עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חיפוש על חשוד, יסוד סביר לחשד, חיפוש ועיכוב, עבירות סמים, סד"פ , חוק המעצרים החדש (עבודה אקדמית מס. 11075)

‏390.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11075


תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

איך ייבחן החשד הסביר?. 5

חיפוש לאור חשד סביר- סמכות חוקית בדין 6

חיפוש בעבירות סמים- סמכות נרחבת יורת לשוטר לערוך חיפוש ללא צו:. 7

חוק המעצרים.. 9

פסקת ההגבלה. 11

המתח בין מטרות החוק השונות. 12

העיקרון של שיוריות המעצר. 12

ביטול מעצר החובה. 13

עקרון העדיפות של הצו השיפוטי 15

סמכויות. 17

סמכות מקומית. 17

סמכות עניינית. 17

כלל ההמשכיות. 18

תקופות המעצר ומניינן 18

תחילת המעצר וסיומו 19

קיצור תקופת מעצר ללא צו 20

קיצור תקופות מעצר נוספות. 23

עילות המעצר. 23

מעצר בצו לפני הגשת כתב-אישום.. 23

מעצר עד לתום ההליכים.. 25

מעצר ללא צו שופט. 26

פרשנות העילות של מעצר המנע. 27

בעלי סמכות מעצר. 28

שחרור ושחרור בערובה. 28

שחרור על-ידי השוטר העוצר. 28

שחרור בערובה בתחנת המשטרה. 29

שחרור בערובה בבית-המשפט. 29

עיכוב. 30

עיכוב במקום.. 30

עיכוב לצורכי חקירה. 33

תנאי המעצר. 33

סיכום.. 36

ביבליוגרפיה. 37

 

באשר לעבירות סמים ישנו הסדר מיוחד לעניין סמכויות החיפוש על ידי שוטר ללא צו חיפוש. פקודת הסמים המסוכנים מעגנת בתוכה את עבירות הסמים ואת הסמכויות שמוקנות על פי דין לשוטר בעניינים הקושרים בעבירות אלו.

הפקודה קובעת בסעיף 28(א) כי: "סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו"

קרי, מקום ולגבי עבירות אחרות, שוטר יכול לערוך חיפוש ללא צו רק בעבירות שהן מסוג עוון או פשע, קרי, שהעונש הקבוע בצידן הוא בין 3 חודשים ומעלה, הרי שלעניין עבירות סמים יכול שוטר לערוך חיפוש ללא צו גם כשמדובר בעבירה מסוג חטא, היינו, עבירה שהעונש הקבוע לצידה אינו עולה על שלושה חודשים. בנוסף, קובעת פקודת הסמים המסוכנים, סמכות נוספת, נרחבת יותר לשוטר, לערוך חיפוש ללא צו, בנוסף, לסמכותו הכללית שבסעיף 25.

לפי סעיף 28(ב) לפקודה רשאי שוטר לערוך חיפוש ללא צו חיפוש:

-          בכלי רכב.

-          על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],  

      התשכ"ט- 1969, אף אם האדם אינו עצור אם יש יסוד סביר לחשד שאותו אדם נושא עימו סם

      מסוכן שלא כדין.

-          על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 הנ"ל, גם בכניסה ויציאה מהארץ וממנה, בין היתר, בשדה

      תעופה או בנמל.

-          במטענו של אדם או בטובין אחרים לפני הכנסתם, בין היתר לשדה תעופה, לנמל או מתקנים דומים

      לאלו המפורטים בפקודה.

-          על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 הנ"ל, אם הוא נכנס למקום בו נתונים עצירים במשמורתה

      משטרה.

וכל אלו אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

שוטר המחפש ללא צו לפי פקודה זו, מחויב להודיע לפני תחילת החיפוש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה שעה את מטרת החיפוש. החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר וכשמדובר בחיפוש אצל אישה, ייעשה רק על ידי אישה.

רשימת הדברים שנתפשו תרשם ותחתם על ידי עורך החיפוש ועל ידי מי שהחיפוש נערך בגופו או בכליו וכשמדובר בחיפוש בכלי רכב, ייחתם בידי מי שמחזיק בו בזמן החיפוש. יש לציין כי ניתן לדרוש מהשוטר את העתק הרשימה של התפוסים.

אי עמידה בהוראות החוק מהווה פגם בחיפוש, שיוכל לבסס במהלך ניהול המשפט טענת הגנה כי יש לבטל את קבילות תוצרי החיפוש שנערך שלא כדין.

כאמור, תנאי מקדים לעריכת חיפוש על גופו של אדם הינו יסוד סביר לחשד שאדם נושא עימו סם מסוכן, בהיעדר חשד סביר, הרי שחיפוש אינו חוקי. זאת ועוד, כפי שציינתי, הרי שעל השוטר לבקש את הסכמתו של אדם לחיפוש, בהיעדרו של חשד סביר, כדי לערוך את החיפוש והוא מחויב על פי הלכת בן חיים שההסכמה תהא מדעת, קרי שהאדם יידע שיש לו גם זכות סירוב וכי סירובו לא ישמש לחובתו.

מכורח המציאות הבטחונית בישראל, ניתנו בחוק סמכויות חיפוש גם למאבטחים ולחיילים בנוסף לשוטרים וזאת בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה- 2005. הסמכויות הנתונות על פי חוק זה נועדו לשמירה על ביטחון הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות. בסעיף 3 לחוק זה נקבעה הסמכות לשוטר, חייל מוסמך או מאבטח לערוך חיפוש ללא צו של שופט, על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים בעת כניסה לנמל ולבנין וכן על גופו של אדם או בכלי תחבורה בעת כניס לתחנת הסעה לרכב ציבורי, תחנת הסעה לחיילים, נקודת בדיקה או סביבת הקרובה של כל אחד מאלו. בנוסף, ניתן לבצע חיפוש על גופו של אדם בעת כניסה לכלי תחבורה ציבורי וביציאה ממנו.

בחוק זה סמכות גם לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכלי תחבורה, מקום וקיים חשד סביר שנושא נשק או מחזיקו בכלי תחבורה שלא כדין.

החוק מסמיך את אלו לבקש מאדם להזדהות בפניו וכן לתפוס כל חפץ העלול לפגוע בבטחון הציבור שהתגלה אגב החיפוש. מקום ואדם מסרב לחיפוש או להזדהות ולתפיסה, מוסמכים אלו למנוע מאותו אדם כניסה למקום או לרכב ציבורי, למנוע הכנסה של טובין או מטען למקום או לרכב ציבורי או למנוע כניסה של כלי תחבורה למקום ואף לעשות שימוש בכח סביר כדי לעשות כן.

בנוסף, מסמיך החוק את אלו, לערוך חיפוש, מקום וקיים חשד סביר שאותו אדם נושא נשק שלא כדין או עומד לעשות בנשק שימוש שלא כדין, תוך שימוש בכוח סביר במידה ואותו אדם מסרב לחיפוש.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי (בורסי)

יעקב קדמי על הראיות, חלק שלישי, הדין בראי הפסיקה עמ' 1649-1650 (דיונון, אונ' ת"א).

ק' מן "סדר הדין הפלילי" ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"א (א' רוזן-צבי עורך) 334, 336


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות