עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניכוי הוצאות אסורות, מיסים (עבודה אקדמית מס. 11286)

‏290.00 ₪

45 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11286
עבודה אקדמית ניכוי הוצאות אסורות, מיסים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניכוי הוצאות אסורות ? 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא: הכנסה ממקורות בלתי-חוקיים.. 4

מקורות ממשפט אנגלי 5

העיגון המשפטי למיסוי של הכנסה בלתי-חוקית. 8

קושי בהגדרת הכנסה בלתי חוקית. 9

הוגנות מיסוי עבירות על ידי המדינה. 10

חישוב מיסוי ההכנסה הבלתי-חוקית. 12

תקנת הציבור וטובת-הציבור. 13

החיוב להחזיר נכסים וכספים שהושגו תוך ביצוע עבירה פלילית. 15

חובת השבה של נכסים שהושגו באופן פלילי 16

ניכוי הוצאות. 20

ניכוי הוצאות אסורות. 21

סעיף 18(א) 22

פס"ד הידרולה. 28

מי יגבר : נשוא העבירה או רשויות המס?. 31

מיסוי כפול: פעם אחת בידי הבעלים החוקיים ופעם נוספת בידיו הוא. 33

משפט משווה. 35

דין מצוי : ישראל. 35

מיסוי הכנסה לא חוקית כמו זנות שאולי בעתיד תיחשב כחוקית. 36

אנגליה. 37

ארצות-הברית. 37

גרמניה. 38

העלמת מס בעסק חוקי מול העלמת מס בעסק לא חוקי 38

עסקה נוגדת תקנת הציבור. 42

השפעה של דיווח ומיסוי של הכנסה לא חוקית על לגיטימיות הציבור. 42

היחס בין דיווח על הכנסה לא חוקית לבין חיסיון בהפללה עצמית. 43

סיכום.. 45

ביבליוגרפיה. 47

 

בדיני מסים, הוצאה מוכרת או הוצאה מותרת בניכוי היא הוצאה שנעשתה במהלך פעילות של יחיד או תאגיד, והיא מנוכה מהכנסותיו בעת חישוב המס שהוא חייב בו.

הגישה הבסיסית היא שהוצאה שכל מטרתה הייתה יצירת הכנסה, כגון רכישה של חומרי גלם במפעל תעשייתי, היא הוצאה מוכרת, ואילו הוצאה שמטרתה הנאה פרטית של אדם אינה מוכרת. ההחלטה נעשית מורכבת יותר כאשר מדובר בהוצאה מעורבת - כזו שמשמשת ליצירת הכנסה וגם להנאה פרטית, כגון נסיעת עסקים לחו"ל המשולבת בנופש, או טלפון סלולרי המשמש עובד לשיחות עסקיות ולשיחות פרטיות, או הוצאות שהוצאו בגין דלק, חלפים לרכב או הוצאות מוסך. הכרה בהוצאה משמשת לעתים כתמריץ מס (למשל ב"חוק האנג'לים").


כספים שהופקו תוך כדי ביצוע עבירה פלילית ידווחו וישולם עליהם מס בשנה בה בוצעה העבירה. כאשר יידרש העבריין-הנישום, אם בכלל, להשיבם לבעליו החוקיים או למדינה, ישנה האירוע את חבותו במס במובן זה, שתיעשה התאמה בספריו, והסכום שיושב יותר לו בניכוי בשנת-המס בה בוצעה ההשבה בפועל. אפשרות אחרת היא פנייה לרשויות המס לשם החזר המס ששולם, ובמקרה הצורך אף פנייה לנציב-המס לפתיחת השומה בתוקף סמכותו על-פי סעיף 147 לפקודה.

בארצות-הברית מעדיפים את השיטה הראשונה 3 בעוד שבארץ תיתכן גם האפשרות השנייה[4], אם כי סביר להניח שרשויות המס לא תהיינה מעוניינות להשיב את המס ששולם, בטענה שלא ניתן לייחס הוצאה כמו השבת הכנסה בלתי-חוקית לשנת-מס קודמת, שבה בוצעה העבירה ודווח על ההכנסה.

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (ס"ח 2271 מיום 6.1.2011, בעמ' 161 (להלן: החוק המבטל)) נקבע בסעיף 28(2), כי סעיף 32(1) לפקודת מס הכנסה יתוקן, באופן שלרשימת ההוצאות שניכויין לא יותר לצורך חישוב ההכנסה החייבת יתווספו "'הוצאות אש"ל' – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי". משמעות תיקון זה לפקודה היא, כי החל ממועד תחילתו של התיקון, ביום 1.1.2011, הפקודה עצמה שוב אינה מכירה בהוצאות אש"ל כבנות-ניכוי לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס (תקנות הביטול והחוק המבטל יכונו להלן: החיקוקים המבטלים). 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רמי אריה, הוצאות מוכרות למס הכנסה, למע"מ, למס שבח ולביטוח לאומי, הוצאת מיסים ועסקים

ניצה אורצקיהכנסות והוצאות בלתי־חוקיות בדיני מסים – מבוסס על עבודת דוקטורט 

Tait, Alan A. (2015) Value Added Tax: International Practice and Problems (Washington: International Monetary Fund)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת