עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פגם צוואות, צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה, סעיף 35 לחוק הירושה, השפעה בלתי-הוגנת, תורת הבחירה דיני ירושה


‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10905


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

לקיחת חלק בעריכת הצוואה. 9

שליחות מטעם המצווה. 10

בחירת עורך-הדין ותשלום שכר-טרחתו 11

העברת מסמך או פרטים לעורך-הדין 12

ליווי המצווה למשרד עורך-הדין 13

שיחות מקדימות עם המצווה בנוגע לצואתו 14

צוואה הדדית בין בני-זוג 14

צוואה בין אחיות. 15

השתתפות בשיחה בין עורך הצוואה למצווה. 15

הדפסת חלק מהצוואה על-ידי זוכה. 17

פעולה שולית ובלתי-נחשבת. 17

הוראה המזכה בן קטין של הנוטל חלק וכו' 19

פגישה עצמאית עם עורך-הדין – מבטלת 'פעלתנות קודמת' 20

'עריכת' הצוואה להבדיל מ'עשייתה' 21

מי שהיה עד לעשיית הצוואה. 21

עד מטעם ובשליחות הזוכה. 23

הוראת צוואה המזכה תאגיד, שמנהלו או עובדו נטלו חלק בעריכתה. 25

תאגיד בשליטת אדם אחד - הרמת מסך. 27

הוראת צוואה המזכה 'רשות' 28

ביטול חלק מהוראות הצוואה בלבד. 29

הוכחת הפסלות מתוכן הצוואה. 32

סעיף 30 מול סעיף 35 לחוק. 34

סעיף 30 מול סעיף 35 לחוק הירושה. 35

צוואות – רקע כללי 36

הצוואה בדין הישראלי 38

הסדר שאינו מניח את הדעת. 38

פרשנות בצוואות. 39

המשפט המקובל, בריטניה. 41

צוואה במשפט הישראלי 42

החופש לצוות.. 42

סוגי צוואות. 43

צוואה הדדית.. 43

פגמים בצוואות.. 44

ביטול צוואה. 45

פרשנות. 45

המשפט העברי 46

תורת הבחירה בצוואה במשפט הישראלי 47

ביבליוגרפיה. 51

 

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה סעיף 35 לחוק הירושה:

"35. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה."

 

יש לתת לסעיף פירוש דווקני ולפסול רק הוראה המזכה במישרין את מי שלקח חלק בעריכת הצוואה או את בן זוגו של מי שלקח חלק כאמור.

 

אין להרחיב את תחולת הסעיף למי שנהנה בעקיפין מהצוואה ולמי שהוראותיה מזכות את בני-משפחתו האחרים, פרט לבן-זוגו.[1]

 

"החוק אינו נותן לאנשים אלה אפשרות לנקות עצמם מחשד או חשש זה; ושום עדות, אף המהימנה ביותר של בית-המשפט המוכיחה שההוראה היתה מיוזמתו של המצווה ומרצונו החופשי, אין בכוחה להכשיר את ההוראה. על-כן מן הצדק לתת לסעיף 35 פירוש דווקני."

 

בשל תוצאתו הקשה של סעיף זה, יש לפרשו על דרך הצמצום.

 

תוצאתו קשה, שכן היא שוללת כל שיקול-דעת ליתן תוקף לצוואה מקום שהנסיבות מעידות על-כך, כי אף שהנהנה נטל חלק בעריכת הצוואה, הוא לא השפיע השפעה שלא כדין על המצווה. מכאן הגישה כי יש לפרש הוראה זו על דרך הצמצום.

 

"אין הסעיף דורש הוכחתה של השפעה זו... מכאן המגמה השיפוטית לפרש סעיף זה באופן דווקני ומצמצם."

 

הוראת הסעיף קובעת חזקה חלוטה, על-סמך מבחן אובייקטיבי, לקיומה של השפעה לא הוגנת. לפיכך, אפילו יוכיח הזוכה שהשתתף בעשיית הצוואה כי הוא לא השפיע על המצווה באופן לא הוגן - לא יהיה בכך כדי להועיל לו.

 

עם זאת ניכרת גם מגמה שונה, המבקשת להרחיב במעט את המסגרת הפרשנית ולא לקבוע בה מסמרות. כך נקבע בעניין בנדל כי הביטוי "לקח באופן אחר חלק בעריכתה" הננו ביטוי גמיש המתמלא תוכן על-פי הנסיבות הפרטיקולריות של כל מקרה ומקרה ואיננו סובל מסמרות קבועים[2].

 

הפרשנות הדווקנית מאפיינת את התייחסות הפסיקה לשתי עילות הפסלות הראשונות שבסעיף 35, ואילו הפרשנות הגמישה יותר מאפיינת את עילת הפסלות השלישית, ה-"שיורית". "בפועל בוחנת הפרשנות הגמישה את הנסיבות הנוגעות לעילה זו לאור מידת המעורבות בהכנת הצוואה ולאור חומרתה".

 

על-אף שיש ליתן לסעיף פירוש דווקני אין לצמצם את תחולתו עד להוצאת מצבים שהחוק דן בהם, שהרי מגמת פניו היא מניעת היווצרותם. ביסוד הוראת הסעיף עומד החשש - שאינו ניתן להפרכה - כי הזוכים על-פי הצוואה, הנוטלים חלק בעריכתה, משפיעים שלא כדין על המנוח.[3]

 

כדי לדייק יש לומר, כי בעצם התפתחו שתי גישות, ואולי אפשר לראותן כשתי משמרות "דוריות" בבית-המשפט, זו שנטתה לצמצום וזו שהרחיבה קמעא. יתכן שניתן לייחסזאת למגמות הכלליות בתחום הפרי בפסיקת בית-המשפט, כפי שהתפתחו לאורך העשורים האחרונים. עם זאת, מאפיינת פרשנות הדווקנית את התייחסות הפסיקה לשתי עילות הפסלות שבסעיף 35, ואילו הפרשנות הגמישה יותר מאפיינת את עילת הפסלות השלישית, ה-"שיורית". אכן, יהיהו מקרים בהם לקיחת החלק בעשייתה של צוואה ברורה על פניה; אלה המקרים הקלים לבירור. אך מקרםי לא מעטים אינם כאלה. [4]

 

בסופו של יום עולה, אם כן, כי הבחינה האם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה ביחס לכל מקרה ונסיבותיו, ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה. השכל הישר מורנו גם, כי הצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כל אחד מה כלשעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, הנה בהיבצם יחד ב-"מבט על" אל המכלול, יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול. לא הרי טלפון בלבד אל עורך-הדין לקביעת פגישה כהרי העברת תוכן הצוואה אליו על-ידי הנהנה לשם הכנתה, ולא הרי תשלום שכרו של עורך-הדין על-ידי הנהנה בעמדו לבדו כהרי הצטרפו לנושאים אחרים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מיכאל קורינאלדי דיני ירושה צוואות, ירושות ועזבונות (מהדורה מורחבת)

חנוך דגן קניין על פרשת דרכים. (רמות)

אהרון ברק, פרשנות במשפט, כרך חמישי, פרשנות הצוואה, תשנא - תשס"א.

Eskin, Vicki; Driscoll, Bryan. "Estate Planning with Foreign Property". American BAR Association. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)