עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בדיני חוזים - הלקונה (חסר): השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים (1583)


‏290.00 ₪

61 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 1583
סמינריון  בדיני חוזים הלקונה (חסר): השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים . 

תוכן עניינים

תוכן עניינים   2

מבוא : פרשנות הטקסט הנורמטיבי והשלמת חסר בו 4

פרשנות והשלמת חסר בחוזה. 5

המשפט המקובל האנגלי 7

מושג החסר בחוזה : חסר ושתיקה. 8

מובנה של שתיקה: (1) הסדר משתמע. 9

מובנה של שתיקה: (2) מחוץ להיקף החוזה. 9

מובנה של שתיקה: (3) הסדר שלילי 10

מובנה של שתיקה: (4) חסר  10

חסר בחוזה וחוזה לא ראוי 11

חסר בחוזה וחוסר ודאות בו 12

חסר בחוזה וחוזה ובו הוראות להשלמתו 12

חסר גלוי וחסר נסתר  13

חסר ויתר  13

שני שלבים: פרשנות (במובן הצר) המגלה חסר ופרשנות (במובן הרחב) המשלימה אותו 14

אין מוקדם ומאוחר בשני השלבים.. 15

חסר בחוזה קיים והיעדר חוזה בשל החסר. 15

מתי קיים חסר בחוזה  16

חסר – אי-שלמות הנוגדת תכלית החוזה. 16

אי-שלמות הנוגדת התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית.. 17

בכל חוזה יש חסר  17

סיבת החסר: אירוע שהיה ניתן לצפותו ושנצפה בפועל. 17

סיבת החסר: אירוע שניתן היה לצפותו ולא נצפה מראש.. 18

סיבת החסר: אירוע לא צפוי 18

כיצד משלימים חסר בחוזה  19

החסר והשלמתו 19

ערוצי ההשלמה  19

נוהג כמקור השלמה  20

מקור הסמכות   20

תנאי לסמכות: "פרטים שלא נקבעו". 20

מהותו של נוהג  21

נוהג הקיים בין הצדדים (נוהג אינדיווידואלי) 22

נוהג כללי 22

מהות הפרטים המושלמים   23

הנוהג הופך להיות חלק מהחוזה. 24

השלמת חוזה על-ידי נוהג ודרישת הכתב. 25

הדין הדיספוזיטיבי כמקור השלמה. 25

האם חסר הוא תנאי לתחולה?. 26

דין דיספוזיטיבי כללי 27

דין דיספוזיטיבי מיוחד  28

דין דיספוזיטיבי חל לעניין פרטים מהותיים וטפלים.. 28

האם הדין הדיספוזיטיבי הופך לחלק מהחוזה. 29

השלמת חוזה על-ידי דין דיספוזיטיבי ודרישת הכתב. 30

מתי הדין הדיספוזיטיבי אינו חל. 31

עקרון תום הלב כמקור השלמה. 31

באין נוהג ודין דיספוזיטיבי – כיצד יושלם חסר: משפט משווה. 31

השלמת חסר עד חוק החוזים (חלק כללי): תורת התניה מכללא.. 32

השלמת חסר לאחר חקיקתו של חוק החוזים (חלק כללי): עקרון תום הלב. 33

עקרון תום הלב כמשלים חסר בחוזה: עמדת השופט אלון 33

עקרון תום הלב כמשלים חסר בחוזה: עמדת רוב בית המשפט העליון 34

עקרון תום הלב כמשלים חסר בחוזה: השראה פרשנית מגרמניה. 36

מעמדן של תניות מכללא לאור עקרון תום הלב. 37

מעמדן של תניות מכללא: עמדתם של פרידמן וכהן 39

מעמדן של תניות מכללא: תשובה לפרידמן וכהן 40

מעמדו של עקרון תום הלב כמשלים חסר בחוזה: עמדתה של שלו 41

תניות מכללא כאשר תום הלב אינו מספיק להשלים חסר: עמדת בן-נתן 43

תום הלב כאשר תניות מכללא אינן מספיקות להשלמת החסר. 44

תוכנו של עקרון תום הלב בהשלמת חסר בחוזה. 44

תום לב בהשלמת חסר בחוזה: הגשמת הכוונה המשותפת.. 47

תום לב בהשלמת חוזה: הגשמת התכלית האובייקטיבית.. 47

תום הלב ועקרונות היסוד של השיטה. 49

היחס בין רמות ההפשטה בעקרון תום הלב. 50

הדגמת תום הלב בהשלמת חסר: שערוך חיובים.. 50

תום לב, תכלית אובייקטיבית ויעילות עסקית.. 51

היחס בין מקורות ההשלמה  52

הגישה המקובלת: "פירמידת ההשלמה". 52

הטיעון הפורמלי המונח ביסוד הגישה המקובלת.. 53

ביקורת הטיעון הפורמלי 54

הטיעון המהותי המונח ביסוד הגישה המקובלת.. 55

ביקורת הטיעון המהותי מנקודת המבט של רצון הצדדים.. 55

ביקורת הטיעון המהותי מנקודת המבט של ערכי המשפט.. 56

גישתו של זמיר: היפוך הפירמידה. 56

הערה על גישתו של זמיר  57

גישה פונקציונלית: סיבת החסר והשפעתו על ההייררכיה של דרכי ההשלמה. 57

השלמה על-פי תכלית החוזה: היעדר פירמידה. 58

השלמת חסר סובייקטיבי 58

השלמת חסר אובייקטיבי 59

ביקורת הגישה הפונקציונלית.. 59

ביבליוגרפיה  60


פרשנות טקסט נורמטיבי והשלמת חסר (לאקונה – lacunae) הן שתי פעילויות נורמטיביות נפרדות ושונות  בפרשנות הטקסט הפרשן נותן מובן לטקסט. הוא שולף מתוך מגוון המשמעויות הלשוניות של הטקסט את משמעותו המשפטית . הפרשן אינו "מתקן" את הטקסט. הוא אינו מוסיף עליו ואינו גורע ממנו. הטקסט הוא נתון, שאין הפרשן משנה בו דבר. לעומת זאת בהשלמת חסר בטקסט נורמטיבי הפרשן מוסיף לטקסט את שחסר בו. אמת, לשם קביעת קיומו של חסר, על הפרשן לפרש את הטקסט . לא כל שתיקה בטקסט מצביעה על חסר בו . כאשר פרי הפעילות הפרשנית – שעניינה מתן מובן לטקסט – מביא את הפרשן לידי מסקנה כי הטקסט חסר, בא שלב השלמתו. בשלב ההשלמה הפרשן מוסיף לטקסט הקיים טקסט חדש, המשלים את החסר בטקסט. בצדק ציין מרימן (Merryman), כי :

"The problem of interpretation is to supply meaning to the norm; that of lacunae is to supply the norm".

השלמת החסר אינה פעולה שרירותית של השופט. היא נעשית על-פי מערכת דינים המסמיכה את השופט להשלים חסר בטקסט הנורמטיבי. לעתים מקובל בשיטת משפט, כי בטקסטים מסוימים אין מקום להשלמה שיפוטית של חסר המצוין בהם . כך, למשל, שאלה קשה היא אם ניתן להשלים חסר בטקסט חוקתי . בשיטת המשפט המקובל מקובלת ההשקפה כי שופט אינו מוסמך להשלים חסר בדבר חקיקה . לעומת זאת בשיטות המשפט הקונטיננטלי מוכר כוחו של שופט להשלים חסר בחקיקה . ידועה בהקשר זה הוראתו של הקודקס האזרחי השווייצרי, שלפיה :

"Where no provision is applicable, the judge shall decide according to the existing Customary Law and, in default thereof, according to the rules which he would lay down if he had himself to act as legislator".

החוק הישראלי מכיר בכוחו של השופט להשלים חסר בחקיקה. דבר זה נקבע בעבר בסימן 46 לדבר המלך במועצתו 1947-1922. כיום מוסדרת סמכות זו בחוק יסודות המשפט, תש"ם1980-, הקובע :

"ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

א' ברק פרשנות במשפט, כרך ד, פרשנות החוזה (נבו)

ג' שלו דיני חוזים (מהדורה שנייה) 499-450.

ש' לרנר "דיני חוזים-מגמות והערכה",משפטים כא 41-6,33

פרופ' גבריאלה שלו דיני חוזים – החלק הכללי  ע' 123.


ע"א נוה-עם ברמת גן בע"מ (פירוק מרצון) נ' יעקובסון, פ"ד לח(1) 740העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)