עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך עולים חדשים, שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך (עבודה אקדמית מס. 10765)

‏290.00 ₪

 28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10765
עבודה אקדמית חינוך עולים חדשים, שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התופעה של שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

תוכן עניינים

 

שאלת המחקר. 4

מבוא. 4

תלמידים עולים שנקלטים בישראל במסלול הקליטה הישירה. 6

קליטתם של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. 8

תמונת מצב מבחינת הישגים בלימודים:. 9

תמונת מצב מבחינת שיעור הזכאים לתעודת בגרות:. 9

תמונת מצב מבחינת הפנייתם של התלמידים יוצאי אתיופיה למסגרות חינוך מיוחדות, לא פורמאליות ודתיות:  10

תמונת מצב מבחינת נשירה ממסגרות חינוכיות:. 10

ממחקר שנערך על ידי מנהל המכון לקידום נוער במנהל חברה ונוער עולים הממצאים הבאים:. 11

תמונת מצב מבחינת התנהגויות סיכון:. 11

הסיבות להישגיהם הנמוכים של תלמידים יוצאי אתיופיה. 13

כישורי אורייניות:. 13

שימוש בגישה חינוכית אתנוצנטרית:. 15

פרשנות מוטעית של התנהגויות ילדים ממוצא אתיופי ע"י מחנכים :. 15

טיפול שגוי של מערכת החינוך:. 16

תוכנית יד מרלן 16

סיכום.. 23

ביבליוגרפיה. 24

נספחים.. 26

נספח מספר -1: ראיון עם הגברת רחל קוגל- מיסדת יד מרלן. 26

נספח מספר-2: ראיון עם גננת בגן בו פועלת התוכנית יד מרלן. 26

 

על-פי רוב עולים מחבר המדינות וממדינות המערב נרשמים לבתי-ספר באופן עצמאי

וזכאים להקצאה של שש שעות סיוע שבועיות לפחות. עולים מאתיופיה שוהים בשנתיים הראשונות

שלהם בישראל במרכזי קליטה, והתלמידים העולים מאתיופיה משובצים למסגרות החינוך הממלכתי-

דתי ו בשנה הראשונה ללימודיהם בישראל הם לומדים בכיתות קלט )המיועדות לעולים מאתיופיה(.

כאן המקום לציין כי במסגרת היערכות משרד החינוך לעליית כ-1,000 ילדים בני הפלשמורה בשלוש

השנים הבאות )לכל המאוחר( הונהג במשרד נוהל חדש לקליטת עולים מאתיופיה. במסגרת הנוהל

החדש נערכת בחינה מקדמית של רמת ידיעתם של התלמידים העולים בעברית, באנגלית ובמתמטיקה

ושל יכולתם להשתלב בלימודים בכיתות האֵ ם בחלק ממקצועות הלימוד. נוהל זה מסמן שינוי במצב

שהיה נהוג עד כה במערכת החינוך בכל הקשור לקליטת עולי אתיופיה, שבו, כאמור, הם למדו בכיתת

קלט נפרדת בשנה הראשונה ללימודיהם.

 

הישגי תלמידים עולים במבחני המיצ"ב ובבחינות הבגרות מבחני המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית( נערכים אחת לשנתיים בכיתות ה' וח' בכל בתי-הספר היסודיים וחטיבות הביניים. מדובר במבחני הישגים בארבעה מקצועות יסוד: שפת אם )עברית או ערבית(, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. יצוין כי עולים חדשים שנמצאים בארץ בין שנה לשלוש במבחני המיצ"ב שנערכו בשנת הלימודים תשס"ה 25 שנים נבחנים בדרך כלל בתנאים מותאמים.

 

בכיתות ח' נמצא כי הישגי התלמידים העולים שנמצאים בישראל יותר משלוש שנים ונבחנו

הישגי התלמידים העולים מאתיופיה 26 בתנאים רגילים נמוכים מהישגי התלמידים ילידי ישראל.

במבחני המיצ"ב בכיתות ח' היו נמוכים הן בהשוואה להישגי התלמידים בחינוך העברי והן בהשוואה להישגי

התלמידים העולים. ממבחני המיצ"ב בשנת תשס"ד עולה כי הפערים גדולים במיוחד בכיתות ח', ואינם

מצטמצמים במידה משמעותית עם הוותק בארץ

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

משרד החינוך, חוזר מנכ"ל, קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים לשנת הלימודים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוח פני החברה בישראל מס' 11

וורגן, יובל."תלמידים יוצאי אתיופיה- כישורי אוריינות והפנייה לחינוך המיוחד". הכנסת- מרכז המחקר והמידע.

Thomas, Armstrong. "The myth of the A.D.D child". Society for the promotion of ADHD research& knowledge


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות