עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניצול מיני יחסי מטפל מטופל, רשלנות מקצועית, פריצת גבול מקצוע המטפל, פסיכולוגיה ומשפט, יחסי מרות הטרדה מינית (עבודה אקדמית מס. 11827)

‏290.00 ₪

34 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11827
עבודה אקדמית ניצול מיני יחסי מטפל מטופל, רשלנות מקצועית, פריצת גבול מקצוע המטפל, פסיכולוגיה ומשפט, יחסי מרות הטרדה מינית

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניצול מיני יחסי מטפל מטופל?

 תוכן עניינים

מבוא

אתיקה: קיומם של יחסי מין בין מטפל למטופל מהווה באופן ברור ביותר הפרת כללים של אתיקה מקצועית

היבטים אתיים

היבטים משפטיים - המישור הפלילי

פרשת שפיץ פסיכיאטר - יחסי מין עם מטופל קטין

פרשת שחאדה - פסיכולוג חינוכי בבית ספר: מעשים מגונים בקטין בן 10

דין אזרחי

דין משמעתי

פרשת זוג הרופאים הפסיכיאטריים

פרשת מומחה בפסיכיאטריה של הילד ד"ר יגלום

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו עוסקת בתופעה חמורה אשר, אינה נדירה בקרב אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש - פריצת גבולות המקצוע והשפעותיה השונות. הגבולות המקצועיים בין מטפלים נפשיים לבין מטופליהם חייבים להיות ברורים והשמירה עליהם חייבת להיות קפדנית ומתמשכת כל עוד מתקיימים יחסים מקצועיים, ולטעמנו - אף לאחר סיומם. החריגה מגבולות המקצוע עשויה להתרחש באופן הדרגתי, וגם אם תחילתה מזערית

סופה עלול להיות חמור ביותר ובלתי משוער. לא זו בלבד שהטיפול הנפשי נהרס ויורד לטמיון במקרים בהם מתקיימים קשרים מיניים בין המטפל לבין המטופל, אלא שאף הוכח במחקרים מדעיים אמפיריים כי מעשים אלה גורמים לנזקים נפשיים ניכרים ביותר בקרב המטופלים, עד כדי כך שיש אף שהשוו קשרים מיניים עם מטופלים לגילוי עריות מקצועי.מחבריו של מאמר זה סבורים, בדומה לגבארד, שנחשב אחד מבעלי המקצוע המשפיעים והמוערכים ביותר בתחום הטיפול הנפשי ואשר אף עסק רבות בנושא המאמר הנוכחי, כי נוסף לסנקציות עונשיות שמוטלות מטעם החברה על מטפלים נפשיים שחרגו מגבולות מקצועם - ובפרט אם היו מעורבים בקשר מיני עם מטופליהם - מן הראוי כי אף עמיתיהם למקצוע יפעלו, לצד ההוקעה הנפשית שלהם, למען מתן טיפול מקצועי מתאים למטפלים אלה.פרטי הפרשה שבה הורשע הפסיכולוג הקליני אלי פלח בביצוע מעשים מגונים בארבע ממטופלותיו ודחיית ערעורו בבית המשפט העליון, והפריצה הגסה של גבולות המקצוע שהודגמו בה, היוו זרז ממשי בין הגורמים שהביאו לתיקון חוק העונשין. על פי התיקון, הוטל איסור מפורש על קיומם של יחסי מין בין מטפל נפשי לבין מטופל הן במהלך הטיפול הנפשי שניתן לו והן בפרק זמן של שלוש שנים לאחר סיומו. הניסיון מלמד כי לא תמיד לומדים מטפלים - שסרחו בפריצת גבולות המקצוע - את הלקח ומפנימים אותו, ולפחות במקרה של פלח הוא הואשם והורשע בשנית כעבור שנים אחדות בעבירה דומה.

חריגה מגבולות מקצועיים עלולה להביא לתוצאות שליליות ואף מסוכנות בכל מקצוע. כך הדבר בתחום המסחר והבנקאות, בתחום עריכת הדין, בתחום ההוראה, בתחום הרפואה ובתחום הטיפולים הנפשיים. לפריצת גבולות המקצוע בתחום האחרון יש, במרביתם המכריע של המקרים, אם לא בכולם, השפעות מזיקות על המטופלים הנפגעים ממעשיו של המטפל הנפשי החורג. כפי שהודגם, המעשים החורגים עשויים להתבטא תחילה בדרכים מזעריות, אך אלה עלולות לגלוש במדרון חלקלק ובמהירות רבה למעשים פסולים שפוגעים פגיעה קשה במטופל.

מהבחינה המשפטית, עשויות להיות לפריצת גבולות המקצוע בתחום הטיפול הנפשי תוצאות בתחום המשמעתי. זאת, כאשר אין די ראיות לגבש כתב אישום פלילי נגד המטפל הנפשי הפוגע. אולם, גם במקרים אלה, כבפרשת יגלום שתוארה לעיל, אין למחברים כל ספק כי מבחינה ערכית ומקצועית-אתית נחצים גבולות מקצועיים חשובים שאינם מסתיימים במישור הפלילי. למטופל שנפגע עומדת הזכות להגיש נגד המטפל הפוגע תביעה אזרחית, שיכול להיות בה מעין פיצוי, ולו חלקי, על הפגיעה הנפשית שנגרמה לו.במקרים שבהם מצטברות ראיות המאפשרות הגשת כתב אישום פלילי נגד המטפל הנפשי הפוגע, אכן מוגשים כתבי אישום לבתי המשפט, ולאחר תיקונו של חוק העונשין ניתן אף להאשימו בסעיף המיוחד שהוסף בנושא זה לחוק. העונש המרבי שנקבע בחוק לעבירה לפי סעיף זה הוא ארבע שנות מאסר. בדוגמאות שהובאו, תוארו שתי פרשות שבהן הואשמו מטפלים נפשיים בקשרים מיניים עם מטופלים קטינים. הראשון זוכה מחמת הספק והשני הורשע ברוב דעות ונדון לשנת מאסר בפועל וכן ל-18 חודשי מאסר מותנה.

נראה לנו כי החברה בישראל טרם הפנימה כראוי את החומרה שבה יש לראות את מעשיהם של מטפלים נפשיים החורגים מגבולות מקצועם והמעורבים ביחסי מין עם מטופליהם. גם בפסיקות הספורות שנסקרו בנושא, לא מצאו לנכון הערכאות

שאחד מהם הוא מטפל נפשי. לעניין זה, קובע בית המשפט, נוצרה בידי המחוקק חזקה לפיה הסכמה שניתנת על ידי המטופל מקורה בתלות נפשית שנוצרת בינו לבין המטפל, ויש לראותה כהסכמה שנפל בה פגם. נקבע כי למעשה העבירה החדשה נועדה לאסור על התנהגות שלא נאסרה בעבר בחוק הפלילי, אלא הייתה אסורה במישור האתי בלבד, וכי בכך הציב המחוקק סטנדרט ראוי של התנהגות אליו יש לצפות ממי שעוסק באופן מקצועי במתן טיפול נפשי, על כל האחריות הכבדה והזהירות שמתחייבות מכך בשל הרשות והאפשרות שניתנו לו לחדור אל נבכי נפשם השבירה של המטופלים על ידו. 69 ואכן, הוגשה תביעה אזרחית נגד ד״ר יגלום בידי אחד ממטופליו בטענה שנגרמו לו נזקים נפשיים קשים בעת שטופל בהיותו קטין בידי הנתבע (

השיפוטיות השונות למצות את הדין עם הנאשמים שהורשעו, ובכך ניתן, לדעתנו, מסר בלתי רצוי שלפיו, כביכול, הדברים חמורים פחות.

ועם כל זאת, אנו סבורים כי פריצת גבולות המקצוע על ידי מטפלים בכלל, ובתחום בריאות הנפש בפרט, נקלטה בשנים האחרונות במודעות הציבורית. היא זכתה להכרה כללית, ואף קיבלה ביטוי בתקנוני אתיקה שונים של הארגונים המקצועיים. יש לקוות כי המודעות בקרב קהילת המטפלים ונותני הייעוץ בתחום הנפשי לסוגיו השונים לפריצת גבולות המקצוע תלך ותגבר נוכח הרתיעה הרבה ששוררת בציבור ממעשים מעין אלה. 

 

בעבודה מתוארת תופעה קשה ורצינית אשר נעשתה שכיחה למדי בקרב אנשי המקצועות הטיפוליים בתחום בריאות הנפש - חריגה בוטה וחמורה מגבולותיו של הקשר הטיפולי, עד כדי פריצה ממשית של גבולות המקצוע מצד המטפל. תופעה זו אף נדונה בערכאות שיפוטיות שונות, ובצורתה הקיצונית - קיום יחסי מין בין מטפל נפשי ובין מטופל - גם הוטל עליה איסור פלילי בתיקון חקיקה משנת 2003. מוצג תיקון החקיקה שהתקבל בנושא ומתוארות אותן הבעיות שבו אשר קשורות יותר בהיבטים המקצועיים מבחינת הטיפול והמטפל. כן נדונים היבטים מקצועיים שונים של התופעה והשלכותיה הקשות על המטופל, לצד היבטים אתיים והיבטים משפטיים. מתוארת פסיקה במישור הפלילי, האזרחי והמשמעתי, ומודגש כי תופעה חמורה זו טרם הופנמה במלואה הן מצד החברה והן מצד בתי המשפט השונים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016) 

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית).

אלי זומר יחסים מקבילים - פיתוי וניצול מיני בפסיכותרפיה ויעוץ ; סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי 160 - 177 (מהדורה שלישית, גבי שפלר, יהודית אכמון וגבריאל וייל עורכים).

קובי ורדי ניצול מיני בין מטפל למטופל.

Ariel L. Bendor, Dancig-Rosenberg Hadar Unconstitutional Criminalization, New Criminal Law Review (2016)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה