עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניתוח דוחות כספיים, ניתוח חברת קשרי תעופה, שוק הטיסות, יחסי נזילות, SWOT יחסי רווחיות, מנוף פיננסי, יחסי יעילות תפע (עבודה אקדמית מס. 11912)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11912


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

תקציר מנהלים    

על החברה              

מבוא       

מבנה החזקות של החברה: 

פעילות עסקית של החברה 

מבנה החברה:       

דירקטורים של החברה:     

נושאי משרה בכירה של התאגיד:     

סקירת הסביבה העסקית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

עונתיות 

אירועים מהותיים ביעדי טיסה של קבוצת קשרי תעופה, כגון איומי טרור, שינויים בטיב היחסים הדיפלומטיים, מגפות ואסונות טבע

תחרות    

תנודתיות במחיר הדלק הסילוני      

מצב כלכלי            

מצב בטחוני          

שערי חליפין          

הסדרים רגולטוריים והסדרים בין מדיניים   

חוק הריכוזיות     

ניתוח SWOT      

ניתוח מגמות         

דו"ח רוו"ה חלוקה לרבעוני               

 

ניתוח מאזן על בסיס רבעוני לפי סעיפים במאזן -         

יחסי נזילות           

יחסי רווחיות         

רווח למניה            

מכפיל רווח           

מנוף פיננסי           

יחסי יעילות תפעולית         

יחס כיסוי ריבית  

יחסי מבנה הון      

מדד אלטמן           

הערכת שווי ע"פ שיטת השווי המאזני ושווי השוק – מודל גורדון             

סיכום ומסקנות    

בביבליוגרפיה

 

הקבוצה קשרי תעופה הינה קבוצה סיטונאית העוסקת בארגון טיסות שכר יוצאות ונכנסות לישראל, בשיווק חבילות תיור ונופש, במתן שירותי קרקע ושירותי תיירות נלווים לתיירים היוצאים מישראל והבאים אליה. באמצעות מחלקת תיירות פנים, פועלת הקבוצה גם במתן שירותי תיירות ונופש בכל רחבי הארץ.

 

מה בדקנו- במסגרת עבדותנו, ערכנו ניתוח על הדוחות הכספיים של החברה למשך חמש שנים על סמך בסיס רבעוני וכן שנתי. בשנים אלו, בעזרת מאזן, תזרים המזומנים, דוחות רווח והפסד ומקורות מידע נוספים הבאנו נתונים שחברנו יחד על מנת להבין את מצבה הכלכלי והכספי. במסגרת עבודתנו בדקנו את הגורמים בסביבה המאקרו כלכלית המשפיעים עליה, ניתחנו מגמות עיקריות ומשמעותיות, ערכנו ניתוח פינני תוך כדי השוואה לחברת איסתא, חברת תיירות בהיקף גודל זהה לקשרי תעופה, בדקנו יחסי נזילות, יחסי רווחיות, מנוף פיננסי, יחסי יעילות תפעולית ומדד אלטמן.

 

מה מצאנו- גילינו שמאחר ומדובר בחברה שעוסקת בתיירות, שינויים בסביבת המאקרו של החברה משפיעים עליה מאוד וכל תזוזה או שינוי קטן באחד מאלו יכולים להביא את החברה להפסדים/ רווחים. אחד הגורמים המשפיעים ביותר על החברה הוא הגורם של במצב הביטחוני והיחס אל ישראלים בעולם, שינוי מטבע וכן מצב כלכלי. מצאנו שבאופן יחסי מצבה של חברת קשרי תעופה "יותר טוב" ברוב בפרמטרים בהם השווינו בין החברות כלומר, היחסים וכן אופן השימוש ואופן תפעול החברה יותר טוב מחברת איסתא.

בנוסף, מצאנו שמאחר ומדובר בחברה שמספקת שירותים ואין בידיה מוצר מוחשי, עיקר הכנסים השוטפים שלה אלו לקוחות וחייבים, מאחר והיא רוכשת מבעוד מועד חבילות של נופש, מקומות בטיסות וחדרים בבתי מלון כאר לדוגמא השער נמוך אן על מנת להבטיח לעצמה מקומות בעונות הביקוש. בנוסף, מאחר והזמנת חופשה כרוחה בהוצאה יחסית גבוהה עבור הצרכן, היא מספקת מכירה בתנאי אשראי גמישים יחסית עובר לקוחותיה. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות