עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך טכנולוגי, מרכזי למידה טכנולוגיים בבתי הספר מערכי שיעור,חד מימדים,דו מימדים ותלת מימדים (עבודה אקדמית מס. 11597)

‏290.00 ₪

40 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11597
עבודה אקדמית חינוך טכנולוגי, מרכזי למידה טכנולוגיים בבתי הספר מערכי שיעור,חד מימדים,דו מימדים ותלת מימדים

 

תוכן עניינים

מבוא

פרק א' - מרכזי למידה טכנולוגיים

א1 תיאור מטרות ומאפיינים

א2 יתרונות מרכז הלמידה

א3 רציונל מרכז הלמידה

פרק ב' - פעילויות לימודיות

ב1 אוכלוסיית היעד

ב2 תכנים לימודיים

ב3 כלי הערכה וקבלת משוב לתלמיד

ב4 הנעת התלמידים                                                                                 

 

פרק 3- מערכי שיעור

3.1     מערך חד- מימדי

3.2     מערך דו- מימדי 

3.3     מערך תלת- מימדי                                                                                    

 

פרק 4- רפלקציה

פרק 5- רשימת מקורות

 


"האדם הבור אינו האדם חסר ההשכלה, אלא האדם שאינו מכיר את עצמו. אוויל הוא המלומד הסומך על ספרים, על ידיעה ועל סמכות וחושב שאלה יקנו לו הבנה. ההבנה נרכשת רק דרך הידיעה העצמית, כלומר מודעותו של אדם לתהליך הפסיכולוגי השלם שלו, לכן משמעותו האמיתי של החינוך הוא הקניית הבנה עצמית, כי בתוך כל אחד מאיתנו מצוי כל הקיום כולו". (יידו קרישנמורטי, "לגעת במהות", עמ' 20).

מבוא

העבודה הנוכחית עוסקת במרכזי למידה טכנולוגיים הממוקמים בבתי הספר התיכוניים בהם נלמדים מקצועות טכנולוגיים. בעבודה הנוכחית יוצגו מערכי שיעור שעניינם הוראת מערכים חד מימדים, דו מימדים ורב מימדים.

הוראת מדעי המחשב בבתי הספר התיכוניים בישראל החלה לקראת סוף שנות ה- 70. מאז תחילתה ועד היום, הוראת מדעי המחשב במערכת החינוך הישראלית מושפעת מההתפתחות הטכנולוגית של המחשבים מחד גיסא, ומהתפתחות המדע "מדעי המחשב" מאידך גיסא.

מרכזי הלמידה הטכנולוגים ממוקמים ומתחומים בסביבה פיזית של בתי הספר בסביבת למידה הממוקמים ומתוחמים באזורים פיזיים שנקבעו בבית הספר בישראל. מרכזי הלמידה מהווים תשתית טכנולוגית להוראת מקצועות הטכנולוגיים. הספרות מגדירה את מרכזי הלמידה כסביבה לימודית שמטרתה לטפח לומד בעל הכוונה עצמית בלמידה. מאפייניו העיקריים הם: משימות והפעילויות מתמקדות סביב מטרות ויסודות מארגנים; הפעילויות ואפשרויות הלמידה מגוונות ועשירות, והן מתאפיינות במידות שונות של למידה מובנית ואו פתוחה. למורה במרכז הלמידה תפקיד פעיל כמנחה וכמסייע, ומרכז הלמידה עצמו מצויד באמצעים מגוונים לבקרה ולמתן משוב לאורכם של שלבי תהליכי הלמידה ובסיומם. (קשתי, אריאלי וושלבסקי)

בעבודה הנוכחית אציג את נושא המערכים, מערך הוא מבנה נתונים סדור של איברים מטיפוס מסוים. הגישה לכל איבר היא באמצעות אינדקס. תכונה נוספת של המערך היא גודלו(המסומן ב-n)- כלומר, כמות האיברים המאוחסנים בו. מערכי השיעור שיוצגו בעבודה הנוכחית יעסקו במערכים חד מימדים, דו מימדים ורב מימדים. בסיומה של העבודה תוצג רפלקציה אשר תתאר את החווית אותן חוויתי במהלך כתיבת העבודה.

הרציונל לבחירת נושא העבודה הנוכחית נובע מחשיבות מדעי המחשב בעידן הנוכחי והמשמש תשתית למקצועות מדעיים אחרים והכרחי לקיום חברה מדעית טכנולוגית.

 

פרק א' - מרכזי למידה טכנולוגיים

א.1 תיאור מאפיינים ומטרות

הקמת מרכזי למידה והפעלתם בכיתה ידעו עליות ומורדות בעיקר בזיקה לתפיסה החינוכית של בית הספר. בבית ספר בעל תפיסת הוראה מסורתית הסביבה יכולה להיות מובנית באופן שיטתי לפי תכנון המורה. הספרות מתארת את מרכזי הלמידה עוד משנות הששים אז היוו מרכזי הלמידה ככלי למימוש שיטת הוראה אלטרנטיבית (שונה מההוראה הפרונטאלית). במיוחד הם נתנו ביטוי לתפיסה של למידה פעילה. (גלובמן והריסון). הם ציינו חמישה ממדים המאפיינים את הלמידה הפעילה בהם יחסי הגומלין בין השותפים בבית הספר, אוטונומיה ללומד, תכניות הוראה-למידה גמישות, משאבים מגוונים בסביבת הלימוד לעידוד חקר ושימוש בחלופות בהוראה.

הספרות מאפיינת את מרכז הלמידה כמסגרת לימודים בה מתקיימים:

מיקוד המשימות והפעילויות הלימודיות סביב מטרות ויסודות מארגנים. התלמיד מודע למטרות ומשתמש בהן לצורך תכנון הלמידה. שימוש באמצעי למידה מגוונים ועשירים, הן בתצורה והן במשאבים. מרכז למידה יכול להכיל דפי פעילויות, משחקים, ספרים, אביזרי שמע, פעילות על קיר, כרזות, מצגות וחומרים אחרים. מובנות משתנה של הפעילויות. פעילויות מתוכננות ובנוית מצד אחד ופעילויות פתוחות ויצירתיות מן הצד השני. כך ניתן לפתח סגנונות למידה שונים תוך מתן ביטוי לייחודיות. מטרת הפעילויות היא לעורר בלומד יצר-חקר, עניין ומוטיבציה, תוך מתן ביטוי להעדפותיו האישיות ואחריותו. (זילברשטיין ועמיתיו)

המרכז מכיל פעילויות שונות המכוונות לסגנונות למידה שונים, כגון למידה אישית, למידה בזוגות, בקבוצות או שילוב וכן ברמות קושי שונות.המורה מהווה מנחה ומסייע. הוא מגביר את המודעות לתהליכים, להפקת משמעויות ולפתרון בעיות.מרכז הלמידה מצויד באמצעי בקרה ומשוב בכל שלב של תהליך הלמידה.

 

המטרות, התכנים והחומרים מתוכננים מראש ומוצגים במרכז. בבית ספר המטפח תלמיד בעל הכוונה עצמית המרכז יכול להיות גמיש, בעל אפשרויות בחירה ללומד, דינאמי ומשתנה, מתפתח ומתהווה, לעתים אף בשיתופם של התלמידים (פוקס). היבט זה מעצים את אישיותם של התלמידים, את האחריותיות שלהם כלפי הסביבה (accountability) ומעניק להם תחושת בעלות ושותפות עליה (כהן, בן פשט וברקוביץ, 2006). 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

פוקס, א. מרכזי למידה בכיתה, הוצאת אח בע"מ, תל-אביב.

 קשתי, י', מ' אריאלי, וש' ושלבסקי (עורכים). לקסיקון החינוך וההוראה, תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת