עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שיקולי מנהלי בתי ספר בעת יישום מדיניות חינוכית, איכותני ראיונות חינוך, חינוך מנהל ביס ניהול (עבודה אקדמית מס. 11989)

‏390.00 ₪

40 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11989


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

יישום מדיניות חינוכית

גורמים המשפיעים על יישום מדיניות חינוכית על ידי המנהלים

דרכים ליישום מדיניות חינוכית על ידי מנהלים

מתודולוגיה

שיטת המחקר

כלי המחקר

אוכלוסיית המחקר

זכויות המשתתפים

מהלך המחקר

ממצאים

דיון

מקורות

נספחים

נספח 1: שאלות הריאיון

נספח 2: תמלול הריאיונות

נספח 3: דוגמה לראיונות מקודדים

 

מדיניות חינוכית חיצונית, כפי שהוצגה על ידי המנהלים בעת הראיונות וכפי שניתן לחוש בעת בחינת עבודתם של צוותי הוראה בבתי ספר פורמליים, הינה חלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית כולה ומעבודתם השוטפת של מנהלים וצוותי הוראה בפרט. ישנה חשיבות עליונה למדיניות בתחומים שונים אשר מובילים את התנהלות המוסדות החינוכיים וזאת ניתן ללמוד מרמת התייחסות וחשיבות הנושא בקרב המנהלים וכפי שמשתקף מתשובותיהם.

מחקר זה בחן את שיקוליהם של המנהלים בעת יישום מדיניות חינוכית חיצונית, פורמלית ובלתי פורמלית, ומתוך ממצאיו עולה כי ישנם מגוון שיקולים ומורכבות רבה כאשר נדרשים מנהלים להנחיל מדיניות חדשה בבית ספרם. בתשובותיהם של המרואיינים חזר והדהד בראשנו המושג סוכן תיווך (Mading Agent ) לו התוודענו בסקירת הספרות כפי שעלה במחקרם של סיישור ורובינסון (2012 , Robinson & Seashore) אשר מתארים את תפקיד המנהל כפעיל , נותן פרשנות משלו למדיניות החינוכית ועושה פעולות שונות כדי לגשר בין העולם החיצוני לפנימי. המנהלים, בתשובותיהם, מציגים את אופן יישום המדיניות החינוכית החיצונית כמסמך אשר עובר ביקורת והתאמה בעת קבלתו על ידי המנהלת וברוב הפעמים גם על ידי צוות אשר מחד בוחן את המדיניות המבקשת להיכנס ולהשתלב בבית הספר ומאידך בחינת אופן היישום. המנהלים משמשים כמתווכים בין העולם החיצוני שהינו משרד החינוך וממוניו , מחלקת החינוך בעירייה, מפקחים וגורמים נוספים אשר לרוב אין בינם ובין צוותי ההוראה והתלמידים בתוך בית הספר קשר ולו המינימלי ביותר. המנהל הינו הגורם, הכמעט בלעדי, המצוי בין שני העולמות ומתוקף תפקידו עליו לשלב בין העולמות תוך צמצום המכשולים , אשר אינם מעטים ולעיתים מהווים מכשול מהותי , למינימום אפשרי. פלסה ( Flessa , 2012) תיאר את תפקידו של המנהל כנוקט עמדה ואמצעים שברשותו ומשאיר את טביעות אצבעותיו במדיניות הנכנסת לבית הספר. המנהל מכניס את המדיניות תוך הפעלת פילטרים, התאמות, המדיניות אינה מיושמת כפי שהורדה אלא ניכרת טביעת החותם של המנהל. תשובותיהם של תשעת המנהלים מתארים את מעורבותם והתאמתם למאפייני המוסד עליו הם אמונים ולא מצב בו ישנה קבלה של המדיניות כ"תורה מסיני" מצד המנהלים ללא עוררין והעלאת שאלות רלוונטיות למוסד ולנמצאים בו , תלמידים מורים ומנהלים. מתשובותיהם של המנהלים ניכרת השפעתם ותפיסתם בעת יישום המדיניות וכי התהליך אינו מאופיין בהעברת המדיניות כפי שהיא ללא עוררין אלא מלווה בטביעת אצבעותיו של המנהל ושינויים שנעשו על ידו.

לעומת ההלימה בין ממצאינו לאפיון תפקיד המנהל כסוכן תיווך בין המדיניות החינוכית החיצונית לבין יישומה בין כותלי בית הספר מצאנו כי בניגוד לממצאיו של פריק ((Frick, 2009 המתארים מצב בו בעת יישום מדיניות המנהלים מתנהלים לפי הנהלים ולא לפי מה שנחשב בעיניהם למוסרי וכי לא כל ההחלטות בבית הספר מסתכמות בשאלה מה הכי טוב בעבור הילד והרבה פעמים ההחלטה כפופה לחוקים ולמטלות חיצוניות בית ספריות מנהלי בתי הספר מעורבים ומתארים את תהליך יישום המדיניות כאשר לנגד עיניהם ראשית טובת התלמידים, הצוות החינוכי וחזון ומאפייני בית הספר כפי שבאו לידי ביטוי בשיקולים שהוצגו על ידי המנהלים. תשובות המנהלים ופריסת המהלכים הנעשים על ידם בעת קבלת מדיניות חינוכית חדשה לביצוע מייצגות אקטיביזם ומעורבות בעת יישום המדיניות החל משלב קריאתה והעלאת ביקורת בנוגע לתכניה , דרך שאילת שאלות והתייעצות עם גורמים שונים וכלה בהחלטה לגבי אופן היישום המסתכם משיקולם של השיקולים השונים שהציגו המנהלים.

יש להדגיש כי על אף רצונם ומחויבותם של המנהלים ליישום המדיניות החינוכית החיצונית עולה מן הראיונות כי קיימים קשיים רבים בניסיון ליישום המדיניות בפועל ובעיקר הקושי המתבטא במשאב הכספי כפי שעלה בשיקול הכלכלי. ממצאינו העלו שיקול, אליו נחשפנו לראשונה בתשובותיהם של המרואיינים ולא עלה בעת סקירת הספרות, והוא השיקול הכלכלי, שיקול זה בא לידי ביטוי בתשובותיהם של חמישה מתוך תשעה מרואיינים ומשקף את חוסר ההיערכות של הממונים ושל המסגרת הבית ספרית ליישום מדיניות חינוכית חדשה, התחושה העיקרית שעלתה בנו בעת העלאת שיקול זה ומתיחת הביקורת על ידי המנהלים, שללא ספק טרודים מנושא זה, אשר מצד אחד נדרשים מממוניהם ליישם את המדיניות החינוכית ומצד שני חוסר במשאב מהותי ולעיתים קרובות קריטי לשם יישום המדיניות שהינו המשאב הכספי. סקירת ספרות שביצענו לאחר התוודעות לשיקול נוסף זה לא העלתה ממצאים ממחקרים קודמים שנעשו בנושא יישום מדיניות חינוכית ולא מצאנו התייחסות לשיקול הכלכלי בספרות.

לסיכום, ברצוננו לציין כי תשובות המרואיינים נטעו בנו תחושה, במילותיהם ולעיתים גם דרך תקשורת בלתי מילולית, כי חוסר שילובם בהתוויית מדיניות חדשה ואי שיתופם של מנהלים בתהליך העלאת הרעיונות לשינויים במערכת החינוכית מהווים את מירב הקושי שבתהליך היישום מאחר והשיקולים שעלו במחקר זה מצביעים בעיקר על אי התאמת המדיניות לשטח שהינו המוסד החינוכי ולמאפיינים וגורמים בסביבתו, ולכן הגורם המשמעותי ביותר שיכול להאיר את עיניהם של מחוקקי המדיניות ובכך ליצור הלימה טובה יותר בין המדיניות למאפייני בתי הספר הם המנהלים, שיתופם בתהליך ללא ספק יקל גם על יישומה של המדיניות.

דוגמא לתמלול ראיונות

מרואיינת: מ' מנהלת בית ספר

מראיינת: שלום לך, תודה שהסכמת להשתתף במחקרי. במסגרת לימודיי אני צריכה לראיין מנהלים על יישום מדיניות חינוכית. כל מה שייאמר במסגרת הריאיון יישאר חסוי, על מנת שאוכל לתמלל , אני מבקשת את רשותך להקליט, ההקלטה תישאר רק אצלי, וכל מה שאכתוב יהיה ללא פרטים מזהים שלך או של בית הספר.

מרואיינת מ': שמחתי מאוד כשפנית אליי שאשתתף במחקר, אני אוהבת להשתתף במחקרים, אין לי בעיה שתקליטי.

מראיינת: אשמח אם תעני על השאלות בהרחבה.

כמה שנים את כבר מנהלת? כמה מתוכן בבית הספר הזה? כמה שנים את בכלל בהוראה?

מרואיינת מ' : אני מנהלת חמש שנים, לפני שקיבלתי את תפקיד הניהול הייתי מחנכת בבית הספר הזה שש עשרה שנה.

מראיינת: מהי השכלתך?

מרואיינת מ': עשיתי, לפני עשרים ומשהו שנה, תעודת הוראה בסמינר, במהלך שנות עבודתי בבית הספר השלמתי תואר ראשון בחינוך ולפני תשע שנים למדתי תואר שני באוניברסיטת בן גוריון במדידה והערכה.

מראיינת: ספרי לי בבקשה קצת על בית הספר אותו את מנהלת

מרואיינת מ': בית הספר הוא בית ספר ותיק, קיים כבר 43 שנה, מספר התלמידים הוא 248, נמצא בלב שכונה קשת יום, האוכלוסייה היא מעורבת, נמצאים בבית הספר תלמידים ממגוון רב של תרבויות. עד שנה שעברה היינו בית ספר למדעים אך בשנה הבאה נשנה את בית הספר למדע בתנועה, אנו דוגלים ומשדרים לילדים על חשיבות אורח חיים בריא, משלבים פעילויות ספורט רבות ביום הלימודים, מנסים לספק לתלמידים לא רק חווית למידה אלא גם מעטפת נוספת של הוויה בית ספרית נעימה וחיובית.

כאשר את מקבלת מדיניות שעליך ליישם , מהן המחשבות והרגשות שמתעוררים אצלך?

מרואיינת מ' : תלוי מהי המדיניות, ברוב הפעמים אני מרגישה שאלו דברים שחוזרים על עצמם, עוד מאותו דבר ולאותה מטרה אז אני דיי מרגישה כתקליט חוזר של ניסיונות שיתחלפו בשנה הבאה במשהו אחר, לפעמים יש דברים שמרגש אותי ליישם, לדוגמה התבקשנו להתחיל לתת דגש כבר ביסודי על לימודי מתמטיקה ולהקצות שעות של רבדים לתגבורים וחיזוק לתלמידים שמתנדנדים וכאחת שמקצוע המתמטיקה אהוב עליה במיוחד אהבתי את המדיניות החינוכית שנכנסה לבתי הספר בעיר, אבל בסיטואציה אחרת, כשנכנסנו לאופק חדש והייתי צריכה לרדוף אחרי מורות שלא רצו להיכנס לרפורמה הרגשתי מאוד מתוסכלת מהמצב שהעמידו אותי בו.

מראיינת: איך פעלת במצבים בהם קיבלת ליישום מדיניות חינוכית שלא נראתה לך כדוגמת אופק חדש שפירטת קודם?

מרואיינת מ': הרבה פעמים השארתי אצלי את המדיניות כשהיה נראה לי שזה משהו חולף או רגעי שיתחלף עוד מעט בשיגעון אחר אבל אם זו מדיניות שאני יודעת שהולכת להישאר לזמן ארוך אז למרות שהיא לא מוצאת חן בעיניי אני מיישמת בבית הספר, באופק חדש לא היה מקום לשיקול דעת, היינו חייבים לעשות את זה .

מראיינת: מה את חושבת שעושים מנהלים כאשר הם מקבלים מדיניות שאינה נראית להם?

מרואיינת מ': תראי , רוב המנהלים לא ישתפו מנהלים אחרים בעובדה שהם מחפפים ולא מיישמים כמו שצריך אבל אני בטוחה שכמוני גם הם חושבים פעמיים אם להכניס את המדיניות לבית הספר ואני לא אתפלא אם הרבה פעמים לא מיושמות באופן מלא או אפילו חלקי.

מראיינת: האם את מכירה באופן אישי מצבים בהם מנהלים אינם מיישמים באופן מלא מדיניות של גורמים חיצוניים? תני דוגמה בבקשה. מה המחירים הכרוכים בכך?

מרואיינת מ': בשנות עבודתי כמנהלת הרבה פעמים התלוננו אחד באוזני השני על "שיגעונות" חדשים של מחלקת החינוך או משרד החינוך אבל מעטים המקרים שבהם מנהל מצהיר שהוא לא מתכוון ליישם מדיניות , בדרך כלל זה נשמר בתוך בית הספר. יש מנהלת אחת שהיא חברה קרובה שלי ואנחנו משתפות אחת את השנייה בפרטים כאלו אבל זה לא קורה עם שאר המנהלים. קרה מקרה ששתינו יחד החלטנו שלא להיענות למדיניות של מחלקת החינוך בעירייה ונלחמנו, זה קרה כשהתחילו להפעיל את קייטנות החופש הגדול בבתי הספר ודרשו מאתנו המנהלים לנהל את הקייטנה בחופש, לא הסכמנו , רצינו כבר לצאת לחופש ולהיות עם הילדים, גם ככה העבודה הזו תובענית מאוד לאורך השנה אז גם בחופש נעבוד?, אפילו מספר מנהלים היו מעורבים באותו מקרה אבל בסוף נאלצנו להיכנע לדרישת מחלקת החינוך ועבדנו......

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יהודית וינברגר, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

בן-יהושע צבר, נעמה (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותני - תפיסות, אסטרטגיות וכלים למתקדמים. תל אביב, מופת. (2016)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת