עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת דוקטורט בחינם, המדינה כפיסקוס, ניהול עסקי של המדינה, חברות ממשלתיות, מניפולציות עסקיות, פיסקוס מדינה יחידה כלכלית (עבודה אקדמית מס. 1570)

‏0.00 ₪

127 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1570

עבודת דוקטורט בחינם, המדינה כפיסקוס, ניהול עסקי של המדינה, חברות ממשלתיות, מניפולציות עסקיות, פיסקוס מדינה יחידה כלכלית

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי המדינה כפיסקוס ?

תוכן העניינים

תקציר 

מבוא 

הקדמה – המגזר הציבורי ואופני ההתארגנות הניהולית והמשפטית 

פרק 1: המבנה הניהולי-משפטי של רשויות הציבור והמדינה

והפרצות שבו עמ'

1. חוק יסודות התקציב

המניפולציות הניהוליות מכח חוק יסודות התקציב

2. שירות המדינה 

המסגרת המבנית – הארגון המשפטי

המניפולציות הניהוליות בשירות המדינה

3. חברה ממשלתית

המסגרת המבנית – הארגון המשפטי

המניפולציות הניהוליות להן משמשת החברה הממשלתית

4. רשויות סטטוטוריות (תאגידים ציבוריים) 

טבלה 1: גופים סטטוטוריים 

המניפולציות הניהוליות ביחס לגופים סטטוטוריים 

פרק 2: מקרי מבחן 

1. חברת דואר ישראל בע"מ

2. בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

3. רשות השידור

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

תקציר באנגלית

"השירות הציבורי" הינו לכאורה המגזר ה "מנוגד ל שירות הפרטי אולם , " מסגרתו והיקפו 
של מגזר זה אינו מובהר דיו מהבחינה המשפטית, וזאת נוכח העדרה של הגדרה 
חקיקתית הולמת ואחידה ל"שירות הציבורי  האבחנה ". המילולית לפיה  כל מה שאינו 
, "ציבורי" הינו" פרטי" הינו פשטני ואינו מתייחס למצבי ביניים רבים אינו תואם,  את 
חקיקה ה רוויות הסתירות  בהגדרת , פסיקהואת ה" ציבוריות"התחום לפיה אבחנת 
,בין היתר, נגזרת" יבוריצ"אירגון כ  אף ממטרותיו, בלעדיות פעילותו, חיוניות וציבוריות 
, המוצר אחוזי הבעלות וכו   . '
  
 (המדינה באמצעות הממשלה , ) שהיא הן המחוקקת – חוקים(  באמצעות הכנסת) 
– תקנות(ומתקינה  באמצעות השר הממונה , ) והן המעסיק הגדול ביותר במש  ק ובעל עניין
מהבחינה הכלכלי , ת עושה שימוש ציני ומניפולטיבי בהגדרה זו  . המדינה מבחינה בין 
"שירות המדינה לבין " השירות שאינו "שירות המדינה" אבחנה תועלתנית קרה בכמה , 
  : היבטים
  
, ראשית המדינה הינה בעלת הס כמ ות להגדיר מפעל, שירות או עסק בהגדרה זו או אחרת 
 "– שירות המדינה "או " שירות ציבורי "וד על בע". שירות המדינה" חלות חובות ניהול 
ואחריות מחמירות, מכח חוקות עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים השירות "הרי על , 
" הציבורי חלים כללי ניהול , יותר" רכים" אשר אין למדינה בלעדיות עליהם המאפשרים , 
למדינה לווסת ולנהל טוב יותר את עסקיה ושירותיה   .אלו
  
המדינה יכ, שנית ולה להפריד בין "שירותים ציבוריים" שונים באמצעות התארגנות 
ניהולית משפטית הנוחה  למדינה לשם ניהול עסקיה, מיקסומם והשאת רווח וסיווג , 
עסקים ושירותים שונים כ"שירות ציבורי  " - " רשות סטטוטורית "או " חברה ממשלתית  "
(לצד הגדרות אירגוניות-משפטיות נוספות, שלא יבחנו בעבו ב. )דה זו אמצעות תתי-
מ, הגדרות אלו צליחה המדינה (באמצעות חקיקת הכנסת והחלטות הממשלה ותקנותיה) 
למקסם רווחיה
1
, בהיותה בעלת סמכויות רחבות בגופים אלו, לרבות הסמכות ליטול 
, מהונן עודפיהן ורווחיהן במקביל ל, הפחתה באחריותה המ יד נה ביחס לגופים אלו 
   .ועובדיהן
   
שה, המדינה ינה בעלת הס ות להגדיר כמ כאמור (אורגן שירות או עסק שירות "בהגדרת ) 
"או "

 

"השירות הציבורי" הינו לכאורה המגזר ה "מנוגד ל שירות הפרטי אולם , " מסגרתו והיקפו 

של מגזר זה אינו מובהר דיו מהבחינה המשפטית, וזאת נוכח העדרה של הגדרה 

חקיקתית הולמת ואחידה ל"שירות הציבורי  האבחנה ". המילולית לפיה  כל מה שאינו 

, "ציבורי" הינו" פרטי" הינו פשטני ואינו מתייחס למצבי ביניים רבים אינו תואם,  את 

חקיקה ה רוויות הסתירות  בהגדרת , פסיקהואת ה" ציבוריות"התחום לפיה אבחנת 

,בין היתר, נגזרת" יבוריצ"אירגון כ  אף ממטרותיו, בלעדיות פעילותו, חיוניות וציבוריות 

, המוצר אחוזי הבעלות וכו   . '

 (המדינה באמצעות הממשלה , ) שהיא הן המחוקקת – חוקים(  באמצעות הכנסת) 

– תקנות(ומתקינה  באמצעות השר הממונה , ) והן המעסיק הגדול ביותר במש  ק ובעל עניין

מהבחינה הכלכלי , ת עושה שימוש ציני ומניפולטיבי בהגדרה זו  . המדינה מבחינה בין 

"שירות המדינה לבין " השירות שאינו "שירות המדינה" אבחנה תועלתנית קרה בכמה , 

  : היבטים

, ראשית המדינה הינה בעלת הס כמ ות להגדיר מפעל, שירות או עסק בהגדרה זו או אחרת 

 "– שירות המדינה "או " שירות ציבורי "וד על בע". שירות המדינה" חלות חובות ניהול 

ואחריות מחמירות, מכח חוקות עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים השירות "הרי על , 

" הציבורי חלים כללי ניהול , יותר" רכים" אשר אין למדינה בלעדיות עליהם המאפשרים , 

למדינה לווסת ולנהל טוב יותר את עסקיה ושירותיה .

(בעבודה האקדמית כ-60 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות