עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מניות - השפעת פרסום הדוחות הכספיים על תשואת מניה- סמינריון אמפירי (עבודה אקדמית מס. 208)

‏390.00 ₪

49 עמודים.

סמינריון מניות - השפעת פרסום הדוחות הכספיים על תשואת מניה- סמינריון אמפירי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת פרסום הדוחות הכספיים על תשואת מניה?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

הדוחות הכספיים.

הנחות יסוד ועקרונות לכתיבת הדוחות הכספיים. 

המאזן - הדוח על המצב הפיננסי 

דוח רווח והפסד - הדוח על תוצאות הפעילות העסקית. 

דוח על תזרימי המזומנים – הדוח על המקורות והשימושים במזומנים. 

הקשר בין הדוחות הכספיים. 

אוכלוסיית היעד. 

הניתוח הפיננסי ומטרותיו 

שלבים בניתוח הדוחות הכספיים. 

הניתוח הבסיסי (Fundamental Analysis ), כולל כמה רכיבים עיקריים

ניתוח מגמה אופקי (Horizontal Analysis). 

ניתוח מגמה אנכי (Vertical Analysis). 

השוואות כבסיס לניתוח כספי 

בסיסי ההשוואה. 

ניתוח המגמות במאזנים. 

ניתוח המגמות בדוח רוח והפסד. 

ניתוח תזרימי מזומנים. 

ניתוח הדוחות באמצעות יחסים פיננסיים. 

יחסים פיננסיים למדידת נזילות. 

יחסים פיננסיים למדידת איתנות פיננסית. 

יחסים פיננסיים למדידת רווחיות. 

יחסים פיננסיים למדידת יעילות. 

מדדים להערכת מדיניות דיבידנד. 

מדדים להערכת מדיניות עסקית. 

מודל ההישרדות של אלטמן (Z Score Model) 

מגבלות בניתוח דוחות כספיים. 

יעילות שוק ההון 24

השוק הפיננסי 24

סוגי יעילות שוק. 26

גישות ניתוח. 26

גישת הניתוח הטכני 

גישת הניתוח הבסיסי 

היפותיזת השוק היעיל. 

שלושת הורסיות של היפותיזת השוק היעיל. 

המשמעות של יעילות שוק ההון

מבחנים אמפיריים לבדיקת יעילות השוק. 

מבחנים לגבי יכולת ניבוי תשואות בשוק ההון. 

מבחני אירועים. 

מבחני הוורסיה החזקה. 

מבחני ניבוי 

מבחני הניבוי של הטווח הקצר. 

מבחני הניבוי של הטווח הארוך. 

מבחני אירועים. 

בעיית היפותזה המשותפת. 

אנומליות. 

דוחות חשבונאיים רבעוניים. 

מכפיל הרווח. 

גודל החברה. 

אפקט ינואר. 

היום בשבוע. 

משמעות האנומליות. 

סקירת ספרות אודות עבודת מחקר בנושא הסמינריון 

BROWN A BALL - הערכה אמפירית של נתוני ההכנסה החשבונאית. 

STEPHEN- מידע בדוח הכספי והמחרת השינויים ברווחים. 

תוכן המידע היחסי הכלול בגילויים החשבונאיים במדינות שונות. 

תגובת המשקיעים לפרסום 10-k ן 10-Q מדיווחי  

הגנת המשקיעים ותוכן המידע הכלול בדוחות השנתיים על הרווחים: עדות בינ-לאומית. 

האם משקיעים מעכבים את התגובות שלהם על הרווחים? 

תגובת חסר של משקיעים  על ההודעות על הרווחים ועל דוח 10-K. 

ביבליוגרפיה. 

 

סמינריון זה מכיל בתוכו את אחד הנושאים המרתקים והמעניינים בשוק הפיננסי בישראל ובעולם, שכן לאורך שנים רבות משקיעים וחוקרים רבים מחפשים את התשובה לשאלה - כיצד ניתן לחזות ולהעריך את התשואה על נייר ערך מסוים?

 

מתוך שאלה כללית זו בחרנו לחקור ולנתח את השפעת פרסום הדוחות הכספיים, כמידע האמין והמדויק ביותר שקיים על כל חברה, ובדרך זו לבחון את אופן השפעתם על תשואתה של מניה.
הדוחות הכספיים הינם בבואה לנעשה בארגון העסקי, הם מהווים את חומר הגלם העיקרי לניתוח ואבחון מצבה הכלכלי של החברה ולקביעת סיכויי התפתחותה או הישרדותה בעתיד  - מכאן ניכרת השפעתם של הדוחות הכספיים על תשואת המניה.

 

בחלק הראשון של סקירת הספרות יוצג מהות הדיווח הכספי, חשיבותו, מטרותיו ואופן ניתוח  הנתונים לשם הסקת מסקנות הנוגעות למצבה הפיננסי של החברה וכנגזרת מכך ערך המניה.
נפרט אודות עקרונות הדיווח החשבונאי כבסיס לדיווח אמין ומלא שיאפשר הבנת הדוחות על ידי הקורא הסביר השוקל קנייה או מכירה של ניירות ערך של תאגיד מסוים.

 

ביצועי ונתוני החברה באים לידי ביטוי במס' דוחות עיקריים:

 

דוח דירקטוריון וסקירת ההנהלה - סוקר בפני בעלי המניות את מצב החברה וההתפתחויות

העיקריות שהיו בה בתקופת הדוחות.

 

מאזן- כולל את פירוט נכסי החברה ואת מקורות המימון (התחייבויות והון עצמי) שבעזרתם נרכשו הנכסים.

 

דוח רווח והפסד- מסכם את הפעילות העסקית של החברה בתקופה נתונה. דהיינו- ההכנסות וההוצאות של החברה במשך תקופה מוגדרת (חודש, רבעון, שנה).

 

דוח תזרים מזומנים- כולל נתונים על השינוי ביתרות המזומן של החברה, תוך הפרדה בין תזרימי המזומנים הנובעים מהפעילות השוטפת, מפעילות ההשקעות ומפעילות המימון.

לצורך קבלת החלטות השקעה בניירות ערך של חברה מסוימת נדרש ניתוח מעמיק ויסודי של הדוחות הכספיים. מטרת הניתוח היא  ללמוד ולהסיק מסקנות הנוגעות למצבה הפיננסי של החברה הנבחנת להשקעה ובעזרתו, אם יודעים לקרוא היטב את ממצאיו, ניתן לחזות את התפתחות החברה בעתיד – לטוב ולרע.

 

בחלקה השני של סקירת הספרות נציג בצורה מפורטת את נושא יעילות שוק ההון והיפותזת השוק היעיל שמשמעותה כי מחירי המניות משקפים באופן מלא את כל המידע הרלוונטי לגביהן, בכל רגע נתון. שוק הון יעיל, המתפקד היטב, הינו תנאי הכרחי לפיתוח וצמיחה של משק כלכלי מודרני, הואיל והוא מהווה גורם חיוני בתהליך היווי ההון והקצאת הון להשקעות האטרקטיביות ביותר. נפרט אודות סוגי יעילות השוק הקיימים והמבחנים שבאמצעותם בוחנים את יעילות השוק עפ"י הוורסיות הקיימות :הוורסיה החלשה, הוורסיה החצי חזקה והוורסיה החזקה.

לגילוי המלא וחשיפת המידע בדוחות הכספיים לציבור  ישנה זיקה הדוקה לקיומו של שוק יעיל לניירות ערך, שכן בעזרת חשיפתו של מידע אמין ומלא יש לשוק יכולת להגיב בזריזות לשינויים הנוגעים למצבה הפיננסי של החברה. 

 

בחלקה השלישי של סקירת הספרות נסקור מס' עבודות מחקר על התנהגות מחירי המניות בעת פרסום הדוחות החשבונאיים או הודעות על רווחים וכו'. בשוק יעיל יש לצפות לכך שאם למידע הגלום בפרסום החשבונאי או בשינוי החשבונאי יש השפעה על שווי המניות, תהיה תגובת השוק מוקדמת או בו זמנית עם ההודעה של השינוי .

 

נסקור בהרחבה את עבודת המחקר של BALL AND BROWN אשר היוו חלוצים בנושא זה והראו במחקרם שכאשר הרווח המדווח בדוחות החשבונאיים השנתיים היה גבוה מהצפוי, הביא הדבר לתשואת יתר, ואילו רווח המדווח נמוך מהצפוי הביר לתשואת – חסר. החוקרים הראו שכ- 85% - 90%  מההתאמה של מחיר המניה למידע הגלום בדוחות הכספיים השנתיים חלו באופן הדרגתי במהלך השנה שקדמה לפרסום הדוחות.
פרסום הדוחות עצמם כמעט שלא הביא להתאמה נוספת של מחיר המניה. תוצאה זו תומכת ביעילות החצי – חזקה של שוק ההון שכן פירושה שמחיר המניה מתאים עצמו המידע מעודכן המהלך השנה, ובזמן פרסום הדוחות רוב רובו של המידע כבר משתקף במחיר המניה.

 

ונסיים בסקירת עבודות עדכניות בסוגייה זו לדוגמאת מאמרם של  You, Zhang –  "תגובת חסר של משקיעים על ההודעות על הרווחים ועל דוח "10-K  אשר בדקו והשוו את תגובת החסר לפרסום אירועים אלו והציגו את הסיבות האפשריות לכך.

לסיכום, בחנתי את הפורמט ואת העיתוי של פרסום המידע - המשפיעים על תגובת החסר של המשקיעים על המידע הכספי. נמצא, שמשקיעים מגיבים בחסר למידע שב- 10-k ופחות למידע בהודעות על הרווחים. יתר על כן, תגובת החסר היא חזקה יותר בפירמות שיש בהן פער זמן ארוך יותר בין ההודעות על הרווחים ובין דוחות 10-k. ניתוח נוסף מגלה, שתגובת החסר של משקיעים למידע שב- 10-k הוא הסיבה העיקרית לתגובת החסר הכללית למידע הכספי. פערי זמן ארוכים יותר בין ההודעות על הרווחים ובין דוחות 10-k מפחיתים את תשומת הלב של משקיעים ו/או מעלים את אי הוודאות שלהם אשר לתוכן המידע שב- 10-k, וגורמים להם להגיב פחות על מידע זה.

המחקר מספק עדות ראשונית לתמיכה בקיצור תאריכי הגשת הדוחות. יתר על כן, העדות על תגובת חסר גדולה יותר על המידע ב- 10-k גם מציעה, שפעולה נוספת של אנשי מקצוע החשבונאות – של סיכום את המידע ביעילות למדדים קלים להבנה, כגון המידע על הרווחים – יכולה להועיל.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ספר העובדות העולמי של ה-CIA, 2018

 

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

אינגבר יאיר. 
ניתוח דוחות כספיים.תל אביב: במכון לפיריון עבודה,

 

בן חורין משה. שוק ההון וניירות ערך.(מהדורה ראשונה). תל אביב: צ'ריקובר.

 

Alford, Jones, Leftwich, Zmijewsk.  The relative Information of Accounting Disclosures in Different Countries. Journal of Accounting research 31, 183-223.

 

Ball, R. and P. Brown.  An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers.

Journal of Accounting Research 6(2), 159-178


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת