עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חובת גילוי מבטחת חברת ביטוח, חוזה ביטוח גילוי נאות בחוזה ביטוח, דיני ביטוח (עבודה אקדמית מס. 11349)

‏290.00 ₪

20 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11349
עבודה אקדמית חובת גילוי מבטחת חברת ביטוח, חוזה ביטוח גילוי נאות בחוזה ביטוח, דיני ביטוח

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי חובת גילוי של חברת ביטוח?

תוכן עניינים

מבוא

ההסדר המשפטי של סוגיית הגילוי בחוק חוזה הביטוח

מאפייני החוק

תום לב

חובת הגילוי של המבטחת

תוצאות של אי-גילוי

חריג "מצב רפואי קודם" – הפרת חובת גילוי

מה היקף חובת הגילוי של חברת הביטוח ?

פרטי ההסדר

עקרון הפיצוי היחסי

הסדר הגילוי בחוק חוזה הביטוח, לעומת הסדר הגילוי בחוק החוזים הכללי

גילוי ותום-לב

תוצאות אי-גילוי, ותוצאותיו של חוסר תום לב

ביקורת ודין רצוי

הדין הקודם

הדין הכללי

משפט משווה

איזון מחודש

סיכום

ביבליוגרפיה


על פי הדין האנגלי חוזה הביטוח הוא חוזה של נאמנות מירבית . חובות תם הלב מוחלות על המבטח והמבוטח כאחד ושניהם חייבים בחובות אימון מוגברות אבל בפועל נוטה הדין האנגלי להטיל חובות אימון מוגברות בעיקר על המבוטחים .לעומת זאת במשפט הישראלי הגישה הינה שונה והיא מודרכת ע"י תפיסה צרכנית מובהקת שבאה להגן על המבוטח וכך הרחיב המחוקק הישראלי את חובות הגילוי של המבטח . מגמתו הכללית של הדין הישראלי היא להגן על המבוטח הנתפס כצד החלש בעסקה מפני כוחו העודף של המבטח . המבוטח קונה פוליסת בטוח כדי שזו תעמוד לו ותעזור לו ביום סגריר וקשה שבא עליו אבל לתדהמתו מגלה שפוליסה זו לא עוזרת לו והיא מכילה הרבה סייגים שלא היה מודע להם סייגים אלה באו בכדי שחברת הביטוח תוכל "להתחמק מאחריות או להגבילה מכח האותיות הקטנות שהחכים המבטח להחביא בין תנאי הפוליסה " מכאן נובעת החשיבות של חובת הגילוי המוגברת שמוטלת על חברת הביטוח . [1]

 

ככלל במושג גילוי נאות אנו מכוונים לחובתו של אדם או ארגון לגלות עובדות מהותיות שיש בהן כדי להשפיע על תוצאה של פעולה הנוגעת לצד שלישי. בביטוח - חברות הביטוח נדרשות במסגרת הגילוי הנאות לפרט לרוכשי הפוליסה את המידע המפורט בתקנות מיוחדות - מידע הכולל את כל הנדרש למבוטח לפני שיחליט על רכישת הפוליסה. המבוטח במעמד ההתקשרות עם חברת הביטוח - נדרש לגילוי מלא ומתן תשובות מלאות וכנות לכל שאלה שנשאל בטופס ההצעה. [2]

 

מצד המבטח/סוכן הביטוח: גילוי נאות של פרטי העסקה הנו מרכיב חיוני לקונה בעת רכישת תוכנית ביטוח ותוכנית ביטוח חיים בפרט. הבהרת פרטי העסקה הביטוחית תתרום להוגנות העסקה, שכלול השוק ותגדיל את יכולתו של המבוטח לבחור את הפוליסה המתאימה עבורו בהתאם לצרכיו הביטוחיים.

 

חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות עוסק בחובת המבטח וסוכן הביטוח לשמור על ענייני המבוטחים ובאחריותם לתיאור מטעה. החוזר קובע, בין השאר, כללים לפרסום והמחשה על-ידי מבטח וסוכן ביטוח לכל סוג תוכנית הנמכרת לציבור המבוטחים. החוזר מחייב בין השאר את המבטח ואת סוכן הביטוח לצרף המחשה לכל פוליסה עם מרכיב חיסכון בהתאם לכללים המפורטים

 

7א) ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

 

ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.

 

ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה: [3]

(1) התשובה ניתנה בכוונת מרמה;

(2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.

 

כאמור בחוק, מבוטח אשר הסתיר מידע מהותי, ו/או מסר תשובות חלקיות ולא מלאות, עלול למצוא עצמו במצב שחברת הביטוח תשלם לו פיצויים מופחתים. באם תוכיח חברת הביטוח כוונת מרמה, עשויה היא אף לדחות את תביעתו לגמרי. 

 

לכן חשוב ומהותי כי בעת עריכת הביטוח כל השאלונים ימולאו בצורה מלאה ע"י סוכן הביטוח, ויש להקפיד למלא את הצהרת הבריאות על כל סעיפיה, לדווח לחברת הביטוח על כל ניתוח, אירוע וטיפול רפואי שעבר המבוטח בעבר, ולא להסתיר שום מידע רפואי מעברו של המבוטח.

 

נכונות מבטח לקבל מבוטח לביטוח מושפעת מעברו הביטוחי, עיסוקו, גילו ופרמטרים נוספים – שהמכלול שלהם הם הסיכון שלוקחת חברת הביטוח בעת קבלת מבוטח לביטוח, ולכן ברורה החשיבות במתן פרטים מדויקים ואמיתיים למבטח.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

 

אור-חן ד' חוק חוזה הביטוח- דין,הלכה ומעשה, הוצאת אוצר המשפט (2016)

רות פלאטו-שנער ויהושע שגב (עורכים) חובות אמון בדין הישראלי (הוצאת נבו, 2016).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת