עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בדיני ביטוח, ביטוח כפל יתר, חוק חוזה הביטוח (עבודה אקדמית מס. 10969)

‏290.00 ₪

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10969


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ביטוח כפל יתר? 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

תוכן עניינים.. 2

מבוא. 3

ביטוח כפל יתר- מיהו ומהו?. 3

קביעת החבות וחלוקת הנטל בביטוח כפל יתר. 4

המשפט האמריקני 6

קביעת החבות.. 6

חלוקת הנטל. 10

המשפט האנגלי 11

קביעת החבות.. 11

חלוקת הנטל. 13

הפסיקה האנגלית.. 14

שאלת זכות ההשתתפות. 16

נטל ההתדיינות. 17

דין מצוי בישראל. 18

פוליסות השיפוי המשווקות בישראל עם סעיפי "ביטוח אחר". 18

דין רצוי 23

סיכום.. 24

ביבליוגרפיה. 28

 

חוק חוזה הביטוח חל על כל סוגי הביטוח למיניהם, למעט ביטוח משנה ולמעט ביטוח ימי ואווירי. סעיף 59 לחוק, הנמצא בפרק העוסק בביטוח נזקים, מסדיר את הסוגיה של ביטוח כפל יתר בתחום ביטוחי השיפוי, דהיינו בביטוחי רכוש ואחריות, שמטרתם לפצות את המבוטח על הנזק שנגרם לו ולהחזיר את מצבו הכספי לקדמותו.

ההסדר שנקבע בסעיף 59, ובמיוחד בסעיף קטן (ג) שבו, חולל שינוי של ממש בגישתו של המשפט הישראלי לביטוח כפל יתר ולאחדות מן הבעיות שהוא מעורר. בהמשך הדברים נציג ונבחן את פרטי ההסדר החדש, אך תחילה נעמוד על ההסדרים המגוונים שהוצעו ופותחו במשפט האנגלו-אמריקני. לפני כן נתעכב בקצרה על ההגדרה של ביטוח כפל יתר ועל שאלת חוקיותו ודרכי התהוותו.[1]

"ביטוח כפל יתר" הוא מושג מורכב, המתקבל מהרכבתם של צמד המושגים "ביטוח כפל" ו"ביטוח יתר", לאמור: ביטוח כפל יתר הוא ביטוח כפל שהוא גם ביטוח יתר, או, אם תרצה, ביטוח יתר שהוא גם ביטוח כפל. למושג "ביטוח כפל יתר" ניתנו מספר הגדרות. אנו מצדנו מציעים ומעדיפים את ההגדרה שלהלן:

ביטוח כפל יתר מתקיים, כאשר אותו מבוטח או אדם אחר מטעמו מבטח אותו אינטרס שיפויי מפני אותו סיכון אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, וסך כל סכומי הביטוח עולה על שווי האינטרס המבוטח.[2]

הגדרה זו מכילה, לעניות דעתנו, את כל היסודות הדרושים - ההכרחיים והמספיקים - ליצירת ביטוח כפל יתר. הביטוי "אינטרס שיפויי" המצוי בהגדרה נועד לכסות הן את המקרה של ביטוח נכסים והן את המקרה של ביטוח אחריות, שהם שניהם ביטוחי שיפוי. סעיף 59 לחוק הביטוח, הנושא את הכותרת "ביטוח כפל", מכיל מעין הגדרה מכללא למושג "ביטוח כפל יתר", לאמור: [3]

(א) בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות [ביטוח כפל ] . . .

(ב) ועלה סך כל סכומי הביטוח . . . על שווי הנכס [ביטוח יתר] . . .".

יצוין, שבדברי ההסבר להצעת חוק הביטוח, לא עמדו על ההבחנה שבין ביטוח כפל ובין ביטוח כפל יתר. נציין עוד, כי בסעיף זה אין אמנם כל זכר לביטוח אחריות, אך, חסרון ה"אחריות" אינו אלא אופטי בלבד, שכן, סעיף 67 לחוק החדש מחיל את הוראות סעיף 59 - ביטוח כפל - גם על ביטוח אחריות, כך שהחסרון אינו קיים כלל.

הדין הוא, הן במשפט הישראלי והן במשפט האנגלו-אמריקני, שביטוח כפל יתר הוא חוקי לחלוטין. חוקיות זו היא לכאורה מוקשית, שכן, ככל שהדבר נוגע ל"יתר" - אין למבוטח כל אינטרס ביטוחי. קושי זה אינו מתעורר עוד במשפט הישראלי, לאחר שהמחוקק ויתר על דרישת האינטרס הביטוחי, אך הוא קיים לכאורה במשפט האנגלו-אמריקני, המעמיד כידוע את דרישת האינטרס הביטוחי כתנאי חיוני לתקפות עסקת הביטוח.

מכל מקום, נשאלת השאלה, מה מניע את המבטח או את המוטב לבטח אותו אינטרס בביטוח כפל יתר - הרי הוא לעולם לא יהיה זכאי ל"יתר" ? התשובה לכך היא, שביטוחי כפל יתר הם על-פי רוב תוצאה של חוסר תשומת לב מצד המבוטח או המוטב, והם נוצרים בדרך כלל באופן מקרי לחלוטין וללא כל ידיעה על דבר קיומו של הביטוח האחר, או עקב טעות בהערכת שווי האינטרס המבוטח או מידע לא נכון על סכום הביטוח האחר. ייתכן כמובן גם מקרה של ביטוח כפל יתר שנעשה במרמה, דהיינו מתוך כוונה לפגוע בזדון באינטרס המבוטח ולהתעשר שלא כדין מתגמולי הביטוח הכפולים. במקרה כזה יש לפסול אותו חלק של ביטוח כפל יתר הנגוע במרמה, וזאת הן מכוח הדינים המיוחדים לענף הביטוח והן מכוח דין החוזים הכללי.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חנה גוטמן , הפרשנות לחוק חוזה הביטוח .

ירון אליאס , דיני ביטוח , כרך א 

שחר ולר , חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981 , כרך א 

מאיר יפרח ורפאלה חרלפ, ששון דיני ביטוח, מהדורה שניה

Adams J. The impact of changing regulation on the insurance industry. Financial Services Authority


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות