Hall .R .J

202 (Bradford ,editor Carby-Hall .R .J) Law Labor in Studies" in


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות