עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית כלכלת ישראל- מודל חיזוי הכנסות ממשלת ישראל מתוך מיסים- ניתוח אקונומטרי (עבודה אקדמית מס. 11908)

‏390.00 ₪

עמודים


 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מודל חיזוי הכנסות ממשלת ישראל מתוך מיסים?

תוכן עניינים

 1. 1.      תקציר
 2. 2.      מבוא
 3. 3.      סקירת ספרות
 4. 4.      ניתוח אקונומטרי

4.1  המודל המוצע

4.2  התפתחות הנתונים בצורה גראפית

4.3  תכונות סטטיסטיות

4.4  אמידת המודל המוצע

4.5  התייחסות לרמת ההסבר של המודל

4.6  גמישויות

4.7  בדיקת מולטיקולינאריות

4.8  בדיקת הטרוסקדסטיות

4.9  בדיקת מתאם סדרתי

 1. 5.      דיון בתוצאות
 2. 6.      סיכום ומסקנות
 3. 7.      ביבליוגרפיה
 4. 8.      נספחים

 

נושא המחקר הוא בחינת טיבם של קשרי הגומלין בין הכנסות הממשלה ממסים לבין ארבעה משתנים מקרו כלכליים ריאליים. לפיכך, שאלת המחקר היא: מהם הגורמים המשפיעים על הכנסות הממשלה ממסים? העבודה מתבססת על מחקר כמותי -בניית מודל אקונומטרי לחיזוי תקבולי הממשלה ממסים, על ידי ביצוע רגרסיה.

 

תיאור המודל האמפירי:

 • Ø     המשתנה התלוי - הכנסות ממשלת ישראל ממסים.
 • Ø     ארבעה משתנים מסבירים: 1) השינוי בתמ"ג (צמיחה)

 2) השכר הריאלי למשרת שכיר

 3) ייבוא מוצרי צריכה

 4) מכירת דירות מיד ראשונה

 • Ø     משתנה דמי - מייצג את השפעת המשבר הפיננסי הגדול עלה הכנסות ממסים, ייחודי למחקר יעבר בספרות המאקרו כלכלית.
 • Ø    המדגם כולל 48 תצפיות, על פני רבעונים 

 

חשיבות העבודה נובעת מהעובדה שתחזית ההכנסות ממסים הינה רכיב מרכזי בחשיבותו בתהליך בניית תקציב המדינה. תפקידו של תקציב המדינה הינו בראש ובראשונה להקצות את המשאבים הדרושים על מנת לספק את המוצרים והשירותים הציבוריים עליהם הממשלה לוקחת אחריות, כאשר הכנסות המדינה ממסים הינן המקור לכך (טרכטנברג). גודל התקציב ואופן חלוקתו משפיעים עמוקות על הפעילות המשקית, על הצמיחה ועל חלוקת ההכנסות.בנוסף, תחזית הכנסות ממסים חשובה בפרט במדיניות פיסקאלית המודרכת על ידי יעד גירעון. במשטר זה, הכנסות נמוכות מהתחזית עלולות להגדיל את הגירעון, לערער את אמון הציבור ולאלץ את הממשלה לשנות את תקציבה במהלך השנה כדי להשיג את היעד. גם תחזית המתגלה בדיעבד כנמוכה מדי יכולה להזיק בכך שתמנע פעילויות בעלות ערך לציבור או תגרום לציבור לחשוד בממשלה במניפולציות שמטרתן הימנעות מהוצאות שונות או הפחתת מסים(ברנדר ונבון).יתר על כן, קיימות השלכות מאקרו כלכליות חשובות לטעויות בתחזית בשל סטיית הגירעון מיעדו או בשל עלייה לא מתוכננת בנטל המס. כפועל יוצא מכך, יש תועלת רבה בתחזית הכנסות מדויקת. מורכבות ניהול המתח בין הצורך במסים לבין הנטל הכלכלי שהם גורמים, הופך את מדיניות המסים לאחד הנדבכים המרכזיים במדיניות הממשלה.

מן המחקר עולה כי המודל מצליח לתאר היטב אתה תפתחות סך תקבולי הממשלה ממסים. מחד גיסא, ממצאי המחקר היו כי המשתנים המסבירים: שינוי בתוצר, שכר ריאלי למשרת שכיר ויבוא מוצרי צריכה נמצאו מובהקים. מאידך גיסא, נמצא כי המשתנה מכירת דירות מיד ראשונה אינו מובהק סטטיסטית. בנוסף, משתנה הדמי שנאמד במחקר התקבל מובהק, דהיינו לתקופת המשבר הפיננסי העולמי קיימת השפעה שלילית על תקבולי ממשלת ישראל ממסים. אי לכך, המודל הסופי התקבל מובהק ובעל רמת הסבר גבוהה - , לכן הינו תקין מבחינה אקונומטרית.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אקשטיין א' "אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון" מחקרי משפט ל 635 (2016).

 

ברנדר, ע., ונבון, ג. מודל הכנסות הממשל ממסים וניתוח אי הוודאות של התחזית. מחלקת המחקר, בנק ישראל. מערכת המס בישראל, 1-28.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות