עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ד"ר גוגל, השפעת מידע רפואי המצוי ברשת האינטרנט על עבודת צוות רפואי, רופאים אמיתיים מול דוקטור גוגל - כמותני (עבודה אקדמית מס. 12292)

‏390.00 ₪

49 עמודים ומעלה

עבודה אקדמית מספר 12292

עבודה אקדמית ד"ר גוגל, השפעת מידע רפואי המצוי ברשת האינטרנט על עבודת הרופא במרפאה - כמותני

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תופעת ד"ר גוגל?

תוכן עניינים

1. תקציר
2. מבוא וסקירת ספרות

 2.1 מבוא 
    2.2. סקירת ספרות
            2.2.1 מידע רפואי 
            2.2.2 מידע ברשת האינטרנט
            2.2.3 מידע רפואי ברשת האינטרנט
            2.2.4 השפעת זמינות המידע הרפואי ברשת האינטרנט על הרופאים
            2.2.5 השפעת זמינות המידע הרפואי ברשת האינטרנט על המטופלים
            2.2.6 השפעת זמינות המידע הרפואי ברשת האינטרנט על מפגש הרופא – חולה 
2.3 מטרת המחקר, שאלת והשערות המחקר 
          2.3.1 מטרת המחקר
         2.3.2 שאלת המחקר 
3. שיטת המחקר

    3.1 סוג המחקר 
    3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3תיאור המדגם 
    3.4 כלי המחקר
    3.5 פיילוט 
    3.6 שיטת איסוף הנתונים
4. תוצאות
    4.1 תיאור המדגם
          4.1.1. היענות

          4.1.2 אפיון דמוגרפי של המדגם
    4.2 תיאור משתני המדגם
    4.3 בחינת השערות המחקר
5. דיון
6. סיכום, מסקנות והמלצות

    6.1 סיכום
    6.2 מסקנות
    6.3 המלצות
7. מקורות

8. נספחים

8.1 נספח א' - השאלון שהופץ בקרב הרופאים
8.2 נספח ב' – השאלונים המקוריים
8.3 נספח ג' - המחקר ממנו נלקח השאלון
    8.4 נספח ד' – אישור קופ"ח מאוחדת להפצת השאלון בקרב הרופאים

 

מידע רפואי, שבעבר היה נחלתם של אנשי המקצוע בלבד, הינו זמין ונגיש כיום לרוב הציבור באמצעות רשת האינטרנט. נגישות זו הביאה לקידומו של תהליך מעבר הרפואה מהגישה הפטרנליסטית ששלטה בה מאות ואלפי שנים, אל גישה שוויונית בה המפגש בין הרופא למטופל לא מתקיים עוד תחת הידע והסמכות הבלעדית של הרופא. לנגישות זו יתרונות וחסרונות. חסרונותיה המדאיגים ביותר, בכל הנוגע לשימוש במידע רפואי ברשת האינטרנט, הם חוסר אמינותו של המידע וכן הנזק הרפואי העלול להיגרם כתוצאה מכך. בנוסף לכך גם הארכת משך המפגש הרפואי והגברת עומס העבודה על הרופאים מחד, והימנעות מפנייה לטיפול רפואי נחוץ מאידך, מהווים גם הם עקב אכילס בנגישות זו. יחד עם זאת, ישנם גם יתרונות לא מעטים בזמינות המידע כגון: גילוי מוקדם של סימפטומים, קידום אורח חיים בריא, שיפור התקשורת בין הרופא והמטופל ועוד. מטרת מחקר זה הייתה בחינת ההשפעה של צריכת מידע רפואי ברשת האינטרנט על עבודת הרופא ועל בריאותם והתנהגותם של המטופלים,עלפי הערכת הרופאים עצמם.שיטת המחקר שנבחרה לשם כך הייתה מחקר חתך בו נבדקו 124 רופאים בקהילה בישראל בהתמחויות ראשוניות ומקצועיות. הרופאים הנבדקים ענו על שאלון מקוון בן 27 שאלות הבוחנות את עמדותיהם כלפי התועלות והנזקים העשויים להיגרם מהנגישות למידע רפואי ברשת האינטרנט.תוצאות המחקר הראו שבניגוד להשערות המחקר, רוב הרופאים רואים ברשת האינטרנט מקור מידע אמין, רוב הרופאים אינם רואים במידע ברשת כגורם נזק או כזה שעלול להוביל למניעת פנייה לטיפול רפואי נחוץ, ומספר לא מבוטל של רופאים אף רואים במידע ברשת כמביא תועלת. כמו כן נמצא שהתנסות רופאים עם מטופלים שנגרם להם נזק קשורה באופן חיובי ומובהק סטטיסטית לתפיסתם את השימוש במידע ברשת כמונע פנייה לטיפול רפואי נחוץ. בנוסף רוב הרופאים מצאו כי השימוש במידע מרשת האינטרנט מאריך את משך המפגש הרפואי אם כי לא באופן מובהק.

תוצאות המחקר יכולות להעיד על גישתם החיובית או הניטרלית של הרופאים כלפי הנושא. ייתכן ודבר זה נובע מתוך היתרונות הלא מעטים הקיימים בנגישות המידע ברשת, אם כי גם מהיקפה המצומצם יחסית של התופעה בישראל לעומת זו שבארצות המערב.

מחקר זה בתחום השימוש במידע רפואי באינטרנט בישראל הינו ייחודי ולכן סבורים החוקרים כי יש להמשיך ולחקור תחום זה באופן יסודי יותר, הן מנקודת מבטם של המטופלים והן מנקודת מבטם של הרופאים, זאת תוך בחינה יתרה של  הנזקים העלולים להיגרם.כמו כן,יש לגבש וליישם מדיניות המעודדת שימוש נכון ומושכל ברשת האינטרנט, ע"ירופאים ומטופלים כאחד.

לינק: מצגת בנושא דוקטור גוגל 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

פרסומי ועדת המשמעת של הר"י ההסתדרות הרפואית בישראל, אתיקה רפואית, הוצאת הר"י, 2018

דולב ערן, ההיסטוריה של הרפואה בישראל, אלונקה על גב גמל, תל אביב: מערכות והוצאת מודן, 2017.

ניב-יגודה עדי "עקרון ההדדיות במפגש הרפואי-בין חובת הגילוי לאחריות המטופל" עלי משפט,כרך יג

סופר, א. תקשורת המונים בישראל. חלק רביעי: כניסת האינטרנט לישראל.רעננה : האוניברסיטה הפתוחה.

Beswal G. Family medicine: A solution for inequalities among doctors. J Fam Med Primary Care 

תח - חסינה 9


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות