עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מחברת בחינה דיני חברות, תקצירי פסקי דין דיני תאגידים, עבודה אקדמית בחינם, עבודות סמינריוניות, פרופ' דוד האן (עבודה אקדמית מס. 1735)

‏0.00 ₪

דיני חברות, מחברת בחינה , דוד האן. 61 עמ' 

 

 
מחברת בחינה דיני חברות, תקצירי פסקי דין דיני תאגידים, עבודה אקדמית בחינם, עבודות סמינריוניות,  פרופ

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו:

  1. להתוות את מדיניות החברה
  2. ולפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל ופעולותיו:

תוכניות עבודה, עקרונות מימון, יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויקבע את מסגרות האשראי שהחב' רשאית ליטול, אישור הדוחות הכספיים. יקבע את המבנה הארגוני ומדיניות שכר, ימנה ויפטר את המנכ"ל ועוד.

הדירקטוריון אינו רשאי להאציל סמכויות אלו למנכ"ל.

המנכ"ל

סעיף

  1. עוסק במינוי המנכ"ל ע"י חב' ציבורית או פרטית וניתן למנות יותר ממנכ"ל אחד.
  2. אחריות המנכ"ל לניהול השוטף בענייני החב' במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון.
  3. נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. המנכ"ל רשאי להאציל לכפופים לו חלק מסמכויותיו.
  4. המנכ"ל חייב חובת דיווח לדירקטוריון, בכל עניין חריג שהוא מהותי לחברה, וכן דיווחים בנושאים שונים כפי שיקבע הדירקטוריון.

 שוויון או גיוון בזכויות הצבעה

תקציר בג"צ א.אברמזון נ' הבורסה לני"ע

שופטים: הנשיא י' כהן, א' ברק, ש' לוין

א. אברמזון נ' הבורסה לני"ע, שר האוצר, רשות ני"ע וההסתדרות הציונית העולמית.

תמצית העתירה: לאכוף את מועצת המנהלים של הבורסה, את שר האוצר ואת הרשות לני"ע, שלא יהיה ניתן לרשום למסחר מניות של חברות, שאינן מעניקות זכויות הצבעה שוות לכל בעלי המניות, בניגוד למצב הקיים, לפיו נסחרות מניות בעלות זכויות הצבעה שונות ואף מניות ללא כל זכות הצבעה.

העתירה נדחתה.

מהות העתירה: האם ראוי להגביל את המסחר בבורסה לני"ע, באופן שרק מניות המקנות זכויות הצבעה ושוות תיסחרנה, וכן שיובטח שוויון מלא בזכ' ההצבעה בין בעלי המניות הנסחרות בבורסה.

בתקנון הבורסה כללים טכניים לרישום ני"ע, וכללים מהותיים כגון מתן מידע על המנפיק וני"ע המוצעים, והבטחת פיזור ני"ע בקרב הציבור. התקנון אינו קובע הגבלות כלשהן לגבי סוגו וטיבו של ני"ע הניתן לרישום בבורסה.

לפי ס' 48 (ב) רשאי שר האוצר לדרוש מהבורסה שהיא תשנה את התקנון.