עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מנוף פיננסי, גורמים משפיעים על מחיר מניה, השפעת אנליסטים (עבודה אקדמית מס. 11885)

‏390.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11885
עבודה אקדמית מנוף פיננסי, גורמים משפיעים על מחיר מניה, השפעת אנליסטים


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מנוף פיננסי כגורם משפיע על מחיר מניה?

תוכן עניינים

  1. מבוא
  2. סקירת ספרות
  3.  שוק המניות
  4.  שוק ההון
  5.  אנליסטים בשוק הפיננסי
  6. מתודולוגיה
  7. מקורות הנתונים
  8. ריכוז התוצאות וניתוחן
  9. דיון והשוואה למחקרים אחרים
  10. סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים

 

בעבודה זו אבחן את סוגיית כושר החיזוי של יחסים פיננסיים מסוימים, באמצעות חקירת הקשר בינם לבין מחירי המניות. אשתמש במידע מתוך הדוחות התקופתיים, בהנחה כי מידע זה הינו מהימן ובדוק (שכן הדו"חות מבוקרים ונתונים לרגולציה).

נושא זה חשוב בכדי להבין היכן משתלב שוק ההון הישראלי בדיון סביב איכותם ומהימנותם של יחסים פיננסיים.

בחינה תקופתית של רמת מחירי הנכסים הפיננסיים, ובפרט מחירי המניות, חשובה במיוחד כדי לנסות ולזהות התפתחויות חריגות המבטאות התהוות של בועת מחירי נכסים, המסכנת את היציבות הפיננסית (זלקינדר, שטינברג ושטיין, 2012).

 

הנושא הנחקר על מגוון היבטיו, מהווה תחום התעניינות לרבים, הן מצד חברות המעוניינות לצפות את התגובה לשינויים שקורים בתוך החברה ומחוצה לה ובעיקר מצד משקיעים שרוצים לשים כספם במקום בטוח ככל שניתן, ולהגיע לתשואות הכדאיות ביותר.

בשנים האחרונות ישנן השלכות רבות ומשמעותיות למינוף הפיננסי בשל התרומה שלו לצמיחה של חברות גדולות מול חברות קטנות (יתרון לגודל), והיכולת של בעלי הון גדולים ושל חברות גדולות להשתמש במינוף פיננסי כדי להטיל על הציבור עלויות ולזכות ברווחים (עלויות ציבוריות ורווחים פרטיים) ובכך להגביר את אי השוויון הכלכלי. חוקרי מערכות פיננסיות ומערכות מורכבות טוענים כיום כי למינוף הפיננסי היבטים נוספים כמו הגדלת אי היציבות של המערכת הכלכלית העולמית.

בין הנושאים בדקו חוקרים השערות שונות, כגון: הקשר בין פרסום דוחות כספיים להתנהגות המניה ונמצא כי קיים קשר חיובי, נמצא גם קשר חיובי בין פרסום ידיעות חדשותיות על התנהגות המניה, כמו"כ הוכח כי בתקופות של אי ודאות הן בתחום הכלכלי, הן בפוליטי ובמדיני נראה ירידה בערך המניות.

נמצא כי לא קיים קשר בין פרסום דו"ח רבעוני לבין התנהגות המניה, על אף שנראה כי דוח חיובי יזניק את ערך המניה ודוח שלילי יוריד אותה בחדות, בפועל נראה כי אין להסיק כל מסקנה מדוח רבעוני בנוגע להתנהגות המניה.

 

המחקר יתמקד בפרט בהשפעת המנוף הפיננסי על התנהגות המניה, ובכלל אודות המינוף הפיננסי. כמו כן, המחקר יבדוק את ההשפעות של האנליסטים על מחירי המניות.

 

שאלת המחקר בעבודה זו הינה:

 

השאלה המרכזית היא האם קיימת השפעה בין המינוף הפיננסי בחברה לבין התנהגות מניותיה?

 

בפרק הראשון של העבודה אציג את הספרות האקדמית התיאורטית והאמפירית סביב נושא היחסים הפיננסיים, אופן השימוש בהם והאם נמצאו אמינים ומספקים מידע משמעותי על הביצועים הכלכליים של החברות ועל ביצועיהן בשוק ההון. אבדוק כיצד משפיעים יחסים פיננסיים נבחרים על מחירי מניות בשוק ההון בישראל לאחר מכן אציג את המדגם שבו השתמשתי, אשר מתבסס על דוחות כספיים של עשרות חברות על פני תקופה של שלוש שנים. אציג את שיטת המחקר והמאמר עליה היא מתבססת וכן את השערות המחקר והביסוס שממנו הן נובעות. בהתאם לשיטת המחקר שנבחרה אציג את הממצאים העולים מן המדגם ואדון במשמעותם ביחס לשאלת המחקר והשערות המחקר. לבסוף אציג את המסקנות העולות מעבודה זו.

 

תוצאות המחקר מצביעות על אי קיומו של קשר מובהק סטטיסטית בין היחסים הפיננסיים לבין מחיר המניה. לכאורה ממצא זה אינו מתיישב עם מחקרים כגון מחקרם של Kheradyar , Ibrahim, and Nor (2011), אשר טוענים כי יחסים פיננסיים שונים שנבדקו הינם בעלי השפעה ישירה ומובהקת על תשואת המניות. עם זאת, מחקר זה בוחן את ההשפעה של היחסים הפיננסיים בהפרש של תקופה, קרי השפעת היחסים הפיננסיים של אתמול על התשואות של היום. אין סתירה בהכרח בין המחקרים, שכן מחקר זה בוחן את ההשפעה של יחסים פיננסיים ספציפיים בטווח הזמן המיידי (במהלך התקופה).

 

ההנחה היא, שיש קשר בין מדדי הסיכון הנקבעים ע"י השוק לבין מדדי הסיכון החשבונאיים, כאשר מחירי הסיכון החשבונאים משתקפים במחירי השוק של המניות.

כלומר, שיש מתאם בין המדדים החשבונאיים שמייצגים סיכון לבין המדדים של השוק ה- ביטא.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות