עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית דיווידנד ומניות הטבה (עבודה אקדמית מס. 2752)


‏290.00 ₪

36 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2752
עבודה סמינריונית דיווידנד ומניות הטבה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי דיווידנד ומניות הטבה?

 

תוכן עניינים

 

א. מבוא: הצגת הנושא

ב. בחינת הנושא לאור המגמות להינתקות מהעיקרון הנומינליסטי

1. רקע

2. הצורך בשינוי החקיקה

3. המעבר לגישה ריאליסטית

4. השלכות הגישה הריאליסטית על דיני-החברות

ג. המקורות לחלוקת דיווידנד במזומנים

1. הגבלת חלוקת הרווחים כפועל יוצא מעיקרון "שימור ההון"

2. הגישות האפשריות לקביעת הרווח הניתן לחלוקה כדיווידנד

3. אי-התחשבות בהפסדי העבר

4. סיכום הכללים בדין האנגלי בדבר חלוקת דיווידנד

5. תחולת כללי המשפט המקובל בישראל

6. האפשרות לחלוקת דיווידנד משיערוך נכסים

ד. מהו רווח לצורך חלוקה?

1. "רווח" בעיני אנשי-עסקים וחשבונאות

2. התאמת מרכיבי המאזן לאינפלציה (גילוי-דעת 36)

3. הדו"חות הכספיים כבסיס לקביעת רווחים

(א) החובה לערוך דו"חות כספיים

(ב) הדו"חות הכספיים על-פי חוק ניירות-ערך

(ג) עקרונות חשבונאיים וכללי דיווח מקובלים

4. רווח נומינלי או רווח מותאם כדיווידנד

(א) המעבר לדו"חות מותאמים

(ב) הגישות השונות לחלוקת רווחים

ה. חלוקת מניות-הטבה

1. הצגת הנושא

2. למהותן של מניות-הטבה

3. המקורות לחלוקת מניות-הטבה

(א) הלכת תוצרת מזון

(ב) הלכת מנורה

4. הטבה משיערוך נכסים

5. הטבה ממאזן על בסיס אקוויטי

6. הדין האנגלי

7. חלוקת מניות-הטבה מהון עצמי מותאם על-פי גילוי-דעת 36

ו. סיכום

 

בעוד מערכות חוק שונות העוסקות בדין המסחרי, דוגמת דיני החוזים ודיני המיסים, מתאימות עצמן, אם כי באיטיות, לירידה בכוח-הקנייה של המטבע ולהשלכות האינפלציה על המערכת המוניטרית והעסקית, לא הותאמה מערכת דיני-החברות לשינויים התכופים בירידת ערך המטבע ולאינפלציה הדוהרת.

אחד הנושאים המרכזיים כיום, שעניינם נוגע בכל חברה, הינו אופן מדידת הרווח של החברה וקביעת המקורות מהם ניתן לחלק את רווחיה כדיווידנד. שונה הימנו, אם כי באותה מסגרת, השאלה בדבר המקורות מהם ניתן להקצות מניות-הטבה.

לבעיות מרכזיות אלה אין כיום פתרון מוסכם. מכאן המחלוקת החריפה שהתעוררה סביב הנושא בשנים האחרונות וחוסר הבהירות המאפיין סוגיה מרכזית זו בעולם העסקים.

המגבלות בנושא חלוקת דיווידנד והקצאת מניות-הטבה מקורן בעיקרון "שימור ההון", לפיו משמש הון המניות ככרית-ביטחון לנושי החברה. מכוח עיקרון זה, חל איסור על חברה לרכוש את מניותיה או לעשות פעולות אחרות שיש בהן כדי לפגוע בכרית-הביטחון.

שני נימוקים עומדים ביסוד העיקרון האמור:

(א) הגנה לנושים: הון-המניות משמש ביטחון לנושים, ולפיכך, אין לשלם דיווידנד מתוך הון-המניות של החברה, פן יימצא כי עומדים הם לפני חברה ריקה.

(ב) הגנה לבעלי מניות: שמירת ההון יש בה גם להבטיח את בעלי-המניות מפני פעולה של דירקטורים העלולה להפחית את ערך מניותיהם.

תוצאה נוספת, שמקורה בעיקרון האמור, הינה האיסור לחלק דיווידנד, אלא אם מקורו ברווחי החברה. הלכה זו סוכמה באנגליה כך:

 

''.sense legal in the profits of out paid be only must Dividend"

 

ההלכה, כפי שגובשה בפסיקה האנגלית, הינה, כי ההון הנפרע חייב לשמש לפעולות שהן בגדר מטרות החברה ואין להחזירו לבעלי-המניות. גם תקנה 98 בתקנון לדוגמה שבתוספת השנייה לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-7,198 קובעת, כי: "אין לשלם דיווידנדים אלא מתוך רווחים." גם ללא הוראה מפורשת זו, חל הכלל היסודי שנקבע בפסיקה האנגלית, כי דיווידנד יש לשלם רק מתוך רווחים. היה והדירקטורים יכריזו על דיווידנד כשאין לחברה רווחים, תהא לכך השלכה על חובותיו של הדירקטור בהיבט האזרחי וכן ייתכן, שעלול הוא להימצא אחראי בניהול בלתי-תקין של עסקי התאגיד ופגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיו.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), ס"ח 234;

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ס"ח 172.

סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה הדן ב"רווח הראוי לחלוקה" המצטרף לקביעת המדד האינפלציוני.

 

 ע"א 648/82 פ"ש לגביה מיוחדת נ' גפני כונס נכסים ומפרק של יבנה, ואח', פ"ד לח(3) 813.

 

 409 Cas. .App 12  worth With .v Trevor.

 

 האיסור על חברה לסייע ברכישת מניותיה (סעיף 139 לפקודת החברות);

האיסור להפחית הון שלא בהרשאת בית-המשפט (סעיף 151 לפקודת החברות);

האיסור להקצות מניות בניכיון (סעיף 133 לפקודת החברות);

האיסור ליתן עמלה בעבור רכישת מניות (סעיף 135 לפקודת החברות).

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)