עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מיסוי הכנסה הונית, מס הכנסה פירותי, מיסים, בסיס מצטבר, מכירה בחסר, עקרון המימוש, מיסוי שוק ההון, אג"ח אפס, פוט קול Put-Call Parity , מיסוי ריבית (עבודה אקדמית מס. 235)

‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית: 235.

 
סמינריון מיסוי הכנסה הונית, מס הכנסה פירותי, מיסים, בסיס מצטבר, מכירה בחסר, עקרון המימוש, מיסוי שוק ההון, אג"ח אפס, פוט קול Put-Call Parity , מיסוי ריבית

תוכן עניינים

מהם המבחנים לפיהם קובעים האם הכנסה בשוק ההון היא הכנסה הונית או פירותית?

הכנסה חייבת

הכנסות פירותיות

הכנסות הוניות

מבחנים לסיווג ההכנסה

בסיס מצטבר

עקום הריביות העיתיות

"המבנה העיתי של שיעורי הריבית בשוק"

תיאורית העדפת נזילות (Liquidity Preference)

תיאורית פילוח השוק (Market Segmentation)

תיאורית העדפת סביבת המגורים (Preferred Habitat)

שורט מכירה בחסר

דרישת "המימוש":

משקיעים בשוק ההון לעולם מעוניינים כי פעילותם בשוק תחשב פעילות במישור ההוני ולא הפירותי?

מכירת אג"ח : סעיף 125ג (ד) (3) לפקודה:

תכנון מס

Put-Call Parity.

"כיבוס דיבידנדים" Dividend Capture Strategy.

סעיף 125ג (ד) (2) לפקודה.

חברה המעוניינת לגייס כסף למימון פעילותה העסקית מוכרת בחסר אג"ח ממשלתיות.

מכירת אג"ח

ביבליוגרפיה

הכנסה,לפי הגדרתה בפקודה הינה - "כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3 לפקודה, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה".

ההכנסה החייבת מחולקות ל-2 סוגים: הכנסות פירותיות והכנסות הוניות.

הכנסות פירותיות

חלק ב' של פקודת מס הכנסה מיועד למיסוי הכנסות פירותיות.

 1. הכנסה מעסק או ממשלח יד של אדם סעיף 21 לפקודה.
 2. הכנסה מיגיעה אישית סעיף 22 לפקודה. משכורת בכסף ובשווה כסף שווי רכב, שווי טלפון וכו'.
 3. הכנסות מריבית,דיבידנד, הפרשי הצמדה ודמי נכיון סעיף 24 לפקודה.

הכנסות מקצבה, מלוג ואנונה סעיף 25 לפקודה. [1]

 1. הכנסות מדמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות ורווחים אחרים הנובעים מנכסים סעיף 26 לפקודה. [2]

הכנסות מנכס שאינו אחוזת בית או קרקע[3] או בניין תעשייתי סעיף 27 לפקודה

הכנסות מחקלאות סעיף 28 לפקודה. כולל ייעור וגידולי קרקע[4] והתוצרת ממנה והנכסים בין בזרעים וחיות בית ואחרים ששימשו להפקת הכנסה.

 1. הכנסות ממכירתפטנט או מדגם על ידי ממציא, או זכויות יוצרים על ידי יוצר סעיף 29 לפקודה.
 2. הכנסות מהימורים,הגרלות או פרסים סעיף 2א לפקודה. זה כולל רווח של ישראלים בארץ ובעולם וגם לא ישראלים שהרוויחו בארץ. זה לא כולל פרסים שניתנו באופן אישי. על הכנסות אלה מוטל מס של 25% ללא אפשרות של קיזוז הוצאות.
 3. הכנסות מביטוח מפני אובדן כושר עבודהאו אובדן כושר השתכרות סעיף 3א לפקודה.
 4. הכנסה ממחילת חוב למס הכנסה או מחילת הלוואה סעיף 3בלפקודה.
 5. הכנסות מפדיון מניות יהיה חייב בשיעור מס של 35% על חלק מהסכום ועל חלק בשיעור 25% סעיף 3ג לפקודה.

הכנסות מרבית רעיונית - על פי סעיפים 3ט ו3י לפקודת מס הכנסה רבית רעיונית בגין הלוואות של חברה לבעל המניות שלו תחויב במס הרבית הרעיונית בעסקה. [5]

חלק ה' של פקודת מס הכנסה מיועד למיסוי רווחי הון.

מבחנים לסיווג ההכנסה

במהלך השנים, נוצרו בפסיקה מבחנים שונים לסיווג הכנסה כפירותית או הונית. המבחנים מלמדים על עקרונות הפסיקה, אבל לא מהווים ספר חוקים. כל מקרה נבחן לגופו, הכול לפי נסיבות העניין.

 • מבחן התמורה- לכל הכנסה יש מקור. מכירת המקור תחשב כמכירה הונית. ההכנסה הנובעת מאותו מקור פירותית.
 • מבחן מקום ההכנסה- אם למשל המוכר אינו תושב ישראל אזי הכנסה יכולה להיות הונית.
 • התמחות וידע מקצועי- מי שהכנסתו נובעת מעיסוקים שיש לו ידע בהם. בעלי מקצועות למיניהם שיש להם הכשרה כלשהי והיא הבסיס להכנסתם. בכלל זה ייכללו גם כאלה שהכנסתם נובעת מהכשרתם של אחרים כמו למשל נגריה המעסיקה נגרים.
 • מבחן המחזוריות- אם הכנסה חוזרת ונשנית אזי היא פירותית. הכנסה הונית היא בדרך כלל חד פעמית. במקרה זה גם הכנסה שהיא חד פעמית אמנם אבל אמורה להיות חוזרת תחשב לפירותית.
 • מבנה ארגוני ותדירות עיסקאות- אם קיים מנגנון שאמור להוביל לקבלת הכנסה הרי שהיא פירותית. מנגנון הכוונה לתוכנית עסקית, פעולות שיווק וכדומה. [6]
 • צורת המימון- עסקה שהיא פירותית ממומנת בדרך כלל מהלוואות לזמן קצר ועסקה הונית מהלוואות לזמן ארוך. או מעודפי חסכונות וכדומה.
 • סוג הנכס- מכירת מכונות, מבנים וציוד למשל יכולים להיחשב כהוניים, מכירת מלאי עסקי לפירותית.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

[1] גבאי י', שראל מ', המיסוי הישיר בישראל – מאפיינים, עיוותים והצעות לשינוי, קהלת (2019)

[2] ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפיכה במשפט הציבורי. הוצאת נבו (2018)

[3] אבי גורמן, מיסוי מקרקעין (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת