עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חולי נפש- טיפול כפוי, אשפוז חולה נפש, תיקון 8 לחוק טיפול בחולי נפש , כליאת שווא (עבודה אקדמית מס. 2371)

‏290.00 ₪

47 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2371

עבודה אקדמית חולי נפש- טיפול כפוי, אשפוז חולה נפש, תיקון 8 לחוק טיפול בחולי נפש , כליאת שווא

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי טיפול כפוי בחולה נפש ?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

הצורך בחקיקה המסדירה את הטיפול בחולי נפש

משפט משווה

ארה"ב. 

תקפות האבחון הפסיכיאטרי בארה"ב.

תיקון מס` 8 לחוק טיפול בחולי נפש מ-2014.

מחלקות סגורות ואשפוז בכפייה

אדם המובא לאשפוז בניגוד לרצונו וזכות האדם לחירות.

שררת המטפל בכפיה.

עוולת כליאת שווא בנזיקין 

יחסי מטפל-מטופל בתחום הפסיכיאטריה. 

התמודדות בני המשפחה עם אשפוז כפוי של בן משפחה.

התמודדות עם המדיה. 

הוועדות הפסיכיאטריות. 

התערבות הוועדות באשפוז כפוי 

לחצים ישירים ועקיפים על הצוות המטפל באשפוז הכפוי 

לחצים של משפחות החולים

עדויות השכנים. 

שימוש במערכת האשפוזית למטרה זרה. 

ההכנות לוועדה. 

חוסר הסכמה עם החלטת הוועדה. 

בתי-המשפט בגין אשפוז בכפייה. 

פס"ד פזרקר יהונתן נ' מדינת ישראל. 

חוק כבוד האדם וחירותו 

תפקיד החולה בבית המשפט. 

מעצר פלילי כאנלוגיה משפטית בכמות הזמן לאשפוז כפוי 

הסכמת המטופל לטיפול. 

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח.

חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה–2014

 

 

משתנים: אופי הטיפול הכפוי בחולה הנפש, החלמת המטופל, נקודת הראות של המטפל

 

חוק טיפול בחולי נפש קובע סדר חדש בתחום הטיפול הכפוי בחולים. סדר זה ניתן - ואף ראוי - לקרוא בשם "דיני אשפוז ושחרור", בדומה לקטגוריה המשפטית הידועה "דיני מעצר ושחרור". הסדר החדש, שנקבע בעקבות הניסיון שהצטבר בימי תחולתו של החוק הישן, מושתת על השקפת עולם הרואה בטיפול ובאשפוז הנכפים על חולה נפש את אחת מצורותיה "החמורות והמדכאות של שלילת חירותו של האדם". תפיסה זו, שניתן לכנותה "תפיסה מעצרית",קובעת איפוא גדרות וסייגים "ומשמרת למשמרת" לאשפוז ולטיפול בכפייה בשל מחלה נפשית:

 

אשפוזו של אדם בבית חולים לחולי נפש קשה ומר למאושפז ולבני משפחתו. משנעשה האשפוז שלא מרצונו של המאושפז, יש בו משום אחת הצורות החמורות והמדכאות של שלילת חירותו של האדם. משום כך, מצא המחוקק לנכון לעשות סייג ומשמרת למשמרת למתן הוראת אשפוז, ... וקבע שורה של תנאים מפורטים, שקיומם נדרש עובר למתן הוראת האשפוז. אלה כאלה להבטיח, במידת האפשר, שלא תצא חס ושלום תקלה מתחת יד.

 

 הסמכות להורות על בדיקה פסיכיאטרית של אדם בניגוד לרצונו נתונה לפסיכיאטר המחוזי. הפסיכיאטר המחוזי מוסמך להורות על מתן טיפולים פסיכיאטריים וכן על אשפוז בכפייה, כאשר מדובר בחולה נפש העלול לסכן את עצמו או את סביבתו. כאשר הסכנה האמורה היא מיידית, יכול הפסיכיאטר המחוזי להורות על בדיקה דחופה כפויה ואף על אשפוז החולה בכפייה ובדחיפות. הוראותיו אלה של הפסיכיאטר המחוזי חייבות לנבוע משכנועו בנחיצותן, כלשון החוק: "שוכנע פסיכיאטר מחוזי על סמך בדיקה פסיכיאטרית". שכנועו צריך שיהא מושתת על ראיות אובייקטיביות, להבדיל מהערכות וסברות בעלמא:

 

שכנוע, אין משמעו הלך נפש אישי ופרטי של רופא... שכן הוא צריך להיות נתון לביקורת משפטית. השכנוע צריך שיימדד על בסיס אובייקטיבי, כך שבעת מבחן יוכל המשוכנע גם לשכנע.

 

תקופת האשפוז הכפוי שנעשה על-פי הוראת הפסיכיאטר המחוזי, אינה יכולה לעלות על שבעה ימים, אולם ניתן להאריכה בשעת הצורך ועל-פי בקשה מנומקת בכתב לשבעה ימים נוספים:

 

10. (א) תקופת אשפוז על פי הוראת אשפוז לא תעלה על שבעה ימים מיום האשפוז אלא לפי הוראות חוק זה.

(ב) פסיכיאטר מחוזי רשאי, לפי בקשה מנומקת בכתב מאת המנהל, להאריך את תקופת האשפוז על פי הוראת אשפוז לשבעה ימים נוספים.

 

הסמכות לעשות כן מעבר לכך נתונה בידי הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. בראש כל ועדה כזאת עומד משפטן הכשיר לשמש כשופט. לצדו, כאמור, עומדים שני פסיכיאטרים. תחילה יכולה הוועדה המחוזית להאריך את תקופת האשפוז בשלושה חודשים. לאחר מכן ניתן להאריך מפעם לפעם את האשפוז בשישה חודשים. הוועדה הפסיכיאטרית דנה גם בעררים נגד הוראות אשפוז. כמו כן היא דנה בעררים המוגשים נגד הוראות הפסיכיאטר המחוזי בדבר טיפול בכפייה שאינו טעון אשפוז.6 כאמור, מתכונתם של סייגים אלה מזכירה את דיני המעצר, הקוצבים זמנים למעצרו של אדם ומקימים מסגרות פיקוח על עילותיו.

תפיסה מעצרית זו אינה מובנת מאליה. אשפוז אינו מעצר מעצם מהותו שכן:

35 (ב) המטרה העיקרית של אשפוז חולה בבית חולים הינה קבלת טיפול רפואי ואין לאשפז אדם בבית חולים לשם הגנה על הציבור או עליו בלבד, אלא לפי הוראות חוק זה.

 חולי הנפש נזקקים לטיפול בהיותם חולים: מטפליהם אינם שוטרים, ובתי-החולים הפסיכיאטריים אינם בתי-מעצר. 

הכנסת אדם לאשפוז בבית חולים לחולי נפש הינה מצב קשה ומר למאושפז ולבני משפחתו. משנעשה האשפוז מבלי שרצה המאושפז, יש בו משום אחת הדרכים הקיצוניות והמדכאות של שלילת החירות של האדם. לכן, החליט המחוקק להגביל את הוראת אשפוז וקבע שורה של תנאים מפורטים, שקיומם הכרחי למתן ההוראה. הגבלות אלו נוסחו בכדי לנסות ולהימנע מאשפוזים כפויים שלא לצורך.

 

הסמכות לתת הוראה לבדיקה פסיכיאטרית של אדם כנגד רצונו היא בידי הפסיכיאטר המחוזי. הפסיכיאטר המחוזי מוסמך להורות על מתן טיפולים פסיכיאטריים ואף על אשפוז בכפייה, כאשר מדובר בחולה נפש אשר יכול לסכן את עצמו או את הסביבה שלו. כאשר הסכנה המדוברת היא מיידית, הפסיכיאטר המחוזי רשאי להורות על בדיקה דחופה כפויה ואף על אשפוז החולה בכפייה ובדחיפות.

לחצים של משפחות החולים: את אלה ניתן לחלק לשלוש קבוצות: אלה המתנגדות להמשך אשפוז; אלה המעוניינות באשפוז לאורך זמן ורואות בו פתרון לבעיה; ואלה בעלות העמדה הדו-ערכית. משפחות החולים מוזמנות לעתים להופיע בפני הוועדה. גם כאן עלול להתעורר קושי, כאשר המשפחה פוחדת לדבר בפני הוועדה בנוכחות בן המשפחה החולה או כאשר היא נוטה למגמתיות. בני משפחתו של החולה מחמירים לעתים בתיאור הסימפטומים החולניים שלו כדי להשיג הארכת האשפוז. אחרים, החפצים בשחרור החולה, נוטים להמעיט בחריפות התמונה הקלינית .

עדויות השכנים: שכניו של החולה בחייו שמחוץ למחלקה, אף הם עשויים להשפיע על החלטת הוועדה. לדוגמה, אדם שסבל ממחלה ממושכת הסב סבל לדיירי הבית שבו התגורר. הוא לכלך, זרק בקבוקים ושפך שתן לחדר המדרגות ולחצר הבית. שכניו הופיעו בפני הוועדה והציגו בפניה את טענותיהם ובעייתם.

על מנת לקבל פיצוי, עוולת כליאת שווא אינה דורשת קיומו של נזק. עוולת כליאת שווא נחשבת כעוולה פרטיקולארית בדיני הנזיקין, בניגוד לעוולות מסגרת כמו רשלנות והפרת חובה חקוקה, שיכולות להגן על אינטרסים מגוונים.

בסמינריון זה היה ניסיון להביא את מורכבות העשייה של הרופאים המטפלים במרחב טיפולי כפוי, הנמצא בפיקוח משפטי הדוק. המרחב הטיפולי עומד בסתירה למרחב הכפייה שבו אנו נדרשים לפעול.

הבעיה העיקרית של המרחב הטיפולי בכפייה נעוצה בהיות הרופא המטפל בעל שני תפקידים: תפקיד של רופא מחד גיסא ותפקיד של בעל שררה מאידך גיסא. מיזוג תפקידים זה הינו מורכב, סבוך ופוגם בטיפול בחולים. כאשר תפקידי רפואה ותפקידי שררה שזורים אלה באלה הבעייתיות הנוצרת היא קשה להתרה.

תיקון מס` 8 לחוק טיפול בחולי נפש, עוסק בטיפול בנאשמים חולי נפש במסגרת ההליך הפלילי. התיקון קובע הקמה של ועדה פסיכיאטרית מיוחדת לעניין נאשמים שמואשמים בביצוע רצח או ניסיון לרצח. הוועדה המיוחדת כוללת שופט מחוזי בדימוס, פסיכיאטר עם ניסיון של למעלה מעשר שנים וקרימינולוג בעל ניסיון בהערכת מסוכנות. סמכויות הוועדה המיוחדת כוללות, בין היתר, קביעת תנאים לשחרור נאשם, לרבות תנאים לעניין מקום מגוריו.

בנוסף התיקון קובע כי תקופת האשפוז המרבית שיוכל לקבוע בית משפט לגבי נאשם שאינו מסוגל לעמוד לדין או שלא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה, לא תעלה על עונש המאסר המרבי שניתן לקבוע לאותה עבירה. לגבי עבירה שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עולם - תעמוד תקופת האשפוז או הטיפול המרבית על 25 שנים.

לגבי נאשם שנמצא בטיפול מרפאתי, אם מצא היועץ המשפטי לממשלה, לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, כי יש יסוד סביר להניח שהוא מסוגל לעמוד לדין ושקיים עניין לציבור בהעמדתו לדין, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה.

כמו כן, קובע התיקון את הבניית שיקול דעתה של ועדה פסיכיאטרית בשחרור נאשמים לחופשות או שחרורם מצו אשפוז. התיקון לחוק מורה לוועדה לשקול את סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לכך, הטיפול הדרוש לשיקומו והפרוגנוזה לגביו, נסיבות העבירה בשלה ניתן צו האשפוז וכן עברו הפלילי של החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי שהוא מצוי בו. 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 8)

אסף י' טויב משפט, פסיכיאטריה ומערכת בריאות הנפש בישראל – נושאים נבחרים.

ציפורה ארמן-שטרן אשפוז פסיכיאטרי כפוי (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר- אילן – הפקולטה למשפטים).

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' . פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, עמוד .152 תל-אביב: פפירוס.

 

V.A., Hiday, R.R., Goodman, "The Least Restrictive Alternative to Involuntary Hospitalization, Outpatient Commitment: Its Use and Effectiveness, 10 Journal of .Psychiatry and Law  81

 

C. Bar El, R. Durst, J. Rabinowitz, M. Kalian, A. Teitelbaum, M. Shlafman,Implementation of Order of Compulsory Ambulatory Treatment in Jerusalem. (unpublished manuscript). 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות