עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר בחינם, תזה ניהול חינוך, אוטיסטים, התמודדות מנהלי בית ספר עם אתגרי ניהול ייחודיים בבתי ספר (עבודה אקדמית מס. 11457)

‏0.00 ₪

99 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11457

עבודת גמר בחינם, תזה ניהול חינוך, אוטיסטים, התמודדות מנהלי בית ספר עם אתגרי ניהול ייחודיים בבתי ספר

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות -כל זכויות היוצרים שמורות למחבר

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התמודדות מנהלי בית ספר עם אתגרי ניהול ייחודיים בבתי ספר?

תוכן עניינים 

 מבוא 

סקירת ספרות   

  המנהל תפקיד

 ספרי בית ניהול

 מנהיגות

 לניהול מנהיגות בין

חוק חינוך מיוחד

 המיוחד החינוך מטרת

 השילוב הגדרת

 שילוב של מודלים

 האוטיסטי הספקטרום

שילוב תלמידים על הספקטרום האוטיסטי בכיתות חינוך מיוחד בבית הספר

הרגיל

עמדות מנהלים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים על הספקטרום

האוטיסטי

אתגרי ניהול ומנהיגות בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים על הספקטרום

האוטיסטי

מטרות ושאלות הפרויקט

 הפרויקט מטרות

המחקר שאלות

תיאור הפרויקט והמתודולוגיה המוצעת

 רציונל

 המחקר גישת

 מקום עריכת הפרויקט

 המחקר אוכלוסיית

 המחקר כלי

 המדידה כלי

 מהימנות ותוקף המחקר

 אתיקה

 ממצאים

החינוכיים האתגרים

 חינוכית- ערכית מחויבות

השייכות בתחושת פיצול

בתהליך המנהל מקום

 חיבור בין המישור החינוכי לגישות טיפוליות

 הפדגוגי האתגר

 פדגוגית מחויבות

 פיזיים היבטים

 הארגוניים האתגרים

מבני ביזור

 צוותים הכלת

 ספרי בית אקלים

 דיון

 חינוכיים אתגרים

 פדגוגי אתגר

 פיזיים היבטים

ארגוניים אתגרים

 הדיון סיכום

רפלקציה

מגבלות הפרויקט

סיכום

רשימת מקורות

נספחים 

פרויקט זה בדק לעומק, מהם האתגרים הייחודיים, העומדים בפני מנהל בית ספר הרגיל המשלב כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי וכיצד מתמודדים עימם מנהלים שבבית ספרם משתלבות כיתות לתלמידים על רצף ה  - ASD. הפרויקט נערך בגישה איכותנית בפרדיגמה קונסטרוקטיביסטית פרשנית. שאלות המחקר נבחנו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם ארבעה מנהלים של בתי ספר רגילים שבבית ספרם משתלבות כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בירושלים. לצורך אימות הממצאים ותיקוף המחקר, נערכה טריאנגולציה המעניקה תוקף לממצאים ולמחקר כמקובל במחקר האיכותני  . ממצאי המחקר מצביעים על אתגרים ייחודיים עימם מתמודדים מנהלים שבבית ספרם משתלבות כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי. האתגרים חולקו לארבע קטגוריות : חינוכיים, פדגוגיים, פיזיים וארגוניים. האתגרים החינוכיים מדגישים את הפן הייחודי של שילוב כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בהיבטים של: מחויבות ערכית- חינוכית, פיצול בתחושת השייכות, מקום המנהל בתהליך וחיבור בין המישור החינוכי לגישות טיפוליות. האתגרים הפדגוגיים מצביעים על מחויבות פדגוגית בעלת גוון ייחודי הנגזר ממאפייני הלקות ובעובדה שלא קיימת בהכרח פגיעה ביכולת הקוגניטיבית. האתגרים הפיזיים מדגישים את הקשר והחיבור בין התפיסה הערכית- חינוכית להיבטים הפיזיים. המחויבות החינוכית של המנהלים מהווה משתנה בעל השפעה על התפיסה והשימוש במשאבים הפיזיים. האתגרים הארגוניים מצביעים על חשיבות ההכלה של הצוותים השונים, הביזור המבני וההתמודדות עמו וכן ההשפעה המיטיבה על האקלים הבית ספרי. המפגש בין המנהיגות לניהול מהווים ציר התמודדות מרכזי של המנהלים בסוגיית שילובן של כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי שכן דרכי ההתמודדות עם אתגרי הניהול נשענות על בסיס מנהיגותי של תפיסה, חזון וערכים בשילוב צעדים אופרטיביים ותפעוליים הנגזרים מדפוסים ניהוליים. פרויקט זה יכול לתרום, בהיבטים שונים, להבהרת האתגרים המיוחדים העומדים בפני מנהלים שבבית ספרם משתלבות כיתות לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי, לאור המאפיינים המיוחדים ללקות וליכולת ההתמודדות עימם.

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות -כל זכויות היוצרים שמורות למחבר