עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית בניהול אסטרטגי האוניברסיטה הפתוחה, פורטר חדשנות, אסטרטגיות ג'נריות "טהורות" או "משולבות" (מודל פורטר) (עבודה אקדמית מס. 12035)

‏290.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12035

עבודה סמינריונית בניהול אסטרטגי האוניברסיטה הפתוחה, פורטר חדשנות, אסטרטגיות ג

שאלת המחקר

כיצד האסטרטגיות הג'נריות: מנהיגות-בעלות/בידול/ מיקוד, (עפ"י מודל פורטר) "טהורות" או

"משולבות" משפיעות על היתרון התחרותי של חברות בהשוואה לאסטרטגית החדשנות?

תוכן עניינים

 

א. מבוא 3
ב. תרשים זרימה של העבודה 4
ג. סקירת ספרות 5
ג. 1 רקע כללי 5
ג. 2 רקע ספציפי 9
ג. 3 יתרון תחרותי בחברות 12
ג. 4 הצגת המשתנה הב"ת ה 1- : אסטרטגיות ג'נריות עפ"י מודל פורטר 22
ג. 5 הצגת המשתנה הב"ת ה 2- : אסטרטגיית החדשנות 27
ג. 6 הקשר בין סוגי האסטרטגיות עפ"י מודל פורטר לחדשנות 33
ג. 7 כיצד אסטרטגיות ג'נריות משפיעות על השגת יתרון תחרותי 35
ג. 8 כיצד חדשנות משפיעה על השגת יתרון תחרותי 39
ד. טבלת המחקרים בעיקריים בעבודה 44
ה. דיון ומסקנות 49
ו. השלכות המחקר 54
ז. מגבלות המחקר 55
ח. המלצות למחקרים עתידיים 55
ט. ביבליוגרפיה 56
3
א. מבוא
אסטרטגיות החברה/התאגיד הן כלי ניהולי חיוני וחשוב לביצועי החברה, והשגת יתרון בביצועים דרך
Bowman And Helfat ,(2001) . האסטרטגיה הראשונית היא יותר ויותר חשובה
(Powers & Hahn,2004 - (מצוטט ב
ספרו של פורטר ( 1985 ) "יתרון תחרותי- יצירה ושמירה על ביצועים מעולים", המריץ הרבה משכילים
לחקור כיצד חברות משיגות יתרון תחרותי ומנסחות את האסטרטגיה התחרותית.
עפ"י פורטר ( 1985 ), פירמה יכולה להשיג יתרון תחרותי כל עוד היא מסוגלת ליצור ערך עבור לקוחותיה.
(Shah, Zies, Ahmadian, Regassa ,2000)
בנוסף, מזה זמן רב קיימת חשיבות רבה לחדשנות כגורם לביסוס הצד התחרותי של החברות
.(He & Nie,2008)
לאור העובדה שהסביבה התחרותית הפכה במהלך השנים ליותר ויותר דינמית ותחרותית, החדשנות
נעשית חיונית יותר ויותר לחברות שרוצות לשרוד ולצמוח.
.(He & Nie,2008 - מצוטט ב ) ,Bello et.al, (2004), Hurley & Hult,(1998)
גורמים מרכזיים אלו הביאו אותי לחקור את הנושא של אסטרטגיה ויתרון תחרותי.
המטרה היא לבדוק כיצד החברות מתחרות ובאילו אסטרטגיות הן משתמשות כדי להשיג יתרון תחרותי.
וכן, באילו מדדי ביצוע הן משתמשות כדי למדוד את ביצועי החברה והאם יש אסטרטגיה תחרותית
שמועדפת עליהם.
לצורך כך שאלת המחקר שתוצג כאן היא:
כיצד האסטרטגיות הג'נריות: מנהיגות-בעלות/בידול/ מיקוד, (עפ"י מודל פורטר) "טהורות" או
"משולבות" משפיעות על היתרון התחרותי של חברות בהשוואה לאסטרטגית החדשנות.
המשתנה הבלתי תלוי ה 1- : אסטרטגיות ג'נריות עפ"י מודל פורטר "טהורות" או "משולבות".
המשתנה הבלתי תלוי ה 2- : אסטרטגיית החדשנות.
המשתנה התלוי: יתרון תחרותי.
כאמור, בעבודה זו אדון בשאלת המחקר שהוצגה לעיל.
ראשית אתחיל בסקירת ספרות שתכלול: רקע כללי, רקע ספציפי על אסטרטגיה ויתרון תחרותי, הצגת
המשתנה התלוי (יתרון תחרותי), הצגת המשתנה הבלתי תלוי ה- 1 (אסטרטגיות ג'נריות- מודל פורטר),
הצגת המשתנה הבלתי- תלוי ה 2- (חדשנות), הקשר בין 2 המשתנים הבלתי תלויים הללו (אסטרטגיה
ג'נרית ואסטרטגית החדשנות), כיצד האסטרטגיות הג'נריות "טהורות" או משולבות משפיעות על
היתרון התחרותי, כיצד החדשנות משפיעה על היתרון התחרותי.
לאחר מכן אציג את טבלת המחקרים העיקריים עליה התבססה עבודה זו.
ולסיום יוצגו הדיון והמסקנות, השלכות המחקר, מגבלות המחקר וכן המלצות למחקרים עתידיים.
כולי תקווה שעבודה זו תישא פרי ותתרום בתחום.

א. מבוא 

ב. תרשים זרימה של העבודה 

ג. סקירת ספרות 

ג. 1 רקע כללי 

ג. 2 רקע ספציפי 

ג. 3 יתרון תחרותי בחברות 

ג. 4 הצגת המשתנה הב"ת ה 1- : אסטרטגיות ג'נריות עפ"י מודל פורטר 

ג. 5 הצגת המשתנה הב"ת ה 2- : אסטרטגיית החדשנות 

ג. 6 הקשר בין סוגי האסטרטגיות עפ"י מודל פורטר לחדשנות 

ג. 7 כיצד אסטרטגיות ג'נריות משפיעות על השגת יתרון תחרותי 

ג. 8 כיצד חדשנות משפיעה על השגת יתרון תחרותי 

ד. טבלת המחקרים בעיקריים בעבודה 

ה. דיון ומסקנות 

ו. השלכות המחקר 

ז. מגבלות המחקר 

ח. המלצות למחקרים עתידיים 

ט. ביבליוגרפיה 

 

אסטרטגיות החברה/התאגיד הן כלי ניהולי חיוני וחשוב לביצועי החברה, והשגת יתרון בביצועים דרך

Bowman And Helfat. האסטרטגיה הראשונית היא יותר ויותר חשובה

ספרו של פורטר "יתרון תחרותי- יצירה ושמירה על ביצועים מעולים", המריץ הרבה משכילים

לחקור כיצד חברות משיגות יתרון תחרותי ומנסחות את האסטרטגיה התחרותית.

עפ"י פורטר, פירמה יכולה להשיג יתרון תחרותי כל עוד היא מסוגלת ליצור ערך עבור לקוחותיה.

בנוסף, מזה זמן רב קיימת חשיבות רבה לחדשנות כגורם לביסוס הצד התחרותי של החברות

לאור העובדה שהסביבה התחרותית הפכה במהלך השנים ליותר ויותר דינמית ותחרותית, החדשנות

נעשית חיונית יותר ויותר לחברות שרוצות לשרוד ולצמוח.

גורמים מרכזיים אלו הביאו אותי לחקור את הנושא של אסטרטגיה ויתרון תחרותי.

המטרה היא לבדוק כיצד החברות מתחרות ובאילו אסטרטגיות הן משתמשות כדי להשיג יתרון תחרותי.

וכן, באילו מדדי ביצוע הן משתמשות כדי למדוד את ביצועי החברה והאם יש אסטרטגיה תחרותית

שמועדפת עליהם.

לצורך כך שאלת המחקר שתוצג כאן היא:

כיצד האסטרטגיות הג'נריות: מנהיגות-בעלות/בידול/ מיקוד, (עפ"י מודל פורטר) "טהורות" או

"משולבות" משפיעות על היתרון התחרותי של חברות בהשוואה לאסטרטגית החדשנות.

 

המשתנה הבלתי תלוי ה 1- : אסטרטגיות ג'נריות עפ"י מודל פורטר "טהורות" או "משולבות".

המשתנה הבלתי תלוי ה 2- : אסטרטגיית החדשנות.

המשתנה התלוי: יתרון תחרותי.

 

כאמור, בעבודה זו אדון בשאלת המחקר שהוצגה לעיל.

ראשית אתחיל בסקירת ספרות שתכלול: רקע כללי, רקע ספציפי על אסטרטגיה ויתרון תחרותי, הצגת

המשתנה התלוי (יתרון תחרותי), הצגת המשתנה הבלתי תלוי ה- 1 (אסטרטגיות ג'נריות- מודל פורטר),

הצגת המשתנה הבלתי- תלוי ה 2- (חדשנות), הקשר בין 2 המשתנים הבלתי תלויים הללו (אסטרטגיה

ג'נרית ואסטרטגית החדשנות), כיצד האסטרטגיות הג'נריות "טהורות" או משולבות משפיעות על

היתרון התחרותי, כיצד החדשנות משפיעה על היתרון התחרותי.

לאחר מכן אציג את טבלת המחקרים העיקריים עליה התבססה עבודה זו.

ולסיום יוצגו הדיון והמסקנות, השלכות המחקר, מגבלות המחקר וכן המלצות למחקרים עתידיים.

כולי תקווה שעבודה זו תישא פרי ותתרום בתחום.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות