עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מחברת בחינה דיני עבודה פרופ' שלומית יניסקי רביד, סיכום שיעורים+פתרון בחינות+עבודות אקדמיות לדוגמא, עבודה אקדמית בחינם (עבודה אקדמית מס. 11636)

‏0.00 ₪

147 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11636

מחברת בחינה דיני עבודה פרופ

מחברת בחינה דיני עבודה ד"ר שלומית יניסקי רביד, עבודה אקדמית בחינם

סיכום שיעורים + בחינות ועבודות לדוגמא

 

דיני העבודה או משפט עבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:

קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.

חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.

משפט העבודה הקיבוצי - במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

ייחודם של דיני העבודה מודגש בישראל (ולא רק בה) בין היתר דרך קיומן של ערכאות נפרדות ומתמחות המיוחדת לתחום זה - בתי הדין לעבודה.

 

חוקי מגן -הם חוקים הנכללים בדיני העבודה ומטילים על מעביד את החובה להעניק לעובדיו תנאי עבודה מינימליים מסוימים. חוקי המגן נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים הן מפני המעבידים והן מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו. מרבית חוקי המגן קובעים זכויות קוגנטיות (זכויות שהעובד אינו יכול לוותר עליהן). עובד (או נציגות עובדים) לא יכול לוותר על זכות מהזכויות המוענקות לו בחוקים אלו, גם לא בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי. הסכמים יכולים ולשפר את זכויותיו של העובד מעבר למינימום הקבוע בחוקי המגן.

נושאים המוסדרים בחוקי המגן הם אורך יום העבודה ושבוע העבודה, הגנת השכר, זכות לחופשה, לדמי מחלה ולשכר מינימום, גיל עבודה מינימלי ועוד, וכן להטיל הגבלות כלליות על אופן העסקתם של עובדים, לשם שמירה על בריאותם וביטחונם האישי של עובדים. חוקי המגן הראשונים נחקקו באנגליה, בתחילת המאה ה-19 וכיום יש חוקים כאלו ברוב מדינות המערב והעולם המתועש, בהדגשים שונים הנובעים מאופי המקום, מהשלטון בו וכתוצאה מהקשרים חברתיים-תרבותיים.

הסדרת יחסי העבודה הקיבוציים

הסדרת יחסי העבודה עוסקת בגיבוש ההסכמה החוזית שבין ארגון עובדים למעביד ובין ארגון עובדים לארגון מעבידים.

שלוש חירויות עוסקות בכך:

חופש ההתאגדות: מתן זכות לעובדים להתאגד בוועד עובדים ובארגון עובדים.

החירות לנהל משא ומתן קיבוצי.

החירות לנקוט באמצעים קבוצתיים לניהול מאבק מקצועי (שביתה וכו').

הסכם קיבוצי והסדר קיבוצי

חוק הסכמים קיבוציים עוסק בדרכים לקביעה קיבוצית של תנאי העבודה, במשא ומתן בין ארגון העובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים.

בישראל יש הכרה בקיום הסדרי עבודה לא רק בהסכמים קיבוציים אלא במה שבית הדין לעבודה כינה הסדרים קיבוציים. להסדרים מעמד נחות מההסכמים. הלגיטימציה של ההסדרים נוצרה מהמציאות ביחסי העבודה במשק הישראלי. למשל הוראות התקשי"ר שקובעות את תנאי העבודה של עובדי המדינה, מעמד של חלק גדול מהוראות התקשי"ר הוא של הסדר קיבוצי. גם חוקת ההסתדרות, שקובעת את תנאי העבודה של עובדי ההסתדרות, היא בגדר הסדר קיבוצי.

יישוב סכסוכי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה קובע מנגנונים ליישוב סכסוכים, ממנגנונים אלה ניתן להסיק את החובה של המעסיק לנהל משא ומתן. עיקר החוק הוא בשתי פרוצדורות בהם המדינה יכולה להתערב בסכסוך עבודה: תיווך ובוררות.

חוזה העבודה האישי

בסיסם של יחסי עובד-מעביד הוא חוזה העבודה האישי. יסודו של החוזה הוא התחייבותו של העובד לעבוד והתחייבותו של המעסיק לשלם לעובד שכר בגין עבודה זו. בנוסף לקביעות המפורשות בחוזה העבודה האישי, חלות על העובד והמעביד הוראותיהם של חוקי המגן, והוראותיהם של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים העוסקים באוכלוסייה שבמסגרתה נכללים מקום העבודה והעובד. חוזה העבודה הוא חוזה יחס - חוזה שבא להסדיר יחסים ארוכי טווח ומורכבים. החוזה מסדיר יחסי שליטה וכפיפות - למעביד סמכות לנהל את מפעלו, ועל העובד לציית להוראותיו של המעביד.

 

 

מבחן לדוגמא

 

1.      פשה הוא עובד זר בישראל, שהגיע לעבוד בחקלאות מרומניה. איזה מן החוקים הבאים אינו חל עליו במסגרת עבודתו בישראל?

 

א-    חוק שכר מינימום

ב-     חוק דמי מחלה

ג-      חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

ד-     חוק יסוד: חופש העיסוק 

 

2.      במסגרת משא ומן לקראת קבלתו של עובד לעבודה ספציפית עלתה השאלה, על אילו מן החוקים הבאים ניתן להתנות בהסכמת הצדדים על אף היותם חוקי מגן שהתקבלו כדין בישראל וזאת כדי לצמצם את הוצאותיו של המעביד בשל מצבו הכלכלי הקשה.

 

א-    חוק שכר מינימום.

ב-     חוק הגנת השכר.

ג-      חוק דמי מחלה. 

ד-     חוק חופשה שנתית. 

 

3.      עדה היא אישה האמורה לעבוד, במסגרת עבודתה הרגילה, בשעות הלילה אצל מעבידה החדש. מהו משך הזמן שאסור לה לעבוד בו בלילה, אלא אם יתקבל אישור מיוחד לכך?

 

א-    6 שעות.

ב-     12 שעות.

ג-      11 שעות. 

ד-     תשובה א נכונה, פרט לחקלאות. 

 

4.      יצחק עובד שנתיים אצל מעבידו והוא עוסק בייצור. תנאי העסקתו הם 7,000 ₪ בחודש עבור משרה מלאה, הכוללת עבודה של שישה (6) ימים בשבוע. לכמה ימי חופשה שנתית זכאי יצחק בתום השנה השנייה לעבודתו?

 

א-    10 ימים.

ב-     12 יום.

ג-      14 יום. 

ד-     16 יום. 

 

5.      אברהם הוא מעסיק, שלא שילם לעובדיו את מלוא זכויותיהם הסוציאליות עפ"י חוק. נגד אברהם הוגש כתב אישום בבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע ובית הדין הרשיעו בכל העבירות המיוחסות לו. מהו פרק הזמן העומד לרשותו לצורך הגשת הערעור מיום המצאת פסק-דינו של בית הדין האזורי לעבודה לידיו?

 

א-    15 יום.

ב-     30 יום.

ג-      45 יום. 

ד-     60 יום. 

 

6.      בהמשך לשאלה 5, לאיזו ערכאה משפטית יוגש הערעור?

 

א-    בית הדין האזורי לעבודה.

ב-     בית הדין הארצי לעבודה.

ג-      בית המשפט העליון. 

ד-     בית המשפט המחוזי. 

 

7.      בהמשך לשאלה 6, אברהם אינו מרוצה מפסק-הדין שבערעור. האם יוכל להגיש בקשת רשות ערעור לערכאה נוספת?

 

א-    כן, לבית הדין הארצי לעבודה.

ב-     כן, לבית המשפט העליון.

ג-      לא, הוא יוכל להגיש בג"צ בלבד, אם יתקיימו בו העילות המתאימות. 

ד-     לא, במערכת בתי הדין לעבודה ניתן לערער רק פעם אחת על פסק-דין. 

 

8.      דוד הנו עובד התובע את מעבידו, שאול, בתביעה אזרחית לשכר עבודה מולן ולפיצויי הלנת שכר. סכום הקרן לתביעה הוא 3,000,000 ₪ ועל סכום זה יש להוסיף פיצויי הלנת שכר שדוד עדיין אינו יודע את סכומם המדויק. מהי הערכאה הרלוונטית להגשת התביעה?

 

א-    בית המשפט המחוזי.

ב-     בית הדין האזורי לעבודה.

ג-      בית הדין הארצי לעבודה. 

ד-     בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. 

 

9.       בהמשך לשאלה 8, מהו הרכב אותה ערכאה בדיון בעניין תביעתו של דוד נגד שאול? 

 

א-    דן יחיד.

ב-     שלושה שופטים.

ג-      חמישה שופטים. 

ד-     שבעה שופטים. 

 

10.  כמה שעות נוספות רשאי עובד לבצע באותו יום עבודה עפ"י ההיתר הכללי במשק?

 

א-    עד שעתיים

ב-     עד שלוש שעות

ג-      עד ארבע שעות 

ד-     עד שמונה שעות, אם מדובר במשמרות 

 

11.  יששכר עובד למעלה מעשר שנים אצל מעבידו זבולון. יששכר הוא עובד במשכורת, המשתכר 11,000 ₪ בחודש ומקבל את משכורתו מדי 1 בכל חודש. מהו משך הזמן להודעה מוקדמת מצדו לזבולון על התפטרותו מן העבודה, מאחר שקיבל הצעה מפתה מן המתחרה העסקי של זבולון?

 

א-    חודש.

ב-     עובד אינו חייב לתת הודעה מוקדמת על התפטרות למעבידו.

ג-      עשרה חודשים. 

ד-     עשרה שבועות. 

 

12.  בהמשך לשאלה 11, מה היה פרק הזמן, לו היה יששכר עובד בשכר באותו ותק במקום העבודה?

 

א-    חודש.

ב-     שנה.

ג-      עשרה חודשים. 

ד-     עשרה שבועות. 

 

13.  בין איציק (עובד) ויצחק (מעביד) נכרת חוזה עבודה אישי למשך שלוש שנים. עפ"י המוסכם בחוזה, בתום שלוש שנות העבודה, היה יצחק אמור להודיע לאיציק על הארכת החוזה בהתראה מוקדמת שנקבעה ביניהם, אם ירצה בכך יצחק. מאחר ויצחק לא יכול היה לעמוד עוד כספית בתנאי העסקתו של איציק, הוא לא הודיע לו דבר. מה דין יחסיהם המשפטיים?

 

א-    כדין פיטורי העובד.

ב-     כדין התפטרות העובד.

ג-      גמר חוזה ואי חידושו אינו פיטורין ואינו התפטרות. 

ד-     כדין הסדר קיבוצי. 

 

14.  שיעור דמי המחלה ביום השני למחלה הוא-

 

א-    0% מדמי המחלה.

ב-     50% מדמי המחלה.

ג-      75% מדמי המחלה. 

ד-     100% מדמי המחלה. 

 

15.  שיעור דמי המחלה ביום השלישי למחלה הוא-

 

א-    0% משכרו של העובד.

ב-     37.5% משכרו של העובד.

ג-      50% משכרו של העובד. 

ד-     75% משכרו של העובד. 

 

16.  עובד במשכורת שפוטר בסוף שנת עבודתו החמישית זכאי להודעה מוקדמת על הפיטורים של-

 

א-    יום.

ב-     שבוע.

ג-      חודש. 

ד-     חמישה חודשים. 

 

17.  המבחן להגדרת "עובד" הוא –

 

א-    מבחן ההשתלבות בעבודה.

ב-     מבחן הקשר האישי.

ג-      מבחן הפיקוח והשליטה. 

ד-     כל התשובות נכונות בתוספת המבחן המשולב. 

 

18.  איזו מן המגבלות הבאות על חופש העיסוק עשויה להיות חוקית?

א-    כדי להיות מנכ"ל חברה עליך להיות בלונדיני.

ב-     כדי להיות רואה חשבון עליך להיות בגובה של מעל 1.80 מטר.

ג-      כדי להיות שחקן כדורסל עליך להיות בגובה של מעל 1.80 מטר. 

ד-     כדי להיות טייס עליך להיות גבר. 

 

19.  באילו מהסכמי העבודה אין צורך בדרישת כתב כחלק מתקפותו של הסכם העבודה?

 

א-    הסכם קיבוצי כללי בענף המזון.

ב-     חוזה עבודה אישי עם ימאי.

ג-      הסכם קיבוצי מיוחד במפעל בתחום המזון. 

ד-     חוזה עבודה אישי עם מנכ"ל בתחום המקרקעין. 

תשובות

1.      ד

2.      ג

3.      ד

4.      ג

5.      ג

6.      ב

7.      ב

8.      ב

9.      ב

10.  ג

11.  א

12.  א

13.  א

14.  ב

15.  ב

16.  ג

17.  ד

18.  ג

19.  ד