עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם, איחוד רשויות מקומיות, עיר כרמל, המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא (עבודה אקדמית מס. 11096)

‏0.00 ₪

31 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11096

עבודה אקדמית בחינם, איחוד רשויות מקומיות, עיר כרמל, המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

נושא עמ'
• לוחות 3
• רקע 4
• למה לאחד רשויות מקומיות? 6
• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10
• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13
1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,
ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13
2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,
הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20
3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,
עומס מלוות. 24
4. ההיבט החברתי והפוליטי 26
• סיכום והמלצות להמשך 27
• מקורות והערות 29
3
לוחות
נושא עמ'
לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14
לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15
לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16
לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17
לוח מס' 5 - מענקי איזון 18
לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21
לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23
לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25
לוח מס' 9 - עומס מלוות 25
4
רקע
בימים האחרונים של שנת 2007 , הכריז שר הפנים- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד
רשויות מקומיות בישראל 1. תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת
של איחוד רשויות שבוצעה בשנת 2003 . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,
בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית 2. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא
במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי
שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.
איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה
כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות
ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר
הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו
באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו
שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות
הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר
באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-
יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר
יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות
המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו
נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים
של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות
באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת
2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".
5

• למה לאחד רשויות מקומיות? 6

• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10

• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13

1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,

ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13

2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,

הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20

3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,

עומס מלוות. 24

4. ההיבט החברתי והפוליטי 26

• סיכום והמלצות להמשך 27

• מקורות והערות 29

לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14

לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15

לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16

לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17

לוח מס' 5 - מענקי איזון 18

לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21

לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23

לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25

לוח מס' 9 - עומס מלוות 25

 

בעבר הכריז שר הפנים לשעבר- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד

רשויות מקומיות בישראל . תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת

של איחוד רשויות . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,

בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא

במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי

שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.

איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה

כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות

ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר

הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו

באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו

שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות

הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר

באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-

יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר

יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות

המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו

נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים

של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות

באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת

2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

PDF