עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סחר בינלאומי: רגולציה על הסחר הבינלאומי של אלכוהול, יין (עבודה אקדמית מס. 10995)

‏290.00 ₪

 28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10995
עבודה אקדמית סחר בינלאומי: רגולציה על הסחר הבינלאומי של אלכוהול, יין

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

1 תקציר 2
2 מבוא 4
2.1 שיטתהמחקר 6
2.2 הסיבהלבחירתנושאהעבודה 7
2.3 מטרתהמחקרושאלותהמחקר 9
3 סחרבינלאומי - סקירה 10
3.1 סחרבינלאומי – מונחיםבסיסיים 11
4 סחרבינלאומי – המצבכיום 12
4.1 סחרבינלאומיבאלכוהול 15
4.2 סחרבינלאומיביין 18
5 השפעתרגולציותהסחרהבינלאומיעלהמסחרבאלכוהול 20
5.1 רגולציותלהפחתתהשימוששלאלכוהול 20
5.2 מחקריםבתחוםהשפעתהרגולציותעלהאלכוהול 24
5.3 דוגמאותלהשפעותשלאמנותסחרבינלאומיות 25
6 דיון 27
7 סיכוםומסקנות 29
8 ביבליוגרפיה 32
1 תקציר
עבודת המחקר הבאה מבקשת לבדוק את השפעות הרגולציות השונות בתחום המסחר הבינלאומי על המסחר באלכוהול. ידוע כי האלכוהול עבר לא מעט שינויים במשך מאות שנים וכי במאות האחרונות נפתחים שערי המסחר לייבוא וייצוא בין מדינות ברחבי העולם כולו. במשך השנים הרבות נעשו לא מעט ניסיונות לגיבוש מדיניות אחידה באשר למסחר הבינלאומי באלכוהול בכלל וביין בפרט. המאבק המתמיד בין קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות לבין הסוחרים וטובת הציבור הינו מאבק מתמשך הנושא את הרוחות לכיוונים שונים ומשפיע עליהן. בשנים האחרונות החלו להירקם יותר ויותר אמנות משותפות הכוללות בתוכן הסכמי סחר בינלאומיים המאחדים תחתם את הרגולציות השונות במדינות ברחבי העולם. אמנות אלו מאפשרות סחר חופשי בין המדינות ומשנות כליל את חוקי המסחר בטובין בכלל ובאלכוהול בפרט. אין ספק כי גם התחום המשפטי והחוקי מושפע משינויים אלו ונדרש לחוקים חדשים, כמו גם קביעת אמות מידה וסטטוס קוו מעודכן באשר לתפיסת האלכוהול והמסחר בו.  המחקר הבא מבקש לבדוק את ההשפעות של הרגולציות שהוכנסו לתחום המסחר ואת השפעתן על אופני המסחר השונים. שיטת המחקר שנבחרה לצורך בדיקה זו הינה שיטת מחקר איכותנית קונסטרוקטיבית החוקרת את המידע בתחום, אוספת את הנתונים הרלוונטיים, מלקטת אותם ומסיקה את המסקנות הרלוונטיות. המסקנות שעלו מן המחקר העלו כי השפעותיהן של הרגולציות החדשות בתחומי המסחר השונים הינן יעילות אך טומנות בחובן אתגרים חדשים עבור הסוחרים וקובעי המדיניות בתחום, במטרה ליישר קו בין בעלי האינטרסים השונים. הסכמי המסחר הבינלאומיים הינם חוזים אשר נחתמו בעשורים האחרונים באזורים שונים בעולם ומשקפים תפיסה חדשה באשר לשיתוף פעולה כלל עולמי וכן השלכה של תהליכי גלובליזציה המתרחשים בתחומי התעשייה, הכלכלה והמסחר השונים. הסכמי הסחר אשר נחתמו בשנים האחרונות באזורים שונים ברחבי העולם מהווים פתח ליישום מדיניות פתוחה יותר בתחומי המסחר השונים ובכלל זה בתחום האלכוהול בכלל והיין בפרט. למרות ההבדלים המשמעותיים בין המדינות השונות החלים בתחומי המיסוי והחוק, מסגרת המדינה ואופי המוסדות שלה, רוב מדינות העולם קיבלו על עצמן קו אחיד בכל הנוגע לחוזי ייבוא וייצוא. ההבנות המשותפות באשר לחוזי הסחר והמכר הבינלאומיים כולן כפופות לחוקים השונים של מדינות ברחבי העולם באותה המידה בה חוזים אלו מגובים על ידי החוק למסחר בינלאומי.

 

1 תקציר 2

2 מבוא 4

2.1 שיטתהמחקר 6

2.2 הסיבהלבחירתנושאהעבודה 7

2.3 מטרתהמחקרושאלותהמחקר 9

3 סחרבינלאומי - סקירה 10

3.1 סחרבינלאומי – מונחיםבסיסיים 11

4 סחרבינלאומי – המצבכיום 12

4.1 סחרבינלאומיבאלכוהול 15

4.2 סחרבינלאומיביין 18

5 השפעתרגולציותהסחרהבינלאומיעלהמסחרבאלכוהול 20

5.1 רגולציותלהפחתתהשימוששלאלכוהול 20

5.2 מחקריםבתחוםהשפעתהרגולציותעלהאלכוהול 24

5.3 דוגמאותלהשפעותשלאמנותסחרבינלאומיות 25

6 דיון 27

7 סיכוםומסקנות 29

8 ביבליוגרפיה 32

עבודת המחקר הבאה מבקשת לבדוק את השפעות הרגולציות השונות בתחום המסחר הבינלאומי על המסחר באלכוהול. ידוע כי האלכוהול עבר לא מעט שינויים במשך מאות שנים וכי במאות האחרונות נפתחים שערי המסחר לייבוא וייצוא בין מדינות ברחבי העולם כולו. במשך השנים הרבות נעשו לא מעט ניסיונות לגיבוש מדיניות אחידה באשר למסחר הבינלאומי באלכוהול בכלל וביין בפרט. המאבק המתמיד בין קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות לבין הסוחרים וטובת הציבור הינו מאבק מתמשך הנושא את הרוחות לכיוונים שונים ומשפיע עליהן. בשנים האחרונות החלו להירקם יותר ויותר אמנות משותפות הכוללות בתוכן הסכמי סחר בינלאומיים המאחדים תחתם את הרגולציות השונות במדינות ברחבי העולם. אמנות אלו מאפשרות סחר חופשי בין המדינות ומשנות כליל את חוקי המסחר בטובין בכלל ובאלכוהול בפרט. אין ספק כי גם התחום המשפטי והחוקי מושפע משינויים אלו ונדרש לחוקים חדשים, כמו גם קביעת אמות מידה וסטטוס קוו מעודכן באשר לתפיסת האלכוהול והמסחר בו.  המחקר הבא מבקש לבדוק את ההשפעות של הרגולציות שהוכנסו לתחום המסחר ואת השפעתן על אופני המסחר השונים. שיטת המחקר שנבחרה לצורך בדיקה זו הינה שיטת מחקר איכותנית קונסטרוקטיבית החוקרת את המידע בתחום, אוספת את הנתונים הרלוונטיים, מלקטת אותם ומסיקה את המסקנות הרלוונטיות. המסקנות שעלו מן המחקר העלו כי השפעותיהן של הרגולציות החדשות בתחומי המסחר השונים הינן יעילות אך טומנות בחובן אתגרים חדשים עבור הסוחרים וקובעי המדיניות בתחום, במטרה ליישר קו בין בעלי האינטרסים השונים. הסכמי המסחר הבינלאומיים הינם חוזים אשר נחתמו בעשורים האחרונים באזורים שונים בעולם ומשקפים תפיסה חדשה באשר לשיתוף פעולה כלל עולמי וכן השלכה של תהליכי גלובליזציה המתרחשים בתחומי התעשייה, הכלכלה והמסחר השונים. הסכמי הסחר אשר נחתמו בשנים האחרונות באזורים שונים ברחבי העולם מהווים פתח ליישום מדיניות פתוחה יותר בתחומי המסחר השונים ובכלל זה בתחום האלכוהול בכלל והיין בפרט. למרות ההבדלים המשמעותיים בין המדינות השונות החלים בתחומי המיסוי והחוק, מסגרת המדינה ואופי המוסדות שלה, רוב מדינות העולם קיבלו על עצמן קו אחיד בכל הנוגע לחוזי ייבוא וייצוא. ההבנות המשותפות באשר לחוזי הסחר והמכר הבינלאומיים כולן כפופות לחוקים השונים של מדינות ברחבי העולם באותה המידה בה חוזים אלו מגובים על ידי החוק למסחר בינלאומי.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שקדי, א. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. רעננה: רמות. עמ' 94.

 

Alan E. Wiseman and J. Ellig . the Politics of Wine: Trade Barriers, Interest Groups, and the Commerce Clause. The Journal of Politics, Vol. 69, No. 3


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות